Indeks:Bahasa Jawa/Lain

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas

Lihat juga: jv:Panganggo:Bennylin/Purwadarminta, Pengguna:Wirjadisastra/Tingkat bahasa Jawa


Ada lebih dari 1250 kosakata di halaman ini. Terakhir dihitung pada 20 Agustus 2014.

А В C D Dh É È E F G H I J K Kh L M N Ng Ny O P Q R S Sy T Th U V W Y Z

a

 1. aba n, v
 2. abab n
 3. abot adj
 4. agé-agé ad
 5. ajeg v
 6. amrih k
 7. andhahan n
 8. antariksa n
 9. aran v
 10. abad
 11. abadi
 12. abah-abah
 13. abang
 14. abangan
 15. abar
 16. abdas
 17. abdi
 18. abjad
 19. abimana
 20. abing
 21. abis
 22. abiseka
 23. abu
 24. abuh
 25. abuk
 26. abul
 27. abur
 28. abon
 29. abong-abong
 30. abot
 31. absah
 32. ada
 33. adab
 34. adan
 35. adang
 36. adas
 37. adat
 38. adi
 39. adibusana
 40. adigang
 41. adiguna
 42. adigung
 43. adil
 44. adipati
 45. adu
 46. adon
 47. aja
 48. ajag
 49. ajaib
 50. ajak
 51. ajang
 52. aji
 53. ajudan
 54. ajir
 55. aju
 56. ajudan
 57. ajur
 58. aga
 59. agak
 60. agal
 61. agama
 62. agan
 63. agar
 64. age
 65. agir
 66. agni
 67. aguk
 68. agung
 69. agus
 70. ah
 71. ahli
 72. ai
 73. aib
 74. ail
 75. aing
 76. ayah
 77. ayak
 78. ayam
 79. ayan
 80. ayap
 81. ayar
 82. ayat
 83. ayid
 84. ayu
 85. ayuk
 86. ayum
 87. ayun
 88. ayut
 89. ayo
 90. ayom
 91. aywa
 92. akal
 93. akang
 94. akar
 95. akas
 96. akasa
 97. akbar
 98. akik
 99. akil
 100. aku
 101. akur
 102. akrab
 103. aksa
 104. aksara
 105. aksi
 106. ala
 107. alah
 108. alam
 109. alamat
 110. alang
 111. alap
 112. alas
 113. alasan
 114. alat
 115. aldaka
 116. ali
 117. alip
 118. alih
 119. alim
 120. alimun
 121. aling
 122. alip
 123. aliran
 124. alis
 125. alit
 126. almarhum
 127. alu
 128. alum
 129. alun
 130. alup
 131. alur
 132. alus
 133. alo
 134. along
 135. alot
 136. alpa
 137. alpokat
 138. altar
 139. ama
 140. amah
 141. amal
 142. aman
 143. amanat
 144. amang
 145. amarah
 146. amarga
 147. amat
 148. amba
 149. amba
 150. ambah
 151. ambak
 152. ambal
 153. ambar
 154. ambat
 155. ambèn
 156. ambik
 157. ambil
 158. ambing
 159. ambyar
 160. amblas
 161. ambu
 162. ambul
 163. ambung
 164. ambur
 165. ambo
 166. ambril
 167. ambring
 168. ambrol
 169. amil
 170. amin
 171. amis
 172. amit
 173. amuk
 174. amung
 175. amor
 176. ampang
 177. ampar
 178. ampas
 179. ampil
 180. ampir
 181. amplop
 182. ampu
 183. ampuh
 184. ampun
 185. ampung
 186. amput
 187. ampo
 188. amrih
 189. amril
 190. ana
 191. anak
 192. anak-anak
 193. anam
 194. anda
 195. andak
 196. andaka
 197. andam
 198. andang
 199. andika
 200. anduk
 201. andon
 202. andong
 203. andrawina
 204. anja
 205. anjal
 206. anjat
 207. anjing
 208. anjir
 209. anjur
 210. aneka
 211. aniaya
 212. anih
 213. anil
 214. anis
 215. anu
 216. anuswara
 217. anut
 218. anom
 219. anta
 220. antah
 221. antakusuma
 222. antan
 223. antar
 224. antara
 225. ak
 226. antariksa
 227. antawacana
 228. antero
 229. anti
 230. antih
 231. anting
 232. antuk
 233. antun
 234. antop
 235. antre
 236. antri
 237. anca
 238. ancak
 239. ancala
 240. ancam
 241. ancang
 242. anyak
 243. anyang
 244. anyar
 245. anyir
 246. angah
 247. angga
 248. anggah
 249. anggak
 250. anggal
 251. anggar
 252. anggit
 253. angguk
 254. anggur
 255. anggota
 256. angin
 257. angka
 258. angkara
 259. angkat
 260. angkin
 261. angklung
 262. angkuh
 263. angkup
 264. angkur
 265. angkus
 266. angkring
 267. anglung
 268. anglo
 269. anglong
 270. angur
 271. angus
 272. angut
 273. angon
 274. angop
 275. angot
 276. angsa
 277. angsal
 278. angsang
 279. angsu
 280. angsur
 281. angsoka
 282. auman
 283. apa
 284. apak
 285. apal
 286. ape
 287. api
 288. apik
 289. apit
 290. apkir
 291. apu
 292. apuh
 293. apuran
 294. apus
 295. apotik
 296. apsara
 297. arah
 298. arahan
 299. arak
 300. aral
 301. aram
 302. aran
 303. arang
 304. aras
 305. ardi
 306. arja
 307. are
 308. arga
 309. ari
 310. arih
 311. arik
 312. arina
 313. aring
 314. arip
 315. aris
 316. arit
 317. arya
 318. arka
 319. arloji
 320. arnal
 321. aruh
 322. arungan
 323. arus
 324. aron
 325. arsa
 326. arta
 327. arti
 328. arca
 329. arwah
 330. as
 331. asa
 332. asah
 333. asal
 334. asal-usul
 335. asana
 336. asar
 337. asas
 338. ase
 339. asih
 340. asil
 341. asin
 342. asing
 343. asir
 344. asil
 345. asma
 346. asmara
 347. asmarandana
 348. asu
 349. asuh
 350. asung
 351. asup
 352. aso
 353. aspal
 354. asrama
 355. asri
 356. asta
 357. astaga
 358. astana
 359. asti
 360. astha
 361. asthi
 362. aswa
 363. ata
 364. atak
 365. atap
 366. atas
 367. ate
 368. ati
 369. atma
 370. atmaja
 371. atur
 372. atus
 373. acak
 374. acala
 375. acan
 376. acar
 377. acara
 378. aci
 379. acum
 380. acung
 381. acung
 382. awa
 383. awang
 384. awak
 385. awal
 386. awan
 387. awang-awang
 388. awas
 389. awat
 390. awi
 391. awin
 392. awis
 393. awit
 394. awut
 395. awur
 396. awon


