Indeks:Bahasa Gorontalo/Semua

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

'apula' 'ila' 'lebe-lebe 'ngopee̒ 'ponao̒lo 'sababu 'watia 'wolo 'yio̒ aadati aadili aadili-Lio aadiliilio aadiliilo aadilio aadiliyo-Lio aahu aahua aahudu aahuwolio aahuwolo aajali aajaliolo aakali aakalia aakalialio aakalilio aakalimu aakalimu' aakaliu̒ aalamu aalo aaluti aamani aangalio aangio aantulu aaripu aata aatulu aa̒a-kaliyaalo aa̒a-mbulatia aa̒a-wadeyaalo aa̒a-yatiyaala aa̒a-yatiyaalo aa̒a-yatiyalo aa̒a-yuwaalo aa̒aita aa̒akolowa aa̒an-jamuwaalo aa̒an-jamuwalo aa̒angania aa̒anggapu aa̒apulaalo aa̒atulu aa̒awuta aa̒ayuwalo abadi abalo adabu adati adili adili-Lio adiliyola adiliyolio adiliyolo agama agamaalio agamaanto agamamu agamanto ahadi ahadilio ahali ahalia ahiilari ahulao̒ ahuli ahulilo ahumo aibu aibua aibulio aitalio ajalani-Lio ajalani-U̒ ajalanilio ajalia ajaliiyolo ajaliyolo akali akibati akibatilio akolo akoloa akolowa akolowamu akoro akuo akuwo alaasani alaasani' alama alangulua alasani alasanilio ali alihe aliheo̒ alihu alilani alinaaya alinaya alinayaalio alinayalio alinayalio' alinayamu alipo aloolio amaali amani ambahu ambua ambulati ambulatiyo-U̒ ambungu ambungua ambungulio ambunguo ambunguo-Lio ambunguolo ambunguwalo ambunguwapo ambunguwolo ambuwa ami ami' ami-amiilo amiaatia amongio amongo amongumu ampa anggadu anggapu anggapua anggapuo anggapuola anggapuolio anggapuolo anggapuwalo anggapuwolo angguru anggurulio angguruu̒ angguruu̒' anipo antingao̒ antululio antuluo antuluo-Lio antuluwolo anu apula ar ara asali asalii-Lio asalii-Mu asalii-U̒ asaliilio asalilio atuluwolo auhe auhu awade awadu awoota ayati ayu a̒antulu baa-Ngio baaa̒ngi baaa̒ngilio baaa̒ngiola baaa̒ngiolo baaa̒ngiyolo baakungi baala baalaki baalasi baalia baangai baangio baango baangumu baa̒a-Tio baa̒ngiola baa̒ngiyolo babaa babaa- babaa-hasaawalo babaa-hasawaalo babaa-hasawalo babaa-keyaalo babaa-lakatiyalo babaa-langilio babaa-langiyaalo babaa-langiyalo babaa-lawaalo babaa-nggawalo babaa-ngusawalo babaan-tulelengao̒ babalangiu̒ bacaalio bacalio bagiyangi bahasa bahasanto bahasawa baiduri baito bakaa bakasi bake bakelio bala bala-balakati bala-balata balaahala balaahalamu balabalata balahala balajali balajalia balakati balakati-Lio balakatia balakatia-Lio balakatilio balaki balangi balangilio balasi-Lio balasia balasiilio balasiyalo balata balatalo balatao̒ balatio balato balatolo bale-baleangio bale-baleyanga balimu balisa balitutuo̒ bambau banabanali banali banalia banaliyalo banaliyamu banari bandingi bangga bangganga banggangai bangguwatai bangguwato-U̒ bangi bangusa bangusa' bangusaa-Lio bangusaa-Mu bangusaalio bangusamu bangusamu' bangusanto banta banta-U̒ bantaanto bantailo bantalio bantanga bantangalo bantawa bantayo banti banti-banti banti-bantilio bantua bantui baradaya barlau basi batade batala batanga batanga-Lio batanga-Mu batanga-U̒ batangaanto batangalio batangamu batanganto batangau̒ batangio batango batata batingga batini batululio baya baya-Lio bayahei bayahu bayailo bayali bayalia bayalio bayalo bayamu bayanto bayau̒ bayawa bebasi bebee-leyaala bebee-leyaalo bebee-leyeyaalo beebasi beelea beelealio bele belebelea belelio beleliolo belemu belento belesi belesilio belesiyolo beleu̒ beleu̒to beresi beya beyaanto biaasa biasa biasaalio bibiaahio bibii-bibiilohio bibii-duwaniyalo bibii-liyaalo bibii-loliyaalo bibii-natangiyalo bibii-salawaalo bibiilohe bibiintolo bibiisalawa bibiisalawa-Lio bibilohe bibilohi bibilohio bibilohu bibilohunto bibinaa-tangiyalo biihio biihu biihunto biilohe bilaala bilalaalio bilalakati bilalakatia bilangguatai bilangguwa-Tio bilanta bilantangalio bilantua bilantulele-Ngio bilarakati-Lio bilatalio bilayali bilayalia-Lio bilayalialio biletui̒ bili bililohei bilinasaalo bilinta-I̒o bilintaa̒ bilintaa̒a bilintaa̒i bilintai̒o bilisala biliyasa bilo-Hio bilohe bilohe@o bilohei bilohela bilohento biloheo̒ bilohi bilohilo bilohinto bilohu-U̒ biloli biloliilio bilolimu bilolimu' bilolinto bilolulio bilongguwa-Tio bilongu bilongu-Lio bilongulio bilu-biluloa̒ biluaa̒ala bilubiluloa̒ biluboa̒ biluboa̒a biluboa̒lio biluloa̒ biluloa̒-Lio biluloa̒a-Mu biluloa̒alo biluloa̒anto biluloa̒ao̒ biluloa̒awa biluloa̒lio biluloa̒wa biluloo̒po bilunggato biluntolio bilutoi̒o bilutoo̒ binasa binatangi binatangi' binggi binggungio bintaa̒a bintaa̒alo bintaa̒lo bintao̒-Lio bintengi bintengia-Lio bintengiyalo bintolao̒ bintolo bisa bisa-bisala bisaamu bisabisala bisala bisalaa-Lio bisalaalio bisalaalo bisalanto bisalawa bituo̒ biyonga biyongo bo boboo-heyaalo boboo-tuwaalo bobooiyaalo bobooiyalo boboolia̒ boboolio̒ boboolo bobooo̒walo boheli bohu bohu-bohulio bohua-Lio bohulio bohulio' bohuliolo bohulo bohulotau boi boi-boitolo boilio boito boito' boitolo boli boli@o boliilio boliilo bolii̒o bolilio bolinggo bolio̒ bolio̒lo bolio̒olo bolito bolitutuo̒ bolo bolubolu bomoo̒ bonggali bonggalilo bonggohuu̒ bonggohuu̒lo bongu bongulo bongulo-Lio bongulo-U̒ bongulolio bonguloola bonguu̒ bontoo̒ boolio boolo bootula boo̒ boo̒-Lio boo̒boo̒ boo̒lio boo̒mu boo̒o-U̒ boruwangi botanga boti botia botia' botiboti botie botie' botieelo boto botu botudaa̒ botula botulaa botulai botulei botulio bountu bou̒ bua bua̒ala bua̒lawa bubantu bubantulio bubaya bubayaa-Lio buboa̒ buboa̒a buboa̒lio buboa̒lo buboto bubu bubulemenga bubutoo̒ bubuu-ayaalio bubuu-iyaalo bubuu-kutiyaalo bubuu-kuwaalo bubuu-lemenga bubuu-litaalo bubuu-lontunga bubuu-lotuwalo bubuu-lungiyala bubuu-lungiyalo bubuu-luwaalo bubuu-ngawaalo bubuu-ngowaalo bubuu-to@oowalo bubuu-too̒o-U̒ bubuu-too̒omu bubuu-too̒onto bubuu-too̒owalo bubuu-too̒waalo bubuu-tuwaala bubuua̒laalo bubuua̒lawa bubuua̒lawa' bubuua̒yawa bubuui̒yalo bubuulota bubuutola bubuutolawa budi buheetai buheetio buheeto buheli buhelinto buhetio bui̒ bui̒lio buka buku bukuti bukutiilio bukutilio bukutiyo-U̒ bukuu̒ bulalo bulemengio bulemengo bulentiti bulentiti-Lio bulilangai bulilangao̒ bulita bulo-bulonggalio bulo-bulontungio bulonga bulongalio bulonggodu bulontungo buloo̒lio bulotalio bulotipo bulotu bulotulio bulu-buluhuto bulua buluhuta bulungi bunga bungalio bunggato bunggatolo bunggu bungo bungolio bungolo bungolopa-Lio bungusanto buntoolio buoo̒olo buo̒lai buo̒lo buo̒ola buo̒olai buo̒olo buto-I̒o butoe̒e butoi̒ butoi̒lo butoo̒ butoo̒-Lio butoo̒la butoo̒lio butoo̒lo butoo̒o-U̒ butoo̒olo butu butua butubutu butuhu-Lio butulo butulu bututu bututulio buuboa̒ buubu buuhuta buulota buutio̒ buutola buutuhe buutulu buu̒lu buwalodu buyu-buyuhuto cayalio cayanto da@a daahangi daahangimu daantia daasali daata daata-daatalo daatalio daatalo daa̒ daa̒-daa̒alo daa̒alio dadaa-lalaala dadaa-lalaalo dadaa-ntiyaalo dadaa-saliyalo dadaasali dadaasari dadaata dadaata' dadaiyalo daha-dahaalo dahaa-Lio dahai dahalio dahangi dahangia dahasati dahawa dahu-dahuhi dalaalio dalaalo dalala dalalio dalalo damahu damanga dambao̒lo dame damea damee dameemu danti danti-Lio danti-Mu danti-U̒ dantia dantia-Lio dantilio dantimu dapa-Tio dapa-dapato dapadapato dapatio dapato dapato-Lio dapatolio daputali dasali dasalilio datadatahu datahu dau̒wa de de@u de@uito-yito de@uyito-yitomongo debo debolo dedea̒ dedee-sawaalo dedee-waalo dedee-wowaalo dedeeloa dedeewaalo dedeo̒lio dedeta dedeto deedelo deeduluo deehe deelia deheta deheto deheto' dehulo dehuwalo dei̒ta dei̒to delapatio deli delita delita' delo delo-delowalio deloa delodelo delomio delomo deloo-U̒ deloolio deloolo deloonto delowa delowalo demaa dembi-dembinga dembulo demei demohelu demola demolo demota demusi dengengo denggu-denggu dengolo dengowalo depita depu-depuhu depuhe detidiyolo detohio deu̒ deu̒ito deu̒ito-yito deu̒toonu deu̒yito deu̒yito-yito dewa dewi dewinto dewo dewolio dewonu dewowalo dia dia-diaaluo diaaa̒ diaalo diaalu diaaluo diaaluo' diaaluwo-U̒ dibalaka didi dididini didihu didii-lawaalo didii-ngingowalo didikia didimodupo diding-gotawalo didini didu diduluo diduto diduuluo diduu̒ dihima dihimawa dihu dihudihu diila diila' diilalo diilo diipo diiti dila dilaaha diladai diladailio dilaha dilaha-Lio dilalio dilanti dilanto dile dilea dileaalio dilede-Tio diledei̒ dilehua dilehuwa dilelio dilelo dilelo-Lio dilelolio dilelonto dilemu dileya dilidia diliidiki diliilio dilini dilinilio dilla diludua̒ diludua̒anto diludua̒mu diludulalio diluito dilumumulio dilumutu dilungohe dilungohe-Lio dilungohe-U̒ dilungohelio dilutola dilutolau̒ dilutu diminggu dimodupo dinggota dingingo dinia dinidini diniyolo diniyomu dintamu dio̒lomai dio̒lomo dipo dipo-dipolulio dipolulio dipoluo dipoolu dipooluo diti ditilio diu̒ta diu̒to doi doili doilio doimu doiu̒ doiu̒' dokuteli domi dompeti donggo dua̒ dua̒-Lio dua̒anto dua̒awa dua̒i dua̒mu dudaha dudeetolo dudelo dudelo-Lio dudelolio dudelomu dudetohu dudetohunto dudetu dudua̒ dudua̒alo dudua̒ao̒ dudua̒awa dudua̒i dudua̒lo dudui̒ dudui̒lo dudula dudulai dudulao̒ duduli dudulo dudulohe dudulohi dudulohio dudulohu dudulohuhio dudulohumu duduluolo dudunggaa-Lio dudunggaa-U̒ dudunggaalio dudunggalio dudunggaya dudunggayamu duduo̒ dudutolio dudutolo dudutolonto dudutoo-Lio dudutuulio duduu-aawaalo duduu-aawalo duduu-awaalo duduu-laheyaala duduu-laheyaalo duduu-ngowaalo duduu-piyaalo duduu-saalio duduu-saamu duduu-saanto duduu-sawaalo duduu-tulaalo duduu-tulawaalo duduualio duduua̒waalo duduuhenga duduulaa̒ duduulahei duduulahua duduulota duduulotalo duduuluolo duduuluwolo duduungio duduusaalio duduusaamu duduusaanto duduutaa̒ duhelio duhelo duhenga duhengai duhengalo duhengi duhengo duhi duhu duhu-Lio duhu-U̒ duhulio duiduito dui̒to dulaa̒ dulaa̒-Lio dulaa̒amu dulaa̒anto dulaa̒lio dulaa̒mu dulahe dulahee dulahio dulahu dulahu-U̒ dulahulo dulente dulo dulohei duloheo̒ dulohio dulohu dulohumu dulohupa duloolo dulopita dulu dulu-dulude dulu-dulunga dulu-dulungai dulu-dulungo duludelio duludulunga dululio dulunga dulungio dulungo duluo duluolio dulutuli dumodupai dumodupo dunga dunga-dungga dungga dungga' dungga-dungga dunggaya dunghelio dungitio dungito dungo-dungohei dungohe dungohe-Lio dungohe-Mu dungohe@o dungohei dungohelio dungohemu dungohento dungoheo̒ dungoheu̒ dungohi dungohilo dungohu dungudungu dunia dunia' duoduo̒oto duo̒duo̒mo' duo̒duo̒oto duo̒li duo̒lo duo̒otao̒ duo̒oti dupa dupa-dupapa dupadupapa dupapa dupapaalio dupapalo dupota dupoto dusa dusaanto dusalio dusamu dusamu' dusanto dusingi dutaa̒a dutadutaa̒ dutadutaa̒a dutala dutalo dutodutolo dutola dutola-U̒ dutolalio dutolo dutolo' dutololio dutolonto dutonga dutu-U̒ dutualio dutudutu dutula dutuolio dutuwalo duuduluo duuduluolo duuhui duulota duulua duungio duutola duu̒ito-yito duwolio eela eelaalo eelai eelailo eelalio eelamu eengahe eenggade eenggadelio eeya eeyanggulio ee̒enggade eleponu elungio enggade enggadea enggadelio enggadelo engonti engontie engontielio esi etuwolo eyaanggu gaaga gaagalio gaga gaharu gaibu galeja-U̒ gambali gambangi garai garamu geegeli gentengilio ginti gogoo-waalo gogoowaalo gowa gubolonulu guguu-luwalo guguu-ruwaalo guguurumu guru gurulio gurumu haalapu haamawa haasili habari habaria habariilio habarilio habario-Lio habariu̒ habariyanto habariyolo habariyomu habariyou̒ hadilia hahaa-baliyaalo hahaa-kuwaalo hahaa-laboluwalo hahaa-mawaalo hahaa-siliilio hahaamawa hakati hakati-U̒ hakimu hakimulio haku hakuu-Lio hakuu-U̒ hakuulio hakuumu hakuuu̒ halaapani halaapaninto halabolu halabolulio halabolumu halaga halagaalio halagaalo halagai halahadi halaheo̒ halahu halale halamu halapani halapani-U̒ halapanilio halapaninto halapu halapuo halapuwolo halata halataalio halatamu halati hale halelio hama hamaa hamaalio hamaalo hamaawa hamahama hamawa hando hanga-hangaata hanga-hangato hangatao̒ hapato haramu haramu' harapani harimau hasili hayahaya hayahayaa̒ hayahayao̒ hayai̒o he he@inta-intaawa he@udaa̒ hea̒anga hea̒anjamuo hea̒ngga-polohuna hea̒nggapuo hebati hebatilio hebayawa hebilantulele-Ngio hebilaya hebiletui̒o hebilinasaa-Lio hebisala hebisalaa hebisalanto heboliyolio hebongulolo hebuntoolio hedahaalo hedeloo hedeloolio hedihuma hedilelo hediletu hedilini hediludua̒ hedilutola hedinio hedudeetolo hedudua̒nto hedutolalio heehea̒ heeluma heenga heengo hehaalapuo hehala-halapuo hehala-halapuwonto hehalaa-puwonto hehalaganto hehalapuo hehe-heheeta hehetu-hetuto hehiinawa hehila-hilantia̒ hehiyonga hehuliyo hehuliyo-Lio hehulumatio hehuwoa̒alo hehuwoa̒lo heidi heila-yilapitalio heilapita heilau̒po heilii̒ya heilimontala heilo heiluheta heimaa heinga heingio heingo hei̒i̒ya hei̒laajali hei̒lo hei̒nta-intaawa hei̒nta-intawa hejuta-jutawa hekalaja hekawasa hekilalaja helaasalo helabuto helanto-lantobulo helantobu helantobulo helantobunto helebe helei̒ helemu heli helo helodeehe helodelo helodini helodua̒ helodudua̒ heloduduo̒ helohama helohile helohima helohina helohinta helohintu helohudu helohutu heloi̒ya heloi̒yaa-Lio heloi̒yamu helolaala helolaasa helolao helolipu helolohu helolubo heloluhu helolunu helomake helomanta helomantu helomate helomiyo helomongu helomua̒de helomuduo̒ helomuji helomuji-muji helomungo helomutu helonao̒ helongaku helongilu helongohi helongoo̒de helonika heloo̒ heloo̒hutu heloo̒laasa heloo̒onto heloo̒owoli heloo̒tapu heloo̒woli helopeehu helopo helopoi̒ii̒ helopoo̒ helosabi helosilita helosoloi̒ helotota helotuuloa̒ hemei̒ hemembide hemembideo̒ hemo hemobaca hemobisala hemodaha hemodelo hemodua̒ hemodudua̒ hemodutola hemoe̒ela hemohalapu hemohama hemohehu hemohentea̒ hemohiboo̒ hemohiihia hemohile hemohile-hile hemohima hemohimbulo hemohimoa̒ hemohina hemohinta hemohintu hemohintu-hintu hemohutu hemojina hemokalaja hemolaala hemolamela hemolamelo hemoleaapu hemolipu hemolohulua hemolohulua' hemoloi̒ya hemololohe hemolonto hemolubo hemoluhu hemoluladu hemoluwali hemomadeo̒ hemomai̒ hemomake hemomalasi hemomalenta hemomantu hemomate hemomatu hemomaya hemomayali hemomilohe hemomiyo hemomuayo hemomuji hemomuji-muji hemomungo hemonao̒ hemongaa hemongaku hemongili hemongilu hemongimato hemongohi hemongokoo̒ hemoo̒ hemoo̒onto hemoo̒tapu hemoo̒woli hemopaatea hemopo hemopoe̒ela hemopolame hemoponao̒ hemopoo̒ hemopuasa hemosilita hemotabia hemotahuda hemotao̒ hemotiwato hemotulete henaasa henggubei hengu hengulio henilanao̒ hente-hentea̒ hente-henteo̒ hente@a hentea̒ henteo̒ henteo̒lio hentobu heo̒ heo̒duhenga heo̒dungga heo̒laasawa heo̒to-otongalio hepalongo hepatujuo hepide hepideo̒ hepila-kusaalio hepilai̒lio hepilai̒mu hepilakusa hepilate hepilatemu hepili-pilita-Ngio hepilo hepilo-pilomai̒ hepilo-pilomai̒lio hepilodewo hepilohutu hepilohutu-Lio hepilohutu-U̒ hepilomake hepiloo̒ hepilopo hepilowato hepilu-piluwayolio hepito hepo hepobaa̒ta hepobaca hepobiilohe hepodahalo hepohutuo hepomake hepomangga hepomukao̒ hepopo hepopolihua heposu@alia heposua̒lia hepotuludi hepujaa hepuji-pujiyolio hepunguwolo herusaalio hesabalia hesikisaa hesilaalipu hesilikisa hetai-taibutolio hetanggua hetapilo hetesiyolo hetila-tilayadi hetila-tilayadio hetilae̒ya hetilahu hetilehengi hetilo hetiluo̒ hetiluwali hetimade hetingalaa̒ hetolimoo hetu-hetuto hetuboo hetuboolo hetuto hetutu@o hetuu@o hetuu@olo hetuunawa hetuuolo hetuuo̒ hetuuo̒lo hetuu̒olo hetuwotolio heuwaango heu̒daa̒ heu̒heu̒ta heu̒heu̒to heu̒ntee heu̒pa heu̒pai heu̒po heu̒ta-Lio heu̒ti heu̒tio heu̒to hewohi hewola heyuta-yutaawa hiambola hiangi hiangio hiango hia̒atulua hia̒lapa hia̒mbua hia̒nta-antanga hia̒nunga hibala-balatalo hibalata hiberesia hibilohe hibiluloa̒wa hibitea hibonto-bontoa̒ hibotu-botua hibua̒de hibuhuta hibuluhuta hibuluhutawa hibutua hibuuheta hidahawa hidala-dalaala hidala-dalala hidapata hideehe hideelia hidelia hideloa hidelowa hidihima hidihuma hidiyota hidudua̒ hidulunga hidungohe hidupapawa hidutola hihe-hiheedea hiheedio hiheo hiheo-hiheolo hiheolio hiheolio' hihewolio hihii-heolio hihii-mbaa-Lio hihii-mbaa-U̒ hihii-mbaalio hihii-mbalio hihii-mbawaalo hihii-muu̒duwalo hihiie hihiihede hihiiheo hihiile hihiile-Lio hihiilelio hihiilemu hihiilinga hihiina hihiintua hihiipa hihiipo hihilao hihile hihilemu hihilinga hihuheelia hihui̒-hui̒da hihui̒-hui̒dea hihui̒-hui̒dee hihukuu-mania hihuloa̒ hihuloa̒a hihunggalaa̒ hihungota hihuulode hihuutode hihuwoa̒ hiihede hiihia hiipai hiipao̒ hii̒nta-intaawa hii̒nta-intawa hikaayati hikimati hikootoloa hila-hilantia̒lio hilaa hilaa-Lio hilaa-U̒ hilaahe hilaalawa hilaalio hilaamu hilaanto hilaau̒ hilai̒ta hilama hilama-Lio hilamalio hilangga-langgata hilanggela hilantia̒ hilantu-lantunga hilao hilaolo hilao̒ hilawalo hilayahe hileeleeta hileerani hileeta hileeto hilee̒ya hileilio hilei̒ta hilelili hilelio hilentei̒o hileulo hileu̒talio hilewolio hili-hilimuta hilihe hilihu-lihua hiliipa hilimuta hilimutawa hilimuto hilinaa hilinaalio hilinalio hilinga hilinggela hilinggo-linggotua hilinggolabe hiliu̒-liu̒wa hiliyanatilio hilootola hiludunga hilukuu-manilio hilukuumani hilukuumani-Lio hilulia hiluliaalio hiluliaalo hilulialio hilulumati hilulumatilio hilumayao̒ hilumeheta hilumeulo hilumoyongo hilumuhela hilumuhelo hiluntua hiluo̒lio hilupuhe hilurumatilio hiluusawa hiluwatio hiluwato hiluwoaa̒ hiluwoa̒a himahalea himamboa himata-matanga himawa himba himba-U̒ himbala himbalio himbide himbideo̒ himbulo himbuloa himbulowa himoa̒ himoa̒a himoa̒i himontala himoo̒ himosikinia himuudawa himuu̒du himuu̒duu̒ hina hinaa hinaalio hinajisia hinao̒-nao̒wa hinao̒wa hinawa hinggi hingota-ngotaawa hinta hinta-hintalabu hintalio hintapo hintayanga hintu hintu-hintu hintua hintualio hio̒o hio̒oliyoa̒ hio̒sikolawa hipakea hipala-palateiya hipalita hipate hipatea hipiiohe hipiitoa̒ hipiohe hipo hipo@o-po@oowa hipobiteya hipobutua hipodahawa hipodeehe hipodeehea hipodua̒awa hipodua̒wa hipodudua̒ hipohamawa hipohentea̒ hipoheu̒pa hipohilea hipohimawa hipohimoa̒ hipohinawa hipohintua hipohutua hipolaanga hipolahua hipolamela hipole-polemboa̒ hipolipua hipoliyanga hipoloi̒yawa hipololohe hipolua hipoluboa hipolubowa hipomuji-mujia hipomujia hipomuloa hiponaowa hiponao̒wa hipongakua hipongibode hipongiluma hipongolawa hipongolota hiponguloa hiponikawa hipoo̒yonga hipopeehuma hipopo hipotuuloa̒ hipuasawa hipule-pulepeyalo hipungua hipuutia̒ hisanangia hisuntalia hisuukalia hitaanggala hitae̒ya hitahalilia hitahangia hitalua hitaya-tayade hitete-teteea̒ hitete-teteea̒a hitetea̒ hitihula hitinepa hitombota hitooawa hitootawa hitotaawa hitua-hituawua hitua-tuauwa hitua-tuawaua hitua-tuawua hitua-tuawua' hitua-tuwaua hitulade hituluhe hitumula hituua̒ hituwa-tuawua hiu̒ntia hiwaatia̒ hiwatia̒ hiwengahe hiwewo-wewoa hiwimaawa hiwimawa hiwingoa hiwoloola hiwoohea hiwoolola hiwoopawa hiwulowa hiwuwa-wuwaatia̒ hiwuwaatia̒ hiyanati hiyanatilio hiyangi hiyangio hiyango hiyo-hiyongo hiyonga hiyongao̒ hiyongi hiyongo homoseki hualinga hualingai hualingo huango hua̒a hua̒hua̒ato hua̒limo hua̒yadu hubulo hubuolio hudungu huhaama huhama huhamaalio huhamaamu huhamalio huhamamu huhamanto huhe-huheli huhebu huhebulio huheli huhelialio huheliilio huhulihe huhulo huhuloaa-Lio huhuloa̒ huhuloa̒-Lio huhuloa̒a huhuloa̒a-Lio huhuloa̒a-U̒ huhuloa̒alio huhuloa̒lio huhuloa̒lo