b

 1. bablas ad
 2. bacut v, ad
 3. bantala n
 4. bojo n
 5. bola-bali ad
 6. bongkok n

c

 1. cecawis v
 2. cetha adj
 3. congkrah v

d

 1. dwaja n

dh

é

 1. éyup adj

è

e

 1. emoh v

f

g

 1. gandhèng k
 2. gembagus v
 3. gingsir v, n
 4. gorèh adj
 5. gurung n

h

 1. hawa n

i

j

 1. jago n
 2. jalaran n
 3. jaran n
 4. jejibahan n

k

 1. kadang n
 2. kajaba k
 3. kajibah v
 4. kalungguhan n
 5. kari v
 6. kasilep v
 7. katon v
 8. kaweleg v
 9. kèndel‎ v
 10. kebrongot v
 11. kori v
 12. kuwawa adj

kh

l

 1. landhéyan n
 2. langgar n+
 3. langgeng adj
 4. lenga n
 5. logat n
 6. luh n
 7. luwé adj
 8. luwih ad

m

 1. magepokan v
 2. magrong-magrong adj
 3. mangu-mangu adj
 4. manunggal v
 5. mapan v
 6. mapag v
 7. mbarep n
 8. mbibiti v
 9. mènèhi v
 10. meneng v
 11. mléngos v
 12. mokal adj
 13. mranani v