huhuloa̒nto huhuloi̒o huhulolio huhutu huhutumu huhutuu-Lio huhutuu-Mu huhutuu-U̒ huhutuulio huhutuumu huhutuunto huhuu huhuu-dunguwaalo huhuu-dunguwalo huhuu-hebuwaala huhuu-hebuwaalo huhuu-hutuwaalo huhuu-ideyaalo huhuu-iduwaalo huhuu-lalowaalo huhuu-lotowaalo huhuu-luduwaalo huhuu-luduwalo huhuu-lupilowalo huhuu-ngowaalo huhuu-tuwaalo huhuu-wangowalo huhuudu huhuulayaa̒ huhuuntude huhuuntula huhuutoyoa̒ huhuuyula hui huilio huilo huipo hui̒de hui̒dee hui̒du hukumani hukumanio hukuu-manilio hukuu-maninto hukuu-maniyalo hukuu-maniyola hukuu-maniyolo hukuumani hukuumanimu hukuumanio hukuumaniyolo hula hula-hulabio hula-hulaubio hulala hulalio hulalo hulanga hulango hulaubu hulawa hulawalio huli hulia huliaalio huliaalo huliaanto hulialio hulii huliilio huliilo hulilio hulilo hulinggila hulinta huliyalo hulo-huloa̒a hulo-hulopai̒o huloa̒a hulode hulodi hulodu hulohuloa̒ hulohuloa̒a hulohuloo̒ huloi̒o huloo̒olo huloto hulotolio hulotowa huloyongo hulu-huluhelio hulu-hulumati hulubangi hulubangilio huludu hulumati hulumatia hulumatio hulumatiolio hulumatiolo hulungio hulungo hulupila hulupu humaya humayaalio humayaalo humoyongo humoyongo' huna hunalio hungayo hunggalaa̒ hungguli hunggulia hungo hungolio hungomu huntingalo huntu-huntula huntualio huntula huntulao̒ huntulawa huntulo hunuhe hunuhei hunusa huo̒huo̒ huo̒i huo̒olo huo̒wa huo̒walo huo̒yoto hurumatiolo hurupu huta huta' hutalio hutau̒ hutodu hutu-U̒ hutua hutua-Lio hutualio hutuba hutulio hutuo-Lio hutuolio hutuwo-U̒ huudio huudu huulanga huulode huungi huunginto huungo huungonto huuntula huutowa huu̒mu huwa-huwalo huwali huwali' huwango huwato huwoa̒alo huwoi̒ huwoi̒o huwoo̒ huwou̒mu i@ii-limiyaalo ibadatia ibilisi ibu ibumu ihilasi iii̒ya iimamu iimani iimania iimanilio iimanimu iimaninto iintani ii̒i-limiyalo ii̒ilangi ii̒imu ijimontala ila ila' ilaajali ilaakalia ilaakaliilio ilaalo ilaalolio ilaalolo ilaantulu ilaantululio ilaatamu ilaato ilaatolio ilaatumu ilahi ilahi-Lio ilahula ilahulai ilahulalio ilajaliilio ilajalilio ilajari-Lio ilakibati ilakoloa ilaku ilaku-Lio ilalinaya ilalinayalio ilalinayamu ilalinayamu' ilambulio ilambungu ilambungu' ilambungu-Lio ilanggapu ilanggapulio ilangi ilangiyalo ilantulu ilato ilatolio ilatululio ilawadu ileelalio ileepita ileleehia ilengi ilengilio ilibode iliilaa ilila ililaalio ililangi ililangia ililihami ilimatoa ilimi ilimua ilingowa ilo ilo-ilolaanga ilo-iloonua iloa̒anga iloa̒angalio iloa̒ata iloa̒wade ilobukuti ilodiaaluo ilodiaa̒ ilodiaa̒a ilodile iloduhenga ilodungga ilodungga-Lio ilodunggaa-Lio ilodunggaalio ilodunggalio ilodungohe ilodungohe-Lio ilodungohe-Mu ilodungohe-U̒ ilodungohelio ilodungohemu ilodungoheu̒ ilodusa ilodutaa̒ iloe̒ela ilohaamamu ilohaasili ilohama iloheela ilohiangio ilohiango ilohilaa ilohilaalio ilohilaamu ilohilao ilohiyango ilohuna iloi̒ilangia ilokawasa ilokulangia ilolaa-sawalio ilolaahe-U̒ ilolaahelio ilolaaheo̒ ilolaasawa ilolabita ilolipata ilolipata-Lio iloliyanga iloliyango iloloihia iloloto ilombodaa̒ ilomura ilonao̒wa ilonggosia ilontonga ilonuhelio iloohea iloolia iloontonga iloontonga-Lio iloontonga-U̒ iloontongalio iloontongalo iloontongamu iloontonganto iloonuhemu ilootongamu iloo̒tonga ilopae̒eda ilopahamua ilopalonga ilopate ilopatea ilopomakea ilopujia ilopujialo ilopulita ilosababua ilosuusawa ilotaawa ilotaawalio ilotaawamu ilotaawanto ilotahualio ilotaibuta ilotala ilotambalia ilotayade ilotihulamu ilotihuta ilotilapulo ilotohilaa ilotonea̒ ilotoolo ilotuanga ilotuhata ilotumbingo ilowainga ilowalao̒ ilowali ilowalia ilowaliilio ilowau̒pa ilowimbuloa ilowoluo ilowoluwoa-Lio ilowuntula iloyodio iloyodu ilua̒deo̒ iludaa̒ ilulau ilulaulio iluluhelio ilulungio ilumoliyoo̒ ilunte ilunte-Lio iluntee ilunteelio iluntelio ilutolia iluukili imala imatowa imatowalo isa isalati istila ito ito-itolo ito-itoolo itolo iyo-iyoopo i̒loduhenga i̒loontonga jaandawa jahanama jahili jaitun jaitun' jaituni jajaa-maa̒alo jajaa-maa̒amu jajaamaa̒alo jajaang-gawaalo jaketi jamaa̒ jamaa̒-Lio jamani jamu jamulio janda jandalio jandawa jangga jinta jiwa jiwanto jojookilio joki joo juala jujuu-mbawaalo juluhakalio julumudi jumba jumba-Lio jumba-U̒ jumbalio jumbamu jumbawa jumula jumulaa jumulaalio jumulaalo juta juujulu juujuru kaaini kaapali kaapiru kaayawa kabalaatani-U̒ kabalatani kabalatani-U̒ kadela kahandaki kahandaki-Lio kahandakio kahandakiyo-U̒ kaidingio kaidingo kaingi kaingi-Lio kaingilio kaini kakaa-letawaalo kakaa-mbunguwalo kakaa-mudiyalo kakaa-paliyaalo kakaa-wasaalo kakaawali kakaingi kalaja kalaja-Mu kalajaa kalajaa-Lio kalajaa-Mu kalajaa-U̒ kalajaa-U̒' kalajaalio kalajai kalajamu kalajau̒ kalajawa kalakalaja kalana kalanji kalatasi kalena kaleta kaletaalio kalima kambungu kamudangi kamudangilio kankeri kantolilio kapaalinto kapali kapaliilio kapitengi karana kasiyalo katalangani kaumu kaumunto kawaasa kawalia kawasa kawasa-Lio kawasaa-Lio kawasaa-U̒ kawasaalio kawasaalo kawasawa kaya kayaawa kayalio kayawa kede-kedenganto kedengio kekeei̒ kekei̒ngo kelakela kema kiama kikii-tabiyaalo kikiia̒ kikiia̒i kikiio̒ kikiio̒lio kikii̒o kilahandaki kilahandaki-Lio kilahandaki-U̒ kilaidingio kilalaja kilalajanto kilalangilio kilo kilotolo kiluwaasa kiluwasa kiluwasalio kitabi kocapi kocapilio kokoo-lodaiyaala kokoo-tawaalo kokootawalo kolodai kolodailio kololo kootolo koporluani kota kota' kotaanto kotalio kotamu kotololio krisopras kristali kuiliilio kukudio kukuu-buluwaalo kukuu-buluwalo kulamu kulangi kulangia kumi kusudu kuubulu kuubulu' kuubululio kuukuyuu̒ laa-Tia laaasawa laahangi laahe laahei laaheo̒ laahio laalaaita laalaala laalao̒ laamali laamalia laambali laangai laangao̒ laangio laango laasa laasanto laasawa laatia laato laa̒anati laa̒laa̒nati laa̒nati laa̒natia laa̒natialio laba-labaalo labalakati labalio labitio labito labu lahangi lahasialio lahiri lahu lahuli lai laii̒o lailai@o lailaia̒ lailaio̒ lailoumu lailowumu laita laito lai̒ lajuard lakatiyalo laku laku-Lio lakulio lalaa-bitowaalo lalaa-huwaalo lalaa-njanawalo lalaa-nteyaalo lalaa-tiyaalo lalaahuwala lalaaminga lalaawania lalahu lalante lalao lama lamahu lamba-lamba lambali lambanga lambangalo lambangawa lambata lambatao̒ lambutio lambuto lame lamela lamelawa lamelo lamelonto' lametai lametao̒ lameto lameyangi lami lami' lamiaatia lamiaatia' laminga lamingao̒ lamingio lamitio lamolohone langgali langgamu langgatio langgato langgomo langgulao̒ langgulo lanjana lanjana-Lio lanjanalio lante lantealo lantera lantia̒ao̒-lantia̒ao̒ lantingalo lantingalo' lantingo lantobe lantobi lantobio lantobu lantobua lantobumu lantunga lantungao̒-lantungao̒ laolaode laolo laolo-U̒ laololio lao̒dungohe lapaa̒to lapala lapali lapalia lapalimu lapalo lapalo-Lio lapalolo lapata@o lapatao lapatao̒ lapatio lapato lapato' lapato-Lio lapowalo laputalo lasaalio lasaalo lasawalio latabu latabua latao̒ lati latihani latiolio latiyolo lato latu latulio laulau lawa-lawalo lawani-Mu lawanimu lawode-molawode lawola lawolawodu laya-layade laya-layadeo̒ layadeo̒ layahu lea-leaatulo leaapu lealeaatu lealeaatulo lea̒ito lebe lebe-lebe lebe-lebelo lebelio leekeni leekenia leelihu leengahe leengahu leeteduo̒ leetio leeto leeto' leewe leewoli lee̒lee̒e lei leia̒awade leibalata leibintaa̒ leibintaa̒a leida@a leidaa̒ leidambao̒ leidambao̒lo leidaputali leidumulo leidumulolo leidungga leidunggalo leidupatali leihupeto leihuwato leililibe leililunga leimula leimulo leipalongo leisusungi leitaahua leitahu leitawalo leitihuto leitolaa leitontongo leitulade leituladei leituladu leituluhu leituoto leituwota leituwoto leiwaito lei̒ lei̒bantu lei̒daa̒ lei̒delo lei̒ita lei̒itio lei̒lei̒ito lei̒lei̒ta lei̒lihu lei̒nao̒ lei̒to lei̒toduo lei̒wohi leleaatulo leleetua leleetualio leleyalio lemba lembidei lembideo̒ lemboa̒ lenani lengahee lentelio lentelio' lepa-lepato lepalepata leto leumbade lewe lewumbade li lia̒nga libu-libude libulentiti lihakimu lihu lihu-lihua lihua lihualio lihualo lihulio lihulota lihuwalo liilo-Lio liilolio liiteri liito lijiki lijikilio likamudangi lilalilau lilibu lilideo̒ lilidu lilihu lilii-puwaalo liliilide lilintolo liluhe liluhu lima limaama limaamamu limade limadei limba-limbata limbata limbatao̒ limbatao̒-limbatao̒ limbato limbo-limbongo limbu-limbu limbu-limbuo̒ limbui̒o limbulimbu limilimi limo limohui limolio limolota limongoli limongoli' limongoli-habari limongolio limongolio' limongoliolo linabi linene linenemoya linenemoyaanto linenemoyaau̒ linenemoyamu linenemoyanginto linenemoyanto linenemu linggari linggolabe linggolabio linggolabu lipaapa lipaapalio lipaapamu lipata lipu lipulio lipumu lipunto lipuusili lita literi lituani lituanilio lituanimu liyaliyango liyamo liyamolio liyango liyangolo liyodu lo lo@ilaalo lo@iyanto lo@otapu lo@u loa̒ahu loa̒antulu loa̒awota loa̒humo loa̒koloa loa̒mbua loa̒tapu loa̒yu lobaala lobaalia lobaca lobahasa lobake lobalajali lobalakati lobalanga lobalango lobalisa lobambau lobanggo lobangusa lobatade lobatanga lobatanga-Lio lobatata lobayahu lobayalio lobele lobele-belesilo lobeya lobeyalio lobibii-salawa lobibiilohe lobibiite lobibilohe lobibilohu lobibite lobiihuta lobiihuto lobiilohe lobiisalawa lobilahimu lobili lobilolimu lobintaa̒a lobintolo lobisala lobite loboi lobolio̒lo lobongu lobotu lobotula lobotulaa lobotulai lobotulao̒ lobotulo lobua̒ala lobubaya lobubutoo̒ lobubuu-alaawa lobubuu-tuhulo lobui̒ lobuku lobulalo lobulemenga lobulita lobulonga lobulotu lobulungi lobunga lobungolo lobuo̒ola lobuo̒olo lobutao̒ lobutoo̒ lobutu lobutuhu lobuua̒la lobuulota lodaahangi lodaamea lodaantia lodaa̒-daa̒alo lodaha lodalalo lodamahu lodangapo lodanti lodedea̒ lodedea̒a lodedeta lodedetao̒ lodeheto lodehu lodelita lodelo lodelomo lodembulo lodengeta lodepita lodepito lodewa lodewo lodiambango lodidi lodihu lodiilao̒ lodiilo lodile lodilelio lodilo lodini lodio̒lomo lodiu̒to lodoi lodua̒ lodudeetio lodudua̒ lodudua̒ao̒ lodudua̒i lodudulao̒ loduduo loduduo̒ loduduulahu loduhengai loduhengao̒ loduhu loduhu-Lio loduhu-Mu loduhulio lodula-Hio lodulahe lodulahu lodulohupa lodunggaya lodungito lodungohe lodungoheo̒ lodungohu lodunia loduniawi loduo loduo̒olo loduo̒oto lodupa lodupoto lodusa lodutola lodutolo loduwo loe̒elai loe̒engahe loe̒engaheo̒ loe̒etu loguru lohabari lohalata lohama lohani lohedupa loheeluma loheengo lohehu lohei lohenggubei lohengu lohentea̒ lohentobu lohepitao̒ loheto lohetuto lohetuto' loheu̒pa loheu̒po loheu̒to lohe̒upai lohia-Lio lohiheo lohihilao lohihilao' lohihilaolo lohihilo lohiihede lohiihia lohiipo lohilaa lohilaa-Lio lohilaalio lohilaamu lohilaanto lohilao lohilao' lohilapita lohile lohima lohimba lohimbalio lohimbide lohimbideo̒ lohimbido̒ lohimbulo lohimelu lohimoa̒ lohimontala lohina lohinggi lohinta lohintu lohipate lohisopi lohiyanati lohiyo lohualinga lohualingai lohualingo lohuango lohubeo̒ lohubu lohubulai lohubulo lohubuwolo lohudedu lohudu lohudungu lohuduwolo lohuhama lohuhamalio lohuhebu lohuheli lohuhulo lohui̒dee lohui̒du lohukumani lohukuumani lohula lohulalo lohulitao̒ lohuludu lohuluhei lohulungo lohumao̒ lohumbuta lohungayo lohungguli lohuntudeo̒ lohuntulo lohunuhe lohuo̒ lohuo̒olo lohuo̒yoto lohupeta lohupetaa lohupeto lohuta lohutalio lohuto lohutu lohutuba lohuwatao̒ lohuwoo̒ loilaalo loili loimbulo loimontala loinggilua loingo loinulo loitomo loiwimumuto loiyohe loiyohu loi̒-loi̒ya loi̒laalo loi̒lihami loi̒loi̒ya loi̒ya loi̒yaa-Lio loi̒yaa-U̒ loi̒yaalio loi̒yaalo loi̒yai loi̒yalio loi̒yalo loi̒yamu loi̒yanto loi̒yawa lojaitun lojaituni lojalena lojamaa̒ lojamani lojamu lojanda lojangga lojina lojiwa lojiwamu lojumba lojumulaa lokaapali lokado lokaidinga lokaidingo lokaingi lokalaja lokalanji lokamudi lokasi lokawasa lokela-kelaalio lokema lokilo lokitabi lokolodai lokota lokota' lokotamu lokukudu lokukuyuu̒ lokulia lokuubulu lokuukuyuu̒ lolaa lolaahe lolaahei lolaaheo̒ lolaalao̒ lolaangio lolaango lolaapata lolaasa lolaawati lolaa̒anati lolade loladei loladeo̒ loladi loladio loladu loladulo loladupo lolahangi lolahi lolahu lolahuli lolai-laio̒olo lolaia̒ lolaio̒ lolai̒ lolalante lolaloladu lolambali lolambanga lolambata lolambuto lolame lolamela lolamelo lolamemeta lolamemeto lolametai lolametao̒ lolameto lolami-lamingolo lolaminga lolamingo lolamitao̒ lolanenga lolanggula lolanjana-Lio lolante lolantu lolao lolapali lolapi lolaputao̒ lolaputo lolati lolati' lolatu lolau̒be lolau̒bei lolau̒beo̒ lolawalo lolaya-layade lolaya-layadeo̒ loleaapu loleetao̒ lolee̒e lolele lolemba lolembai̒ lolenani lolesi loleyapu loli lolibaya lolihu lolihu' lolihutao̒ loliilo loliiteli loliiteri loliito lolilibeo̒ lolilihu lolilito lolimade lolimadei lolimadeo̒ lolimbata lolimbatai lolime lolimo lolimoa lolinela lolinelai lolinggolabe lolinggolabu lolingu lolipata lolipatao̒ lolipu lolipunto lolo lolo-loolo lolo-loolo' lolobunga loloduo loloduo̒ loloduwo lolohe loloheelo lolohilao lolohu lolohulo loloi̒ya lololaa lololadu lololadulo lololangi lololante lololantelo lololimo lololohe lololoolao̒ lolomela lolomelo lolonea̒a lolontalao̒ lolontale lolontonga lolontongo loloo-iyaala loloo-iyaalio loloo-iyaalo lolooheo̒ loloohubu loloohuma lolooladulo loloombulio lolootolo loloo̒polo lolopango lolopata lolopato lolopota lolotolai lolotolao̒ lolotolo loluangao̒ loluango lolubo loluhu loluhulunto loluhuru loluhurumu loluhurunto lolulade loluladei loluladeo̒ loluladu lolulaota lolulaotai lolulaotao̒ lolulaoto loluli loluluta lolulutao̒ lolumula lolumulao̒ lolumulo lolunuheo̒ loluo̒yo lolusa lolutula lolutulai lolutulao̒ lolutulo loluua̒ loluuhuru loluuhurunto loluuna loluuo̒ loluusa loluu̒deo̒ loluwali loluwangao̒ loluwango loluwanti loluwatai loluwatao̒ loluwato lomaahe lomaaheo̒ lomaahu lomaasa lomadala lomadeo̒ lomadeta lomaduli lomahuta lomahutao̒ lomajalisi lomaju lomake lomakusa lomakusai lomalacaya lomalakala lomalakisao̒ lomalapo lomalasi lomalenta lomalentai lomalentao̒ lomalita lomalito lomalongo lomaluo̒ lomaluto lomandungi lomanta lomantanga lomantangai lomantangao̒ lomantu lomanusia lomanusia' lomao̒ lomasisi lomata lomate lomate-mateelo lomato lomatu lomautu lomaya lomayali lombu-lombula lombulio lomeeteri lomeja lomelo lomesba lomikiilangi lomilate lomilohe lomiloheo̒ lomintaa̒ lomintaa̒a lomintao̒ lomintolo lomita-mitanga lomita-mitangao̒ lomiyo lomo-Lio lomobu lomola lomoli lomolio lomolio̒ lomolohone lomonggali lomonggata lomonggato lomonggatolo lomongo lomongu lomonu lomoota lomoo̒ lomota lomotaalo lomua̒yade lomua̒yadeo̒ lomuboa̒ lomuboa̒a lomubohe lomudua̒ lomuduo̒ lomuja lomuji lomulahei lomuli lomulo lomuluka lomulukaa-Lio lomungo lomungu lomuo̒ lomuri lomuri-Lio lomusu' lomutoa̒ lomuusiki lomuyuhude lona@o lonabi lonaha lonalaka lonao̒ lonao̒lo lonapusu lonaseehati longaaheo̒ longaajali longaakali longaawasa longabutao̒ longabuto longaku longalati longalia̒a longalinaya longambu longambungu longanggapu longanjamu longantinga longantingao̒ longau̒de longawade longawasa longelungo longentela longgala longgaluu̒ longibode longibodu longiibode longiibodu longilu longisalati longohi longokoo̒ longoloto longonggosi longongoto longongotolo longoo̒de longoo̒odeo̒ longota-ngota longotaalio longuaa̒to longuatia̒ longuatio̒ longulo longuluhu longulusi longundi longunte longunti longutolio longuwaa̒to longuwatio̒ lonika lonika' lonilamu loniyati lonomoro lononao̒ lononao̒-Lio lononao̒lio lontale lonteea lonteeto lonteto lonto lontongo lontuli lonubuwati lonui̒ lonula lonuo̒ lonuo̒lio lonyawa loodulo looheo̒ loohulua loolito loolo loombu loombulio loontapo lootolo loo̒ loo̒baangai loo̒baca loo̒bayali loo̒bisala loo̒dedeta loo̒dungga loo̒dungohe loo̒dungohei loo̒dungoheo̒ loo̒dungohu loo̒e̒ela loo̒haama loo̒hama loo̒hutu loo̒kawasa loo̒laaheo̒ loo̒laasa loo̒lahi loo̒lao loo̒lipata loo̒lipato loo̒najisi loo̒o loo̒ohuu̒ loo̒ohuu̒-huu̒ulo loo̒onto loo̒onuhe loo̒opo loo̒owoli loo̒pate loo̒pulau loo̒sababu loo̒sabari loo̒sanangi loo̒taawa loo̒tapu loo̒tihulo loo̒toduo loo̒tolimo loo̒tulungi loo̒wali lopaango lopaa̒to lopadengo lopahu lopajule lopaku lopalatei lopalato lopale lopalenta lopali lopalinga lopalingao̒ lopalongo lopalutao̒ lopaluto lopangato lopata lopata-patatolo lopatai lopatalo lopatatai lopatatao̒ lopatato lopatihu lopato lopato-Lio lopatolo lopatou̒ lopatulio lopeedi lopeehu lopeelu lopidato lopiiohe lopii̒li lopilimani lopio-piohulo lopiohe lopiohei lopiohu lopita' lopitango lopo lopo-loladu lopo@aahu lopo@ilaalo lopoa̒ahu lopoa̒hu lopoa̒yo lopobaca lopobake lopobalata lopobanti lopobebasi lopobelesi lopobilohe lopobilohei lopobilohu lopobinasa lopobongu lopobukuti lopobulota lopobungu lopodaata lopodame lopodapato lopodewo lopodulohe lopodulohu lopodutu lopoe̒elao̒ lopogawee lopohabari lopoheehu lopohehu lopohengu lopohetu lopohinggi lopohinta lopohua lopohuheli lopohuli lopohuna lopohutu lopoilaalo lopoi̒ii̒ lopoi̒laalo lopolaahe lopolaango lopolahi lopolahu lopolaio̒ lopolame lopolei̒tao̒ lopoleme lopoliama lopolihu lopolingu lopoliyama lopolo lopolobiti lopololadu lopoloo̒ lopolowato lopolu lopolualai lopolualao̒ lopoluasi lopoluli lopomahula lopomake lopomambo lopomata lopomutato loponajisi loponao̒ lopongee̒ lopongota lopontayungo loponu loponu-Lio lopoowate lopoowatelo lopoo̒ lopoo̒daha lopoo̒daha-dahaalo lopoo̒luli lopoo̒olito lopoo̒piohu lopoo̒polu lopoo̒suusa lopoo̒taa lopoo̒tuoto lopopaatea lopopake lopopeehu loposaaha loposalipu loposanangi loposeuwa loposikisa lopotae̒ lopotai lopotala lopotali lopotaluo lopotetea̒ lopotihula lopotihulo lopotoduo lopotuloo̒ lopotulude lopotumulai lopotunu lopotuoto lopotutu lopotuwau lopotuwoto lopou̒daa̒ lopowali lopowate lopowiwi lopowoluo lopoyakini lopuasa lopula lopulaa lopuli-pulitolo lopulito lopulitolo lopulo lopulu lopulu' lopundasi lopuntuhu lopunungo loputio̒ loputu lopuulo lopuulota lorohani lorohu loroti loruusa losadaka losakusi losalaamua losalipu losapatu-Lio losapi losawi loseeheli losembo losidangi losihiri losikuci losilita losologa losoloi̒ losuala losua̒li losujudu losukuru losusu losuunati lota lota-lotau̒ula lotaa lotaabua lotaahua lotaakaya lotaalo lotaalua lotaamate lotaato lotaawewo' lotaa̒luku lotabia lotadia lotahe lotahi lotahuda lotahuda-Lio lotahudeo̒ lotailate lotalaa̒ lotali lotalolai̒ lotaluhe lotaluhu lotamania lotambati lotambuti lotamo lotao̒ lotao̒de lotao̒dee lotapu lotapu-Lio lotapulio lotapuu̒ lotataameta lotatoonu lotau lotau-lotauwalo lotau-tauwala lotau-tauwalo lotaunu lotau̒nge lotau̒nge' lotehengi lotesi loti lotianga lotiangai lotiangao̒ lotiango lotia̒lapo lotia̒mbu lotibilohei lotibiluloa̒ lotibiluloa̒a lotibonggohuu̒ lotibunggu lotidapa-dapato lotidapato lotidehu lotidehulo lotidenela lotidihu lotiduluhe lotidulunga lotidulungo lotidungu lotiduo̒la lotidupapa lotidutaa̒ lotihuloa̒ lotihuloa̒a lotihuloo̒ lotihutu lotiia̒ lotilabua lotilangai lotilango lotiligu lotiliki lotilimi lotimbulude lotimbuludei lotimbuludu lotimii̒du lotimulo lotinao̒-nao̒ lotinela lotinelai lotinelo lotinepo lotingohe lotipoo̒oyo lotipoo̒yo lotirabua lotitae̒ lotitalu lotitihi lotitihui lotitimulo lotitolaa lotituuo̒ lotituwau lotiu̒lungo lotiwali lotiwambao̒ lotiwea̒ lotiwengahe lotiwiwi lotiwunela lotiyamo lotoduo lotoduwolo lotohe lotoheetolo lotola lotolai lotolao̒ lotoli lotolia̒nga lotolio lotolo lotolonga lotolopani lotolu-toluulo lotolumu lotolumu' lotombangai lotombangao̒ lotombodu lotonggodu lotoonula lotota lototala lotuango lotudulio lotuduo lotuhatawa lotuhuta lotuhutaa lotuhutai lotulade lotulalo lotulete lotulidu lotulu lotuluhu lotulungi lotumbingai lotuna lotunggilo lotupo lotutumulo lotutupa lotuugasi lotuugasi-Lio lotuuhua lotuuloa̒ lotuuna lotuuu̒de lotuu̒de lotuwahu lou̒ lou̒hui lou̒lauwa lou̒tau lou̒tiyaalo lowa-Tia lowadala lowaiti lowakutu lowalai̒o lowalao̒ lowale lowali lowaliilio lowalilo lowalisilio lowalito lowamilo lowarisi-Lio lowatedo lowatia lowatia' lowato lowatotia lowatu lowawao̒ lowolilu lowowohi lowutatio lowutato lowutato' lowuupa lowuu̒du loya-loyaali loyali lualai lualao̒ lualoolo luangao̒ luango luasi luasia luasia-Lio luasialio luasilio luasiyo-U̒ lubowa luduwaalo luhi luhilio luhu lukuumani lukuumaniu̒ lulade luladee luladei luladeo̒ lulaota lulaotai lulaotao̒ lulaoto luli lulia luliilio lulilio lulupuhu lulutalio luluto lulutolo luluu-maduwala lumadu lumanggela lumaode lumaodeo̒ lumbai-lumbai lumbaya lumbe-lumbetaa̒ lumbe-lumbetaa̒a lumboyoto lumenetai lumepetai lumodua̒a lumolombula lumuala lumualai lumualao̒ lumualo lumula lumulao̒ lumulo lumuwalo lunggo-Ngio lunggongee lunggongi lunggongio lunggongo lunggongu-U̒ lunggongumu lunuhe luo̒heelo luo̒ohe lupalio lusaalio lutuuu̒de luusawa luwalao̒ luwali luwamo luwango luwatai luwatao̒ luwodeo̒' luwodulo ma@o maa maahu maahui maalato maalebe maaluhi maaluli maama maamaito maamalio maamate maamota maana maanea̒ maasa maatantu maatia maatio maatobele maawolo maayali maayio̒ maa̒ajalio maa̒akolo maa̒alario maa̒apu maa̒apu' maa̒kolo maa̒mbunguwolo maa̒mbuo-Lio maa̒mbuolio maa̒mulu maa̒ntuluolio maa̒pu mabakaa mabalakatia mabalakatia-Lio mabalasiya-U̒ mabalasiyalo mabantaa mabantanga-U̒ mabayaliyau̒ mabilintaa̒ mabiliyongo mabilongu mabilongu-Lio mabiluboa̒lio mabinasa mabiyongo mabolio̒-Lio maboliyolo mabolo mabongulo mabongulo-U̒ maboobolo maboo̒boo̒ mabotia mabuboa̒lio mabuboa̒lo mabunggatolo mabuntoolio mabutoo̒ mabutoo̒lio madadaata madala madangapolio madapa-dapato made madebo madedeo̒lio madeedelo madeloo madeloo-Lio madeloolio madeloolo madidiyalo madidu madiduluo madiduu̒ madiila madiilalo madilaata madilanti madilanti-Lio madiledei̒ madilehua madilelo madiludua̒ madilumei̒to madilutola madodo madulahei madulahu madungga-dungga madungohe-Lio mae̒ela mae̒elalo mae̒enggila mahakama mahale mahaluku mahamaalio mahamaalo mahe maheila-yilapitalio maheimaa mahelo mahemo mahi mahia̒mbua mahibiihe mahidapata' mahihetua mahilalahe mahilama mahilamalio mahilawala mahileilio mahileu̒tio mahiliyonga-Lio mahilu mahilu-kuumani mahiluo̒-U̒ mahinaa mahinta mahipo mahitetea̒ mahiwatia̒ mahiyanatio mahua̒a mahui mahuku-maniyolo mahukuu-manio mahukuu-maniyolio mahukuu-maniyolo mahukuumanio-Lio mahula mahulo mahulo-Lio mahulolio mahulolo mahuluku mahulumatio mahulumatiolo mahumoyongo mahuo̒olio mahuo̒walio mahuto mai mai' maideo̒ mailaba mailaolaa mailapalo mailapato mailapide mailate mailateelo mailau̒pio mailau̒po mailawo maili mailia̒apa mailihua mailihualio mailimoi̒ mailimoo̒ mailimou̒mu mailinggi mailinggilio mailo mailobungio mailohi mailohi-Lio mailohia mailohia-Lio mailohialio mailohilio mailohiu̒ mailohiya mailohiya-U̒ mailohudu mailoi̒ya mailoi̒yau̒ mailoluli mailoluo mailomu mailoohe mailoole mailooli mailoonulo mailooti mailopa-Tio mailopatio mailopato mailotaawa mailotapu mailotota mailowali mailudaa̒ mailudu mailudu-Lio mailudulio mailulutio mailuluto mailulutuu̒ mailumaode mailumeneto mailumo-U̒ mailumolao̒ mailumonto' mailumualai mailumualao̒ mailumualo mailumuwalo maimoo̒-Lio maimoo̒olo mainggilolo mainggilou̒ maito mai̒-mai̒lio mai̒laa-jaliilio mai̒laajali mai̒laajali-U̒ mai̒lambungu mai̒lambungu' mai̒lawadu mai̒liila mai̒lingoa mai̒lo mai̒lo-iloonua mai̒lodusa mai̒loe̒ela mai̒loloto mai̒lombodaa̒ mai̒loohea mai̒loolia mai̒loontonga mai̒lotaawa mai̒loyodio majalisi majamu majanunu maju makalana makawasaa makelio makilalaja makilaya makiluwasa makusa makusawa makusudu makusudu-Lio makusudu-Mu makusudu-U̒ makusudulio makusudumu makusuduo makusuduo-Lio makuta malaai̒kati malaa̒-laa̒nati malaba-labaalo malacaya malacaya-Lio malacayalio malacayau̒ malaikati malaio̒ malaito malai̒kati malai̒kati-Lio malai̒kati-U̒ malai̒katilio malakala malakalawa malakalo malakasi malakisa malakusudu malali malalumu malaminga malapalia malapalolo malapo malebe maledungga malei maleidaa̒ maleimulo maleitae̒ maleiuunti malei̒ malei̒daa̒ malei̒delo malei̒nao̒ malembide malembidei malembidu malenta malenta-U̒ malentai malentalio malentao̒ malihua-Lio malihualo malikili malikili-mautu malipatolio malo malo@otapu maloa̒ahu malobaango malobite malobolio̒ malobongu malobunto malobutu malocaya malodaatia malodaha malodanti malodehu malodelo malodihu malodilo malodini malodua̒ malodudua̒ malodutu maloe̒ela malohama malohehu maloheu̒to malohiheo malohile malohima malohina malohinta malohintu malohiyo malohudu malohutu maloili maloingo maloi̒ya maloi̒yanto maloi̒yau̒ malojina malolaahe malolaahei malolaalaaita malolahi malolahu malolameto malolantu malolao malolapi malolee̒ malolihu maloliilo malolingu malolipu malolo maloloi̒ya malololaa maloloo-hubuolio maloloohu maloludei maloluhu maloluli malolunu maloluuo̒ maloluusa malomaahe malomaahu malomake malomaku malomantu malomate malomaya malomilohe malomobu malomolio̒ malomongu malomonu malomuayo malomuji malomuji-muji malomungu malomunto malomuntu malomuo̒ malonao̒ malongai-ngaidinga malongaku malongalati malongambu malongao̒ malongilu malongohi malonguatia̒ malongulo malonika malonula malonuo̒ maloontapo maloo̒ maloo̒-laaheo̒ maloo̒haama maloo̒hutu maloo̒laasa maloo̒olito maloo̒oma maloo̒onto maloo̒otapu maloo̒owoli maloo̒tapu malopato-Lio malopatolio malopatolo malopatolo' malopatou̒ malopatu malopeehu malopiohe malopiohu malopo malopoa̒yo malopolu malopoo̒yo malotadia malotali malotapu malotapu-U̒ malotesi maloti malotitae̒ malotoduo malotolu malotota malotouli malotuu̒de malowali malualolio maluli malumaodeo̒ malumenetai malumualo malumunetai maluo̒ maluwodulo mamaa-dalawaalo mamaa-hakamawalo mamaa-halukuwalo mamaa-kusuduwalo mamaa-kutawaalo mamaa-lai̒ikati-Lio mamaa-lai̒kati-Lio mamaa-lai̒katilio mamaa-lai̒katiyala mamaa-lai̒katiyalo mamaa-lawaalo mamaa-li̒katiyalo mamaa-nggowaalo mamaa-sawaalo mamaaha-lukuwaalo mamaahu mambo mameengahe mameengahu mamei mameimulo mameitolaa mamembideo̒ mamo mamoa̒ahu mamoa̒humo mamoa̒ntulu mamobelesi mamobiihuto mamobiilohe mamobisala mamobite mamobolia̒ mamobolio̒ mamobongu mamobutao̒ mamobutu mamodaha mamodeehe mamodehu mamodelo mamodua̒ mamodudua̒ mamoduduo̒ mamodulahu mamodungohu mamoduo̒lai mamoduta-dutaa̒a mamodutolo mamoe̒ela mamoe̒elai mamohanti mamohehu mamohile mamohima mamohimoa̒a mamohipate mamohua̒yadu mamohubulo mamohudu mamohuheli mamohuo̒ mamohutu mamohuwato mamoi̒ii̒ mamoi̒laalo mamokalaja mamola mamolaala mamolaalao̒ mamolaasa mamolahi mamolamela mamolameta mamolametai mamolametao̒ mamolantu mamolao mamolapi mamolau̒be mamolele mamolemba mamolepata mamolilihu mamolimo mamolinela mamolipato mamoliyango mamolo mamoloi̒ya mamololaa mamololimo mamololohe mamolontuli mamolonuo̒ mamoloo̒po mamolotolai mamolubo mamoluhi mamoluhu mamoluli mamoluluto mamolumula mamoluuo̒ mamoluwali mamomaahe mamomaahu mamomaide mamomai̒ mamomake mamomala mamomalenta mamomanta mamomantu mamomasisi mamomate mamomate-mateelo mamomati mamomaya mamomayali mamomilohe mamomongu mamomonu mamomuduo mamomuduo̒ mamomuji mamomungo mamomutoo̒ mamonao̒ mamonga mamongakali mamongaku mamongalati mamongilu mamongo mamongohi mamongotolo mamonguatio̒ mamoohe mamooli mamoolito mamoo̒ mamoo̒haama mamoo̒hama mamoo̒hutu mamoo̒laasa mamoo̒luusa mamoo̒o-linggolabeyalo mamoo̒onto mamoo̒onuhe mamoo̒owoli mamoo̒tapu mamopaatea mamopatato mamopo mamopoa̒ahu mamopoa̒hu mamopodutu mamopoe̒ela mamopohetu mamopolahu mamopolame mamoponao̒ mamopoo̒ mamopoo̒taa mamopotala mamopotunu mamopotutu mamopowali mamopowato mamopuasa mamopulaa mamosilita mamosisi mamososero mamotaalua mamotahuda mamoti mamotihuloo̒ mamotinelai mamotinelo mamotoduo mamotohilaa mamotolo mamotota mamotoyopu mamotuheta mamotutu mamowali mamuli mamusi manao̒o-Lio mandululio mandungia mangga mangga-mangga manggo manggolio mangiti mangohuntua mangolo mangopee̒ mangoputu mangowalio mangusa mangusaalio manilao̒ manilu-buwati manjanunu manna mantahu mantali mantalilo mantanga mantu mantua manusia manusia' manusiaanto manusialio mao mao̒ mao̒' mao̒bele mao̒bunggata mao̒de mao̒dia mao̒dile mao̒dito mao̒dungga mao̒dungohe mao̒gulu mao̒laahe mao̒lebealio mao̒leeta mao̒lihita mao̒lotolo mao̒mbodaa̒ mao̒ntonga mao̒olia mao̒ontonga mao̒ontongamu mao̒onuhe mao̒patea mao̒taawa mapaahu mapahuto-Lio mapakealio mapakua mapalacaya mapanggola mapate-U̒ mapatee mapateelio mapateelo mapateento mapatutilio mapee̒-pee̒enta mapee̒enta mapei̒ mapelumo-U̒ mapila-lacaya mapilaae̒da mapilacaya mapilate mapilatelio mapilei̒ mapili-pilitanga-U̒ mapili-pilitangu-U̒ mapilo mapiloa̒ahu mapilodewo mapilodutu mapilohetu mapilohutu mapilohutu-Lio mapilolango mapilolele mapilonao̒ mapiloo̒ mapiloo̒o mapiloo̒taa mapiloo̒taa-Lio mapiloo̒taa-U̒ mapilopatu mapilopo mapilotali