n

 1. nampa v
 2. nawala n
 3. ndangak v
 4. nlisir v
 5. nom-noman n

ng

 1. ngati-ati v
 2. ngawékani‎ v
 3. ngrumat v
 4. ngujiwat v
 5. ngungak v

ny

o

 1. olèh-olèhan n

p

 1. pangèstu n
 2. panyaruwé n
 3. pasrawungan n
 4. peprèntahan n
 5. permati adj
 6. pethèkan n
 7. pinuju ad
 8. plenggong n v
 9. polatan n
 10. pun a

q

r

 1. raket adj
 2. réwo-réwo adj
 3. rembugan n

s

 1. sangsangan n
 2. satleraman n
 3. sawetara ad
 4. saya ad
 5. sengsem adj
 6. srengéngé n
 7. sulaya v

sy

t

 1. tedhas adj
 2. tekan v
 3. trep adj
 4. tundhon n

th

 1. thukul v

u

 1. ula n
 2. ulat-ulat n
 3. uluk v
 4. urun v

v

w

 1. walaka v
 2. watak n
 3. wédang n
 4. wigati adj n
 5. wiwit k, v
 6. wuwuh v
 7. wab
 8. wacak
 9. wacaka
 10. wacan
 11. wacana
 12. wadad
 13. wadaka
 14. wadari
 15. wade
 16. wadean
 17. wadhah
 18. wadhang
 19. wadhas
 20. wadhe
 21. wadhih
 22. wadhoh
 23. wadhu
 24. waditra
 25. wadok
 26. wadon
 27. wadul
 28. wadung
 29. wadwa
 30. wadwan
 31. wadya
 32. wadêr
 33. wae
 34. waela
 35. waerut
 36. wafat
 37. wagal
 38. wage
 39. wagra
 40. wagugên
 41. wagus
 42. wagya
 43. waha
 44. wahdaniyat
 45. wahdat
 46. wahil
 47. wahing
 48. wahiri
 49. wahita
 50. wahya
 51. wahyadyatmika
 52. wahyaka
 53. wai
 54. waila
 55. waing
 56. waita
 57. wajah
 58. wajan
 59. wajangan
 60. wajar
 61. waji
 62. wajikan
 63. wajraprakara
 64. wakaf
 65. wakbajra
 66. waksa
 67. waksudha
 68. wakta
 69. waktu
 70. wakul
 71. wakya
 72. wal
 73. walahar
 74. walakang
 75. walan
 76. walang
 77. walanja
 78. walanjar
 79. walantaga
 80. walantên
 81. walat
 82. walatkara
 83. walaya
 84. walepa
 85. walgita
 86. wali
 87. walih
 88. walik
 89. walikat
 90. walimah
 91. walimakukun
 92. waling
 93. walira
 94. walirang
 95. waliwis
 96. walkala
 97. walkaladara
 98. walkali
 99. wallaba
 100. wallahualam
 101. waloh
 102. walon
 103. waluh
 104. waluka
 105. waluku
 106. walulang
 107. walun
 108. walur
 109. walya
 110. walyan
 111. walêdan
 112. walêk
 113. walês
 114. wama
 115. wan
 116. wanadesa
 117. wanadri
 118. wanakirun
 119. wanantara
 120. wanara
 121. wanari
 122. wancahan
 123. wancak
 124. wancana
 125. wandawa
 126. wandita
 127. wandu
 128. wangan
 129. wangbang
 130. wangkang
 131. wangkawa
 132. wangke
 133. wangkid
 134. wangkidan
 135. wangkil
 136. wangking
 137. wangkong
 138. wangkot
 139. wangkring
 140. wanglu
 141. wangon
 142. wangsa
 143. wangsal
 144. wangsalan
 145. wangsi
 146. wangsulan
 147. wangune
 148. wanguntur
 149. wangwa
 150. wangèn
 151. wangên
 152. wanita
 153. wantawis
 154. wanthèn
 155. wantilan
 156. wanting
 157. wantingan
 158. wantun
 159. wantune
 160. wantya
 161. wantèn
 162. wantèr
 163. wantêr
 164. wanwa
 165. wanèh
 166. wanèn
 167. wanên
 168. waon
 169. waosan
 170. wapat
 171. warabrata
 172. warada
 173. waragad
 174. waragang
 175. warah
 176. warajana
 177. warak
 178. warana
 179. warandha
 180. waranggana
 181. warangka
 182. warasan
 183. warastra
 184. warata
 185. warayang
 186. warda
 187. wardah
 188. wardaya
 189. wardi
 190. warid
 191. wariga
 192. warigagung
 193. warigalit
 194. warigaluh
 195. waringin
 196. warnanên
 197. warok
 198. warsajaloda
 199. warsaka
 200. warsaya
 201. warsi
 202. warsiki
 203. warsita
 204. warta
 205. warti