mapilowali mapiludu-I̒o mapiluduo̒ mapilungu mapipiiu̒wa mapitu mapiu̒wo-Mu mapiyoo mapo mapo@ilaalo mapoa̒ahuwolo mapoa̒ahuwolo' mapobuo-Lio mapobuolio mapobuwolio mapohilelio mapohu-pohutu mapohutuo mapohutuo-Lio mapoilaalolo mapolai@o-Lio mapolaio̒-Lio mapolaio̒lio mapolaio̒lo mapolaio̒olo mapolangolo mapolele mapolele-U̒ mapolelemu mapoleleu̒ mapolo mapoluasiyo-U̒ mapoluli mapoluutoa̒ mapomahu-Lio mapomahulio mapomahulo mapomake mapomataa-Lio mapongola-Mu mapoo̒ mapoo̒-poo̒daata mapoo̒-poo̒ngolo mapoo̒-poo̒ngoolo mapoo̒olimo mapoo̒otolu mapoo̒taa maposadaka mapotaalio mapotuo̒o-U̒ mapotutualio mapotutulio mapuduo̒ mapujio mapujiolio mapulitio mapunguolio masa-masahulu masaaa̒tilio masaatia masababu masanangi masikisa masikisaa-Lio masikisaalio masilaaha masilaaha-Lio masilabalia masilakusia masileehati masilikisa masilitaalio masiluukali masisi mataalaalio mataalaalo mataa̒aluku matahuwou̒ matangai matanggulo matango matantu matantulo matantuwo matapilo-Lio matapiloolo matatapu matawalolo mate mate' mate-mateelo mate-matelo mateelo mateepo matehengia matei matelio matepo mati matihu-tihula matilaa-hangialio matilahu matilahuda matilala matilali matilali-Mu matilantu matilantu-Lio matilapi matilaputio matilau̒be matilau̒bei matilesi matilia-Ngio matilimihula matilimihulo matilinggula matiliyangio matiliyango matilo matilo-mbangai matilo-mbangau̒ matilolaa matilolaau̒ matilolau̒ matilolimo matiloloolo matiloo̒owoli matilu matilua-Ngio matiluanga matiluladei matilulaoto matiluloa̒ matilumeteo̒ matilumouli matilumula matilumumulo matilumuwoto matilunalio matiluuna matimihula matimihulo matine-tinela matingga matio-tiolo matitii-lantahe mato mato-Lio matodelomo matolaalio matolia̒ngo matolimo matolimoo-Lio matolimoolio matolio matolo matoloa̒kuo matolohui matombanga matomu matomu' matonggadio matopotala matotau̒ matotudulio matuboo matuhuwo matuladu-U̒ matuladulo matuloa̒-Mu matulusi matumateo̒ matumetao̒ matumeteo̒ matumolopa matumolopo matumombotai matumumula matumumulo matumuwoto matutumulo matuuheta maunteelo mautu mau̒daa̒ mau̒ito mau̒itolo mau̒ntee-U̒ mau̒nteelio mau̒nteelo mawaajibu mawajibulio mawakutuulio mawalu mawatia mawau̒polio mawimbide mawimbideo̒ mawiwiintua mawohi mawohi-Lio mawohi-U̒ mawohia mawohia-Lio mawohialio mawohilio mawohiu̒ mawohiya-U̒ mawohiyalo mawoli mawolo mawoloolo mawoluo mawopahui mawuduo mawuduolio mawuduwolio mawuduwou̒ mawumbadelio mawunu-wunulo mayakini mayali mayanto mayio̒-yio̒olo ma̒o meaala meaalo meaambo meaanto medembinga medunggalo meealo meela meela' meemulo meengahe meengaheo̒ meengahu meepito meeseli meeseliilio meeteduo̒ meeteea meeteri meibanti meidungga meidunggalo meihuwato meililungo meilodungo meilodungolo meimulo meimulopo meinaasao̒ meitahu meiteduo̒ meitihuto meitolaa meituuo̒ meituwoto meiwooli mei̒ mei̒baaya mei̒hutu mei̒lihu mei̒nao̒ mei̒puji mei̒tuuna meja mela melamelo meleu̒to memangi membide membideo̒ membidu memee-jawaalo memee-jawalo mengahu mengulusi mesba meseli mete-metelai mia̒ata mikiilangi mikilangi milaa̒apu milakudu milakusudu milakusudu-Lio milate milate-Lio milatelio miliki miliki-Lio miliki-Mu miliki-U̒ miliki-U̒' milikii-Lio milikiilio milikiimu milikilio milikimu milikinto milikiu̒ milikiyomu milikiyonto mililiki mililikiilio mililikiki mililikilio mililikinto milohe milohei miloheo̒ milusulio mimii-lateyaalo mimii-numaniyalo mintaa̒ mintaa̒a mintaa̒i minumani minuumani mita-mitanga mita-mitangao̒ mita-mitango mitode mitodelo mitua̒a mo mo@aaluti mo@ibaadati mo@ilaalo mo@olaasa mo@oohu@u mo@oolohu mo@oowoli moaahu moa̒aa̒-mbulatia moa̒aa̒jalia moa̒aa̒mbungua moa̒ahu moa̒ahulo moa̒aita moa̒aluti moa̒antulu moa̒ita moa̒mbua moa̒mbuwa moa̒ntulu mobaalia mobaangai mobaango mobabaantua mobaca mobalajali mobalakati mobale mobanggu-watai mobango mobatata mobele-belesilo mobibii-salawa mobiihuta mobiilohe mobiisalawa mobisala mobite moboa̒a mobohio mobolio̒ mobongu mobotula mobotulai mobotulo moboyu mobualodu mobua̒ mobubuua̒la mobuheetai mobuheetao̒ mobuheeto mobuheto mobulemenga mobulilo mobulota mobuntunga mobunuto mobuo̒lai mobuo̒lo mobutao̒ mobutu mobuua̒la mobuuhetao̒ mobuulota mobuutola modaamea modaa̒ modadai modaha modahangi modameya modanti modaputali mode-modelomolo modedea̒ modedeta modedeto modehu modeliilio modelo modelo-delomolo modeloma modelomo modepuhe modepuheo̒ modetoa̒ modetoheo̒ modetoo̒ modiduto modihu modini modio̒loma modio̒lomai modio̒lomo modongohe modua̒ modudangia modudu@o modudua̒ modudua̒ao̒ modudula modudulao̒ modudulo moduduo̒ moduduulahu moduhenga moduhengai moduhengao̒ moduhengo modulahu modumango modunggaya modunghe modungohe modungohei modungoheo̒ modungohu modungohu' moduo̒la moduo̒lai moduo̒oto moduo̒to modutaa̒a modutola modutolo modutolo' modutolopo moduu-duua̒wa moduudula moe̒ela moe̒elai moe̒elo moe̒engahe moe̒engahu moe̒etu moe̒tu mohaalapu mohaamawa mohahaamawa mohalahe mohalapu mohama moharapu mohe moheeide moheelo moheeluma mohehulai moheinga moheingo mohelu mohenggubei mohengu mohentabu mohentea̒ mohentobe mohentobu mohepita mohepitao̒ mohepito mohepitopo moheu̒pa moheu̒paa moheu̒ta moheu̒tao̒ moheu̒to mohiboo̒ mohiheo mohihiimawa mohihilonu mohiihia mohiipa mohiipai mohiipao̒ mohiipo mohilapita mohile mohile-hile mohilimuta mohilimutao̒ mohima mohimbala mohimbide mohimbideo̒ mohimbulo mohimbuloa mohimbungo mohimoa̒ mohimontala mohina mohinggi mohinta mohintu mohipate mohiyanati mohu mohu-mohuwalia mohualinga mohualingai mohualingai' mohualingao̒ mohualingo mohualingopo mohua̒yade mohua̒yadu mohubulo mohudu mohuheli mohuhula mohuhulo mohuhuuntula mohukuumani mohulanga mohulango mohulinga mohulode mohulodu mohulonu mohulumati mohumbuta mohumbuyungo mohungguli mohuntude mohuntula mohuntulai mohuntulo mohunuhe mohunuhei mohuo̒ mohupeta mohutato mohuto mohuto' mohutodu mohutu mohutuba mohuuyula mohuwalinga mohuwalingo mohuwalo moidu moilaalo moili moingo moingowa moitomo moi̒du moi̒ii̒ moi̒laalo mojalena mojina mojinaka mokahandaki mokalaja mokawalia mokootolo mokukuyuu̒ mokuukuyuu̒ mola mola' molaahe molaahei molaala molaamali molaasa molaa̒nati molahangi molahi molahu molai-laio̒olo molai@o molaia̒ molaio molaio̒ molakala molalaawola molalahu molalita molalito molaliyonu molamahu molambali molambanga molambata molambato molamela molamelo molamelo' molamelopo molamemeta molamemeto molameta molametao̒ molameto molaminga molamingo molanggato molanggu molanggula molanto molantobe molantobu molantu molao molapali molapi molapo molatabu molau̒be molawalo molaya-layade molaya-layadeo̒ molayade molayadei molayadeo̒ moleaapu moleeta moleetao̒ moleeto moleeto' molee̒e molekenipo molele molemba molepatai moli molibaya molilau molilihu molilii-liide molilimbuto molilimo molilingga moliliu̒lo molimbata molimbatai molimomoto molinela molinelai molinepo molinggahei molinggaheo̒ molinggahu molinggelo molinggolabe molingohu molingu molinto molipatao̒ molipato molipu moliyanga moliyango molo molo-laalaaita molo@otapu molobunga molobungao̒ molobungo moloduo molohei moloheto molohone molohubu molohulua moloingo moloi̒ya mololaa mololaalaaita mololadu mololaita mololangi mololante mololimo mololimo' mololohe mololohei mololohu mololohubu molololohe mololoolao̒ mololoonua̒ molomela molomelo molomiodu molonea̒ molonggato molongo molonihe molontonga molontongo molontuli molonua̒ molonui̒ molonui̒o molonuo̒ molonuu̒mu molonuu̒u-U̒ moloohulua moloolo moloo̒po moloo̒po-oopolo moloo̒polo moloo̒pu molopata molopatai molopatao̒ molopato molotaa̒a molotau̒lo molotingo molotobu molotola molotolai molotolo molou̒du moluango molubo moluhengee moluhengio moluhengo moluhu moluladee moluladei moluladeo̒ moluladupo molulaota molulaotai molulaotao̒ molulaoto moluli molulupuhe molulupuhu moluluta molulutao̒ moluluto molumbe-lumbetaa̒ molumbila molumboyoto molumula molumulo molunui̒ moluo̒he moluo̒yo molusa molutula molutulao̒ moluu@o moluuna moluusa moluuu̒de moluu̒de moluwali moluwatao̒ moluwato momaa-maayawa momaahamu momaahe momaahu momaalasi momahuto momai̒ momajala momake momakusa momala momalacaya momalakala momalakisa momalakisao̒ momalalu momalasi momalenta momalentai momalita momalito momalonga momalongo momamaayawa momambola momandungi momanta momantango momantu momaralu momasisi momatango momate momate-mateelo momatulai momaya momayali mombotai momeke momembeleo̒ mometuo̒ momia̒ata momikiilangi momilohe momilohu momintaa̒ momintao̒ momintengi momiyo momo@oo-linggolabeyalo momoboa̒ momobu momoli momolio̒ momolohone momonggata momonggato momongu momontoa̒ momonu momooli momoo̒ momoo̒-linggolabeyalo momoo̒o-linggolabewalo momoo̒o-linggolabeyalo momota momua-muayo momuayo momua̒-mua̒yade momua̒yade momua̒yadu momuboa̒ momudua̒ao̒ momuduo̒ momuji momuji-muji momujimu momuli momuluka momulutao̒ momungo momungupo momuo̒ momutoa̒ momutoa̒i momutoo̒ momuyu monala monanaa-sehatia monao̒ monao̒' monao̒olo monao̒opo monaseehati monasehati monga mongaa mongaa-ngaakua mongaa-ngambungua mongaajali mongaakali mongaato mongaatulu mongaawasa mongaa̒to mongabu-ngabuto mongabu-ngabuuto mongabuta mongabuto mongaibu mongajali mongaku mongalati mongalinaya mongambu mongambungu mongangaa-mbungua monganggapu monganjamu mongantau mongantulu mongantulu' mongatulu mongau̒de mongawade mongawasa mongedenga mongelungo monggali monggata monggato mongibode mongiibodu mongilabota mongilabotao̒ mongilaboto mongilu mongimato mongintopa mongiri mongisimu mongo mongo-mongongotolo mongobua mongohi mongokoa̒ mongokoo̒ mongola mongoli mongoli' mongolinaya mongolio mongolo mongongaala mongongala mongonggosi mongongota mongongoto mongotolao̒ mongotolo mongotolo' mongotonga mongotongo mongowatia mongowatotia mongowatotia' mongu monguatio̒ monguatio̒lo mongua̒de mongua̒deo̒ mongula mongulalio monguli mongulo mongulusi mongulusipo mongunguuloa mongunte mongunti monguwaa̒ta monika moniyati moniyatia montala monteea monteeto monto monto-montola monto-montolo montolo monu monula moodeli moodulo moohe mooheya moolango mooli moolilo moolingo moolito moololo mooloolo moomatea moomayawa moomonua moongolo moontapo moonu mooohuu̒ moopoto mootao̒wa mooti mooyoto moo̒ moo̒baango moo̒baaya moo̒bangga moo̒bayali moo̒bisala moo̒dedeta moo̒dedeto moo̒dua̒ moo̒dungga moo̒dungohe moo̒dungohu moo̒haama moo̒heinga moo̒huli moo̒hutu moo̒huu̒ moo̒huwoo̒ moo̒laahe moo̒laasa moo̒laasapo moo̒lahi moo̒linggolabe moo̒linggolabu moo̒linggolabu' moo̒lingolabu moo̒lohe moo̒lohu moo̒lomelo moo̒lonuo̒ moo̒loohe moo̒lopato moo̒luhi moo̒lusa moo̒nao̒ moo̒obo moo̒odehu moo̒ohei moo̒ohuu̒ moo̒olito moo̒olohu moo̒oloohu moo̒oma moo̒onao̒ moo̒onema moo̒onto moo̒onto' moo̒ontonga moo̒onuhe moo̒onuheo̒ moo̒onuhu moo̒owoli moo̒pate moo̒pobu moo̒rasa moo̒sababu moo̒sanangi moo̒sangi moo̒suukali moo̒suusa moo̒taahangi moo̒taawa moo̒tahangi moo̒tapu moo̒tayade moo̒tihela moo̒toduo moo̒tubo moo̒tuheto moo̒tumulo moo̒wahu moo̒wohi moo̒yakini mopaatea mopaa̒ato mopaa̒to mopalakala mopalato mopaluto mopanggelo mopanggu mopapaatea mopata-patatolo mopatatao mopatato mopatatolo mopatu mopeehu mopentelai mopidato mopihu' mopiiohe mopio mopio-mopiohulo mopio-piohulo mopio-piohuulo mopiohe mopiohe' mopiohe@o mopiohei mopioheo̒ mopiohu mopiohu' mopiohulo mopipii-tanawa mopitana mopi̒laalo mopo mopo-bukuti mopo-tumulai mopo@aahu mopo@ilaalo mopo@olaato mopo@opatato mopoaahu mopoa̒ahu mopoa̒ajali mopoa̒hu mopoa̒jali mopoa̒ntulu mopobaango mopobaca mopobake mopobanali mopobata mopobayahe mopobayahei mopobayahu mopobebasi mopobelesi mopobibi mopobilohe mopobilohei mopobiloheo̒ mopobilohu mopobinasa mopobongu mopobu mopobuheta mopobuheto mopobukuti mopobuli-buliilo mopobulilo mopobulota mopobulotao̒ mopobutu mopobuu-bua̒alawa mopodame mopodapato mopodehu mopodewo mopodiaa̒ mopodulohe mopodulohu mopodulua mopodungga mopodupapa mopodutu mopoduulua mopoe̒ela mopoe̒elai mopoe̒elao̒ mopohabari mopohalahu mopohayaa̒ mopohayao̒ mopohei mopohetu mopohilelio mopohinggi mopohuli mopohuna mopohutu mopoilaalo mopoitohei mopoi̒laali mopoi̒laalo mopoi̒lalo mopolaahe mopolaahei mopolaaheo̒ mopolaala mopolahi mopolahu mopolaia̒ mopolaio̒ mopolame mopolapalo mopolebe mopoleitaa mopoleme mopolihu mopolimbuo̒ mopolingohu mopolohubu mopolohuna mopololade mopololadu mopolomo mopoloo̒po mopolopato mopolotolo mopolu mopolualai mopoluasi mopoluhi mopoluli mopolusa mopoluusa mopomahulo mopomambo mopomangga mopomangga-mangga mopomata mopomomu-momu mopomukaa̒i mopomukao̒ mopomulo moponajisi moponao̒ moponguli mopoo-pooo̒ mopoowate mopoo̒ mopoo̒-poo̒leeto mopoo̒daha mopoo̒daha-dahaalo mopoo̒laahe mopoo̒laatao̒ mopoo̒leeta mopoo̒leeto mopoo̒luli mopoo̒lusa mopoo̒olato mopoo̒olito mopoo̒piohe mopoo̒polu mopoo̒suusa mopoo̒taa mopoo̒tuota mopoo̒tuoto mopoo̒tutu mopoo̒wali mopopate mopopitoo̒ mopopooo̒ mopopoo̒o moporabua moporuusa moposaaha moposalipu moposanangi moposeuwa moposikisa moposuusa mopotaalia mopotala mopotali mopotamela mopotide-tideo̒ mopotihula mopotihulao̒ mopotihulo mopotoduo mopotoheto mopotolohe mopotolonga mopotolu-tolu mopotoodei mopotouli mopotuhata mopotuheta mopotuludu mopotumula mopotumulo mopotutu mopotuwau mopou̒da-udaa̒ mopou̒daa̒ mopowalahu mopowali mopowalinga mopowato mopowiwi mopowoluo mopowunela mopowunelo mopoyakini mopuasa mopulaa mopulau mopulitao̒ mopulito mopulito' mopulo mopulolihu mopulu mopululio mopusingi moputia̒ moputio̒ mopuulo mopuyoo̒to morongo moruusa mosabali mosakusi mosalamu mosalipu mosikini mosikinia mosilita mosujudu mosukuru mota motaa motaalua motaameta motaa̒luku motabia motadia motahuda motahude motakusili motala motalaki motali motamania motambutio̒ motanggalao̒ motanggalo motao̒ motao̒wa motapu motapu-Lio motapulio motapunto motapuu̒ motehengi motehengia motesi moti motianga motiangai motiango motia̒mbu motibeelea motibiluloa̒ motidapa-dapatolo motidapato motidihima motidihu motidulunga motidungu motidupapa motihangata motihuloa̒ motihuloa̒a motihuloo̒ motihungoto motihutu motihuwoo̒ motii̒du motilango motiliki motilimi motimangga motimbangipo motimbulude motimbuludei motimenge motinelo motio̒otutua motipoo̒oyo motipoo̒yo motisana-sanangi motisanangi motisangi motisukari motisuukali motitau̒wa motitihui motitimulo motitipate motitola motitolaa motitolaapo motituuo̒ motituwau motiwalahe motiwamba-wambao̒ motiwambao̒ motiwato motiwengahe motiwengahu motiwengahu' motiwunela motiwunelo motoduo motoduwolo motoduwopo motoheetao̒ motoheeto motoheto motohilaa motohuwale motolia̒nga motolia̒ngai motolia̒ngi motolia̒ngio motolia̒ngo motolia̒ngu-U̒ motolia̒ngumu motolo motoloa̒a motolodihu motolodile motolongaku motolonggalo motolopani motomaya motombanga motombangai motombangao̒ motombango motombipidu motombolu motota mototaa mototaa-Lio mototao̒wa mototoa̒ngo mototoheto mototola mototolo mototoo mototoo-lia̒anga mototoo-lia̒nga mototoo-lia̒ngo mototoolia̒nga mototoolia̒ngo motoyopu motoyunuto motuhatawa motuhutai motuhuto motula motulete motuletepo motuli motulidu motuluhu motulungi motutu motutuu-lungia motutuu-wanga motutuuwau motutuwau motuuheta motuuu̒de motuu̒de motuwahe mou̒lambohe mou̒lawota mou̒lintapo mowaita mowali mowali' mowaliilio mowalilio moya moyaanto moyalio moyamu moyanto moyongo muayo mua̒yade mua̒yadeu̒ mua̒yadu muboa̒a muda mudua̒ muduo̒ muji muji-mujia mulahei muli mulo muloa-Lio mulomulo muloolo mulooloalio muloololio muloolololio mulubei muluka muluka-Lio mulukaa mulukaa-Lio mulutawa mumui̒o mumulo mumuu-suulio mumuu-suumu mumuu-suuwaalo mumuu-suwaalo mumuu-tialaalo mumuuloa mumuusu-Lio mumuusu-Mu mumuusua mumuusuu-Mu mumuusuumu mumuusuuu̒ munaapiki munapiki munapikia mungu mura muri muri-Lio muri-U̒ murilio musi musiba musiilio musiki musu musu-Mu musulio musumu musunto musuumu mutatao̒ mutiaala mutiala mutiara mutoa̒i mutoo̒ mutu mutusani muudawa muula muura muusiki muusu muutusi muwoto naa nabi nabi-Lio nabi-Mu nabii-Lio nada-nadalio naha nahati nahutu najisi najisi' najisilio nakoda nalaka naluri nanaa-sehatiyalo nanaasa nao̒ nao̒lio nao̒nao̒ nao̒olio nao̒olo nao̒omu nao̒wa nao̒walo napasi napasi-Lio napasii-Lio napasiyalo napusu napusulio napusuulio naraka naseehati naseehatia naseehatiu̒ nasehati nasehatia nasehatilio nene nenemoya nenemoyaanto nenemoyamu nenemoyanto ngaajali ngaajali-Lio ngaajalia ngaakali ngaalaa̒ ngaalaa̒-Lio ngaalaa̒lio ngaalaa̒mu ngaalaa̒mu' ngaatulu ngaawa@a ngaa̒aa̒mila ngabu-ngabuto ngabuto ngai-ngaidingo ngaidinga ngajali ngakalia ngakulio ngakuwanto ngalaa̒lio ngalati ngalinaya ngalinayawa ngambungu ngangaa-waa̒lo ngangaawaa̒lo nganggapu nganggapua ngango ngango-Lio ngango-U̒ ngangolio ngangomu nganjamu ngantingai ngantulu ngantulua ngatayadi ngau̒de ngawaasa ngawade ngelungo ngibo-ngiibode ngibo-ngiibodu ngibode ngibodu ngiibode ngiibodu ngilabotao̒ ngilaboto ngilanggubu ngilu-ngilu ngiluma ngimato ngimatoa ngo@aamilalo ngoa̒aa̒milalo ngoa̒amila ngoa̒amilalo ngoa̒a̒amila ngoa̒mila ngoa̒milalo ngobangusa ngobatanga ngobotu ngobuheeto ngobungo ngobutai̒o ngobutao̒ ngobutu ngodalaala ngodalajati ngodiminggu ngodusingi ngohalaga ngohetuto ngohilaide ngohilao ngohilayaa̒ ngohui ngohui-ngohui ngohula ngohuntua ngohuu̒ ngoilambango ngoilamingo ngoilanggubu ngoilanggubulo ngointa ngoi̒di ngoi̒di-ngoi̒di ngoi̒dilio ngoi̒imani ngoi̒nta ngoi̒ntalo ngojamaa̒ ngojamu ngojiwa ngojumula ngojumulaa ngokaumu ngokilo ngoko-ngokoo̒ ngolihu ngoliteri ngoliyoo̒ ngolupa ngomanggo ngonggosi ngongota ngongoti ngongotio ngongoto ngongotonto ngonu ngoolo ngopaladu ngopanggalo ngopangge ngopasuukani ngopata ngopee̒ ngopee̒e ngopee̒epo ngopee̒po ngopikii-langi ngopikiilangi ngopingge ngopita ngopo ngopo-ngopolemboa̒ ngopo@ambua ngopoa̒mbua ngopohia ngopolemboa̒ ngopolembua ngopolilibu ngopongolaasa ngopopai̒ ngoputu ngosuku ngota ngota-ngota ngota-ngotaalo ngota-timongota ngotaa ngotaalio ngotaatio ngotaawa ngotahe ngotambatilo ngotaunu ngotayade ngotayadi ngotayadio ngotayadu ngotilonggadu ngotolo ngotonga ngotongo ngotopingo ngotoyadu ngotuango ngotupa ngotuwali ngowale ngo̒dilio nguatia̒ nguatio̒ ngua̒de ngulusi ngutolia nguwatio̒ nii̒matiyalo nika nikalio nikawa nilaasa nilao̒ nilao̒-Lio nilubuwati ninii-yaitaalo ninikalio niyati niyatilio nogopee̒ nomolo nomoro nonao̒ nonao̒-Lio nonao̒-U̒ nonao̒lio nonao̒mu nonao̒o-Lio nonao̒o-U̒ nonao̒onto notilonggadu ntale-ntalenga ntali ntaya-ntayanga nte ntilayango nubuwati nubuwatia nyamani nyawa nyawa-Lio nyawa-U̒ nyawalio nyawamu o o-Lio o-Lio' o-Liolo o-Lioolo o@aahu o@oolohu oa̒-oa̒abu oa̒a-Tio oa̒abu oa̒adabu oa̒adili oa̒adili-U̒ oa̒ahu oa̒aibu oa̒akali oa̒alasani oa̒antulu oa̒apao̒-oa̒apao̒ oa̒ati oa̒atio oa̒ato oa̒atu-Mu oa̒atu-U̒ oa̒atumu oa̒ayua oa̒dabu oa̒ibu oa̒yua obaalaki obaangio obaaya obaayawa obanaliilio obatanga obaya obebasi obebasimu obeebasi obeelealio obilahi obiloli obiluloa̒ obirahi obisa obobanali obobanari obobangga obobiasa obobiasaa-Lio obobinasa obobongu obobongu-Lio obobuheli oboli oboliilio oboo̒ obudi obuheli obukuti obulonga obulungi obungo obunto-buntolio obuntoolio obutoo̒ odaata