 206. waru
 207. waruju
 208. warwang
 209. warèh
 210. warêg
 211. wasana
 212. wasantatilaka
 213. wasata
 214. wasi
 215. wasir
 216. wasita
 217. wasiyasat
 218. waskitha
 219. waspa
 220. wastra
 221. wastu
 222. wasundari
 223. wasêh
 224. wat
 225. wata
 226. watak
 227. watgata
 228. wathuh
 229. wati
 230. watir
 231. watu
 232. watuk
 233. watunên
 234. watêrpas
 235. watêsan
 236. waung
 237. wawalan
 238. wawan
 239. wawi
 240. wawoh
 241. wawu
 242. way
 243. wayah
 244. wayang
 245. wayangan
 246. wayawak
 247. wayawya
 248. wayoh
 249. wayuh
 250. wayungyang
 251. wedana
 252. wedang
 253. wedangan
 254. wedha
 255. wedya
 256. wedyarini
 257. wega
 258. weka
 259. welan
 260. weloh
 261. wendra
 262. wera
 263. weroh
 264. weruh
 265. wesya
 266. wetalika
 267. wetan
 268. wethethithe
 269. wewe
 270. weweka
 271. weya
 272. wibawa
 273. wibi
 274. wibuh
 275. wibuti
 276. wibên
 277. wicaksuh
 278. wicantên
 279. wicarita
 280. wicikitsa
 281. widadara
 282. widadari
 283. widara
 284. widaran
 285. widayat
 286. widhala
 287. widhig
 288. widhung
 289. widhungan
 290. widhèn
 291. widita
 292. wido
 293. widu
 294. widura
 295. widyastuti
 296. widyuta
 297. widyutmala
 298. wignya
 299. wignyan
 300. wignyana
 301. wigraha
 302. wiguh
 303. wihaga
 304. wihang
 305. wihanggama
 306. wihantên
 307. wihara
 308. wihaya
 309. wihikan
 310. wijangan
 311. wijayanti
 312. wijik
 313. wijuk
 314. wijung
 315. wijèn
 316. wikana
 317. wikarane
 318. wiki
 319. wikridita
 320. wiku
 321. wil
 322. wilada
 323. wiladab
 324. wilalat
 325. wilasita
 326. wilisan
 327. wimala
 328. wimana
 329. wimardana
 330. wimbasara
 331. wimoha
 332. wimohita
 333. wimudha
 334. winadi
 335. winantu
 336. winarah
 337. winardi
 338. winarna
 339. winasis
 340. winastha
 341. windasa
 342. windhaya
 343. wingine
 344. wingka
 345. wingkisan
 346. wingsati
 347. wingsilan
 348. wingwal
 349. wingwang
 350. wingwing
 351. wingwrin
 352. wingènane
 353. winicara
 354. winidada
 355. winisudha
 356. winituwa
 357. winor
 358. winot
 359. wintang
 360. wintêr
 361. winursita
 362. winênang
 363. wipala
 364. wipati
 365. wipra
 366. wipula
 367. wiradat
 368. wiraga
 369. wiraha
 370. wiralalita
 371. wirang
 372. wirasat
 373. wirasha
 374. wiratara
 375. wire
 376. wirid
 377. wirog
 378. wiron
 379. wirota
 380. wirotama
 381. wiruh
 382. wirun
 383. wiryawan
 384. wirèng
 385. wisada
 386. wisala
 387. wisama
 388. wisan
 389. wisangsaya
 390. wisapaha
 391. wisarja
 392. wisatakandhêh
 393. wiseka
 394. wisik
 395. wiskira
 396. wisma
 397. wismaya
 398. wismrêti
 399. wistara
 400. wisudha
 401. wisuh
 402. wisuna
 403. witadesa
 404. witana
 405. witaraga
 406. withangka
 407. witir
 408. witne
 409. wiwal
 410. wiwandha
 411. wiwang
 412. wiwara
 413. wiwarjita
 414. wiwarna
 415. wiwaswan
 416. wiweka
 417. wiwi
 418. wiwrin
 419. wiwuda
 420. wiya
 421. wiyadi
 422. wiyaga
 423. wiyagon
 424. wiyagra
 425. wiyah
 426. wiyahe
 427. wiyana
 428. wiyangga
 429. wiyara
 430. wiyat
 431. wiyati
 432. wiyaèn
 433. wiyoga
 434. wiyose
 435. wlagang
 436. wlaha
 437. wlajar
 438. wlaka
 439. wlakang
 440. wlandang
 441. wlangat
 442. wlangsang
 443. wlija
 444. wlikat
 445. wlingi
 446. wlingsang
 447. wlira
 448. wlirang
 449. wludung
 450. wluku