odaata-daatalo odaatalio odaa̒alio ode odedea̒lio odeehe odehu odehua odeitaati odeitaatio odeitaato odelaatia odelei odeli odelipu odelipu-Lio odeliyamau̒ odelo odelowa odetumalio odi-odieelo odia odiaaa̒ odiaaluo odiaaluwoa odiamai odie odieelo odiila odiiti odile odilelio odio̒loma odio̒lomo oditilio odito odito' oditolio oditolo oditopo ododaata odoi odudaa̒ odudaa̒-Lio odudaa̒a-Lio odudaa̒lio odudame odudehu odudelo odudua̒-Lio odudulohe odudulohu oduduu-laheelio oduduulahe oduhenga oduhi odulo odulude odungga odungga-U̒ odunggaa-U̒ odunggaalio odunggamu odungohe oduo̒lo oduo̒olo oduo̒ota oduo̒oto odusa odusa' odusawa oduusawa oe̒ela ogaaga ogaagalio ogaagamu ogaga ogagaalio ohahama-Lio ohaku ohalaapani ohalaga ohalapani ohale ohamaamu oharapani oheinga oheingalio ohentobe ohiangio ohiango ohiheo-hiheolo ohiheo-ohiheolo ohihina ohiihedio ohikimati ohilaa ohilao ohilaowa ohimba ohio-hiheolo ohiyangio ohiyango ohohaama ohohaamamu ohudungu ohuhaama ohuhama ohuhe-huheliilio ohuheli-Lio ohuhutu ohui ohulodi ohulodu ohulodunto ohulu-hulumatilo ohuludu ohulumati ohuna ohunalio ohungaya ohuta ohutodu ohuu̒lio ohuu̒o ohuu̒wo ohuu̒wolio ohuwoo̒ oimbuloalio oimbulowa oingoi oingowamu ojiwa okabalatani okalaja okawasa okawasaalo okawasawa okokawasa okokawasa-Lio okokawasa-Lio' okokawasa-U̒ okokawasaa-Lio okokawasaalio okokawasalio okokawasamu okokaya okokayalio okokayanto okokayau̒ okulangia okurunia ola-U̒ ola-U̒' olaa-Tia olaahe olaahelio olaaheo̒ olaamalia olaame olaamiatia olaango' olaanto olaasamu olaasanto olaasawa olaatia olameyangi olami olami' olamiaatia olamiaatia' olamita olanggamu olanjana olanto olantobu olasaa-Lio olau̒ olau̒' ole-Mu ole-Mu' olebealio olebelio oleekenia oleela olei olemu olemu' oli oliilo oliilo-Lio oliilolio olimo olimolio olimongoli olimongoli' olimongolio olimongolio' olio olio' olipaapa olipata olita oliyamo oliyamolio oliyanga oliyango oliyoi̒o oliyoo̒ olo olohio olohu oloihi oloihi-Lio oloihi-U̒ oloi̒ya ololai-Io ololai-I̒o ololai@o ololaii̒ ololaio̒ ololaiu̒mu ololanggamu ololawalio ololawalumu ololebe ololee-Tio ololeeta ololeeti ololeetio ololeeto ololoo-towaalo ololopato ololuhi olomio olongia olongia-Lio olongialio olongiyamu oloohio oloolopato olootolio olootolo olota olotao̒ olotolo olotoo-Lio olowala olowala-Lio olowala-U̒ olulia olulupuhu oluluu-puhunto olumboyoto olunggongo oluo oluolio oluu̒ omaambo omakasudu omakusudu omakuta omambo omamboa omambowa omambowamu omambowanto omanusia omanusia-Lio omato ombodaa̒ ombongio ombongo ombongumu omilate omolua omongo omoontapo omoo̒molu omoo̒molulio omoo̒omolu omopulu omopuulo omosikini omosikini-Lio omuluka omulukaa-Lio omuluni omumulia omunaapiki omunapiki omura omuula omuulu omuura onajisi onana onao̒wa onene onggalolio onggosi onggosilio ongongoto onii̒matilio oniyaati oniyati onyawa oo oohe oolia oonggosi oonto oontonga oontongalio oontonganto oonuhe oonuhe-Lio ooo̒ oo̒odito oo̒oliyoa̒ oo̒oliyoi̒ oo̒onto opa@eeda opaatio opaato opae̒eda opahaamua opahamua opai̒talio opaladu opandemeni opanggatia opantongio opapate-Lio opate opatio opato opatoa̒a opatuju opedi openu opii̒li opikiilangi opikilangia opio-piohelio opiohe opiohelio opiohu opitu opitulio opiyowa opo-palacaya opo-palacayalio opo-palacayamu opoa̒ahu opogawee opohutuo opolipio̒ opolutuo̒ opongolaasa opongotota oponu opopalaa-cayanto opopalacaya opopalacayalio opopalacayanto opopalalu opopate opopate-Lio opopate-Mu opopatelio opopio-Hio opopiohe opopiohi opopiohio opopiohu opopiohumu opopiohunto opopoli opopulitio opulaa opulitio opulu opululio oragi oroti osaabali osabali osabali-Lio osabi osakusi osakusii-Lio osalaamati osanangi osananginto osiipati osikapu osikolawa osipati osombongi ososakusi ososakusi-Lio osuala osumangati osusuu-kaliyaalo osuukali osuukalia osuusa osuusa' osuusalio osuusamu osuusawa ota-otaa ota-otaawa ota-otaunualio otaa-U̒ otaaba otaabau̒ otaawa otaawa-Lio otaawa-U̒ otaawalio otaawamu otaawanto otaawau̒ otaawo otabia otaibuto otaluhu otamani otambati otamu otanggalo otanggula otanggulo otanu otapu otatapu otatapua otau otawaanto otembo otie otiilo otiitihe otilanggula otilapulio otilapulo otilihula otinela otinelio otinelo otinepo otingolo otiolio otitihula otiyamo otohe otohila otohila-Lio otohilaa otohilaa-Lio otohilaa-U̒ otohilaa-U̒' otohilaalio otohilaamu otohilaanto otohilaau̒ otohilao otola otoli@ango otolia̒ngio otolia̒ngo otolia̒ngonto otolia̒nguu̒ otololo otolonga otolonggalo otoloolo otolopa otolu otolulio otolulota otongo otoolalo otoololo otoota otootolo ototaaa̒ti ototai ototala ototala' ototamaa̒ ototobuo̒ otu-otutulo otu-otutuulio otu-otutuulo otua otuani otuhata otuheeta otulu otuluhe otunge otuoto otutu otutulio otutumulo otutuu-wauwalio otutuulio otutuulo otuugasi otuugasia otuulusi otuuna otuuntu otuuwau otuwau ou̒luu̒ ou̒mulu owaajibu owadala owaingalio owakutu owalaa̒i owalao̒ owalia owaliyalio owalulio owamilo owantobe owatade owato oweengahe owengahee owengahi owengahu owengahu-U̒ owengahumu owimbulowa owolo-wolo owoluo owoluwoa-Lio owoolito owooloolo owowohe owowoluwoa owowoluwoa-Lio owowoluwoalio owowoluwomu owowoluwonto owowoluwou̒ owumbuta owutato oyaakini oyakinia oyibungo oyiyingo oyiyingo-Lio oyodelo oyodio oyoyakini pa@eeda pa@eedalio paae̒da paahamu paahulo paahunto paalemu paaluti paangio paango paao̒ paapa paapahaa-lawaniyalo paapalio paapamu paatea paatuti paatuti' paatutilio paa̒tio pabongulo padengo paduli padulio paeeda pae̒daalio pae̒eda pae̒edalio pahaamu pahala pahamu pahamua pahamualio pahumaya pai̒lio pai̒yola pai̒yolio pajala pajalamu pajule pakaa-kasiyaalo pakaakasi pakaakasilio pakakasilio pake pakepake pakeyangi pakusa pakusai pala palacaya palacayai palacayalio palacayalo palacayamu palacayawa palacuma paladu palaio̒ palakala palakala-Lio palakalalio palakalamu palakisa palakisaalo palalu palaluo palaluolio palaluwola palaluwolio palaluwolo palaluwomu palaluwonto palangi palangia palangilio palangiyolo palasapa palaseni palasenilio palatei pale pale' pale-Lio palelio palenta palenta-Lio palenta-U̒ palentaa-Lio palentaa-U̒ palentaa-U̒' palentaalio palentai palentamu paleu̒ pali pali-Tio palia paliilio palingo palipali palipalito palitio palito palitumu palitunto palongamu paluti paluto pamalenta pamalenta-Lio pamao̒ pambolalo pana pandasilio pandemeni pandemenilio pandungi pandungia pangaajali pangato pangelio panggalo panggatai panggeangio panggee-Lio panggelolo panggeyangi̒o panggola panggu-panggu pangimba pango pangokoo̒ pani panilo paniyalo pantongio pantongo pantungo panumba papaa papaa-dengio papaa-dengowalo papaa-keyaalo papaa-lentaa-Lio papaa-lentaalo papaa-lentawalo papaa-lentewalo papaa-liyaalo papaa-niyaalo papaa-sukaniyalo papaa-taliyaalo papaa-tujuwaalo papaahenga papaalata papaawa papatai papatao̒ paracuma pasali pasali-U̒ pasali-U̒' pasali-U̒lo pasalii-Lio pasalii-U̒ pasaliilio pasalinto pasaliu̒ pasi-pasiyali pasipasi pasisi pasisio pasukani pasukanilio pasuukani pata pataala patahio patahu patata patatai patatao̒ patatio patato pate patealio pateelio pateelo pateento pateilo patelio patepate pateyamu patihu pato patoi̒o patolio patolota patoo̒ patopatoa̒ patopatoa̒a patuju patujulio patujumu patujunto patulio patuti patuti' patutilio payadu peaahuo̒ pedilio peedi peehuma pee̒-pee̒enta pee̒-pee̒entaa pee̒-pee̒entalo pee̒-pee̒nta pee̒-pe̒enta pee̒enta pee̒entalo pee̒entapo pee̒eta pee̒etna pee̒nta pei̒ pei̒tuuna pelumolio penggo penggoa peni pentadio pentadu pentelai penu peyahuo̒ pidelo piduduto piitoa̒ pii̒ili pii̒ilimu pii̒li pii̒lii-Lio pii̒liilio pii̒lilio pii̒limu pikiilangi pikiilangia pikiilangilio pikiilangimu pikiilanginto pikiilangio pikiiliyolo pikilangi pikilangilio pilahutio pilaidelio pilai̒lio pilakealio pilakusa pilakusalio pilalacaya pilalacayamu pilalacayanto pilalacayau̒ pilalakisa pilalakisaalio pilalentai pilalentalio pilaliilio pilalito pilaracaya pilate pilatelio pilatemu pilatuju pilei̒ pilei̒hutu pilei̒nao̒ pilikilangi pilimani pilimani-Lio pilitanalio pilito pilitodio pilo pilo-malacaya pilo@ilaalo piloa̒ahu piloa̒ahu-Lio piloa̒hu pilobaa̒ta pilobaca pilobacalio pilobake pilobalatio pilobelesi pilobinasa pilobotulo pilobu pilobulio pilobutua pilodanti pilodanti-Lio pilodanti-U̒ pilodapato pilodehu pilodewo pilodewolio pilodulungo pilodungga pilodutu piloe̒ela pilohabari pilohalahu pilohedui̒o piloheetu pilohengu-Lio pilohetu pilohetu-Lio pilohile pilohile-Lio pilohilelio pilohualingo pilohuluta pilohumaya pilohuna pilohutu pilohutu-Lio pilohutu-Mu pilohutu-U̒ pilohutua pilohutulio piloilaalo piloitohi piloitohio piloi̒laalo pilolaango pilolahuli pilolaio̒ pilolameli pilolamelio pilolametao̒ pilolameto pilolanggu pilolayahu pilolee̒-Lio pilolele pilolele-U̒ pilolelealio pilolelemu piloleleu̒ pilolihutio pilolihuto pilolobunga pilolohone pilolohuma pilolohumi piloloi̒ya pilolomolio pilolontuli pilolontulio piloluli piloluliilio pilolulimu piloluneta pilomahuli pilomahulio pilomahulo pilomai̒lio pilomake pilomake-Lio pilomalenta pilomalenta-Lio pilomalentai pilomalentao̒ pilomantali pilomantu pilomatea pilomatuju pilomatuju-Lio pilomayali pilomua̒yadu pilomudua̒ pilomukai̒o pilomulepe pilomulio pilomulo pilomulo-Lio pilomuloa pilomulolio pilomulomu pilomulowau̒ pilomutatio pilonao̒lio pilongajali pilongajali-U̒ pilongakua pilongolota pilonu pilonu-U̒ pilonua piloo̒ piloo̒luli piloo̒luli-Lio piloo̒lulio piloo̒mbitio piloo̒oloto-Lio piloo̒taa piloo̒taa-Lio piloo̒taa-U̒ piloo̒taalio piloo̒tuoto pilopaat