 451. wlulang
 452. wlulèn
 453. wlungsungan
 454. wo
 455. wohan
 456. wokan
 457. wolu
 458. wondèntên
 459. wong
 460. wongwa
 461. wongwang
 462. wor
 463. worsuh
 464. wose
 465. wosèn
 466. wotwotan
 467. wowohan
 468. wowotan
 469. wra
 470. wragad
 471. wragil
 472. wrah
 473. wraha
 474. wraksa
 475. wran
 476. wrandha
 477. wrangas
 478. wranggana
 479. wrasan
 480. wrat
 481. wrayang
 482. wre
 483. wrin
 484. wringin
 485. wringsilan
 486. wringutên
 487. wruh
 488. wruhanamu
 489. wruju
 490. wruyung
 491. wrêcita
 492. wrêdaya
 493. wrêdu
 494. wrêgu
 495. wrêgul
 496. wrêhaspati
 497. wrêjit
 498. wrêksa
 499. wrêna
 500. wrênda
 501. wrêngêt
 502. wrêsaba
 503. wrêsah
 504. wrêsni
 505. wrêsthi
 506. wrêsthipata
 507. wuda
 508. wudhar
 509. wudhon
 510. wuduk
 511. wudun
 512. wudunên
 513. wudêl
 514. wugu
 515. wuh
 516. wuhaya
 517. wujil
 518. wukon
 519. wul
 520. wulakan
 521. wulang
 522. wulangun
 523. wulanjar
 524. wuli
 525. wulinga
 526. wulon
 527. wulu
 528. wulusan
 529. wulya
 530. wulèn
 531. wulêd
 532. wun
 533. wungkal
 534. wungkuk
 535. wungkusan
 536. wungli
 537. wunglon
 538. wungon
 539. wungsu
 540. wungwang
 541. wungwung
 542. wuni
 543. wuninga
 544. wuntat
 545. wuntu
 546. wuntêl
 547. wunu
 548. wunut
 549. wuragil
 550. wurandhungan
 551. wuri
 552. wurik
 553. wuru
 554. wuruh
 555. wurukung
 556. wurung
 557. wurus
 558. wuruwuru
 559. wurwur
 560. wus
 561. wusana
 562. wusantên
 563. wusdene
 564. wut
 565. wuta
 566. wutah
 567. wutuhan
 568. wuwa
 569. wuwuh
 570. wuwur
 571. wuwus
 572. wuye
 573. wwad
 574. wwah
 575. wwal
 576. wwalu
 577. wwang
 578. wwantên
 579. wwara
 580. wya
 581. wyabicara
 582. wyadi
 583. wyagra
 584. wyakarana
 585. wyalapuspa
 586. wyamoha
 587. wyangga
 588. wyanjana
 589. wyapara
 590. wyasa
 591. wyasana
 592. wyata
 593. wyati
 594. wyatita
 595. wyawasta
 596. wyaya
 597. wyaèn
 598. wyustha
 599. wèdi
 600. wèk
 601. wèni
 602. wèntên
 603. wèntêr
 604. wèri
 605. wèrêg
 606. wèsma
 607. wèsthi
 608. wètbuk
 609. wètbèt
 610. wètèng
 611. wèwèh
 612. wêcana
 613. wêdaka
 614. wêdana
 615. wêdani
 616. wêdari
 617. wêdha
 618. wêdhak
 619. wêdhakan
 620. wêdhal
 621. wêdhar
 622. wêdhi
 623. wêdhihan
 624. wêdhit
 625. wêdhon
 626. wêdhung
 627. wêdhus
 628. wêdhusan
 629. wêdhèn
 630. wêdhêl
 631. wêdhêlan
 632. wêdos
 633. wêdrug
 634. wêdya
 635. wêdèn
 636. wêgahan
 637. wêgung
 638. wêjag
 639. wêjah
 640. wêjang
 641. wêjani
 642. wêkan
 643. wêkca
 644. wêkêl
 645. wêlad
 646. wêlahan
 647. wêlak
 648. wêlan
 649. wêlang
 650. wêlasan
 651. wêli
 652. wêlit
 653. wêlon
 654. wêlug
 655. wêlur
 656. wêlut
 657. wêlwêlan
 658. wêndra
 659. wêndran
 660. wêngis
 661. wêngku
 662. wêngkêlan
 663. wêngkêlang
 664. wêngur
 665. wêninga
 666. wêntar
 667. wêntara
 668. wênèh
 669. wêrat
 670. wêrcita
 671. wêrdaya
 672. wêrdu
 673. wêrdèn
 674. wêrga
 675. wêrgul
 676. wêrhaspati
 677. wêri
 678. wêrjit
 679. wêrna
 680. wêrta
 681. wêrti
 682. wêru
 683. wêruh
 684. wêrut
 685. wêrêng
 686. wêsana
 687. wêsi
 688. wêsisan
 689. wêsiyasat
 690. wêsiyat
 691. wêspada
 692. wêsta
 693. wêtara
 694. wêtêh
 695. wêtêng
 696. wêwangsitan
 697. wêwujudan
 698. wêwuntêlan
 699. wêwêcan
 700. wêwêdèn
 701. wêwêg
 702. wêwêh
 703. wêwêngan
 704. wêwêran

y

 1. yadi
 2. yadin
 3. yadnya
 4. yadyan
 5. yadyapi
 6. yadyastun
 7. yaga
 8. yahagên
 9. yai
 10. yakin
 11. yaksa
 12. yaksi
 13. yakti
 14. yakut
 15. yam
 16. yama
 17. yamani
 18. yana
 19. yang
 20. yani
 21. yapwan
 22. yar
 23. yarbuk
 24. yasadarma
 25. yasan
 26. yasti
 27. yata
 28. yatanyan
 29. yatapin
 30. yatarta
 31. yati
 32. yatindra
 33. yatiwara
 34. yatku
 35. yatna
 36. yauk
 37. yawa
 38. yawat
 39. yaya
 40. yayah
 41. yayan
 42. yayasan
 43. yayi
 44. yaèn
 45. ye
 46. yeka
 47. yi
 48. ying
 49. yitma
 50. yitna
 51. yiyid
 52. yo
 53. yogi
 54. yogiswara
 55. yogya
 56. yogyapara
 57. yogyaswara
 58. yojana
 59. yoni
 60. yu
 61. yuda
 62. yudasmara
 63. yudhaka
 64. yugala
 65. yujana
 66. yuk
 67. yukti
 68. yumana
 69. yumani
 70. yung
 71. yungta
 72. yuri
 73. yustisi
 74. yuswa
 75. yusya
 76. yutapa
 77. yuwana
 78. yuwaraja
 79. yuwati
 80. yuyu
 81. yuyut
 82. ywa
 83. yèki
 84. yèku
 85. yèn
 86. yêg
 87. yêkti
 88. yêktiwara
 89. yêr
 90. yêti
 91. yêtos
 92. yêyasan

z

 1. zabur
 2. zaetun
 3. zakat
 4. zaman
 5. zamrut
 6. zamzam
 7. ziyarat
a b c d dh é è e f g h i j k kh l m n ng ny o p q r s sy t th u v w y z