Lampiran:Daftar Swadesh bahasa Thai

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Presentasi[sunting]

Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel di Wikipedia bahasa Inggris tentang daftar Swadesh

Daftar kata Swadesh adalah daftar yang dikembangkan oleh seorang linguis bernama Morris Swadesh. Daftar ini digunakan sebagai alat pembelajaran tentang evolusi bahasa. Daftar ini mengandung satu set kata-kata dasar yang dapat ditemukan di hampir semua bahasa. Daftar ini tersedia dalam berbagai variasi, antara lain:

  • versi lengkap 207 kata, yang di dalamnya mengandung beberapa kata yang mungkin tidak ditemukan di beberapa tempat di dunia (misalnya ular dan salju)
  • versi pendek 100 kata.

Beberapa versi lebih dapat diandalkan dari versi-versi lainnya dalam hal universalitas kemunculan kata tersebut.

(Daftar kata ini tidak digunakan sebagai leksikon dasar untuk berkomunikasi dengan penutur bahasa tersebut; jika Anda mencari hal tersebut, gunakan referensi-referensi yang ada di Wikivoyage.)

Daftar[sunting]

No. bahasa Indonesia bahasa Thai
1 aku; saya ฉัน (chǎn), ผม (phǒm), กู (kuu)
2 kamu; engkau คุณ (khun), เธอ (thəə), มึง (mʉŋ)
3 dia เขา (khǎo)
4 kami / kita เรา (rao), พวกเรา (phûakrao)
5 kalian พวกคุณ (phûakkhun)
6 mereka พวกเขา (phûakkháo)
7 ini นี้ (níi), นี่ (níi)
8 itu นั้น (nán), นั่น (nán)
9 di sini ที่นี่ (thîinîi)
10 di situ / di sana ที่นั่น (thîinân)
11 siapa ใคร (khrǎi), ผู้ใด (phûuday)
12 apa อะไร (aray)
13 di mana ที่ไหน (thîinǎy), ที่ใด (thîiday)
14 kapan เมื่อไร (mʉ̂aray), เมื่อใด (mʉ̂aday)
15 bagaimana อย่างไร (yàaŋray)
16 tidak / bukan ไม่ (mây), มิ (mí), เปล่า (plàaw)
17 semua ทั้ง (tháŋ), ทั้งหมด (tháŋmòt)
18 banyak หลาย (lǎay), มาก (mâak)
19 beberapa บ้าง (bâaŋ), บาง (baaŋ)
20 sedikit (adverbia) สองสาม (sɔ̌ɔŋsǎam), [น้อย]] (nɔ́ɔy)
21 lain อื่น (ʉ̀ʉn)
22 satu หนึ่ง (nʉ̀ŋ), เอ็ด (èt), เอก (èek)
23 dua สอง (sɔ̌ɔŋ), ยี่ (yîi)
24 tiga สาม (sǎam), ตรี (trii), ตรัย (tray)
25 empat สี่ (sìi), จตุ (càtù)
26 lima ห้า (hâa), เบญจ (bencà)
27 besar ใหญ่ (yày), โต (too)
28 panjang ยาว (yaaw), นาน (naan)
29 lebar กว้าง (kwâaŋ)
30 tebal หนา (nǎa)
31 berat หนัก (nàk)
32 kecil เล็ก (lék), น้อย (nɔ́ɔy), นิด (nít), จ้อย (cɔ̂ɔy)
33 pendek สั้น (sân), เตี้ย (tîa), ต่ำ (tàm)
34 sempit แคบ (khâeaep)
35 tipis บาง (baaŋ), ผอม (phɔ̌ɔm)
36 perempuan / wanita ผู้หญิง (phûuyǐŋ), อิตถี (ìtthǐi)
37 laki-laki / pria ผู้ชาย (phûuchaay)
38 manusia ผู้ (phûu), คน (khon)
39 anak เด็ก (dèk), ลูก (lûuk)
40 istri เมีย (mia), ภรรยา (phanrayaa)
41 suami ผัว (phǔa), สามี (sǎamii)
42 ibu แม่ (mâeae)
43 ayah / bapak พ่อ (phɔ̂ɔ)
44 binatang สัตว์ (sàt)
45 ikan ปลา (plaa), มัจฉา (mátchǎa), มัสยา (mátsayǎa)
46 burung นก (nók), วิหค (wíhòk), สกุณา (sàkùnaa)
47 anjing หมา (mǎa), สุนัข (sùnák), สุวาน (sùwaan)
48 kutu เหา (hǎo), เล็น (len)
49 ular งู (ŋuu), อสรพิษ (asɔ̌ɔraphít)
50 cacing หนอน (nɔ̌ɔn)
51 pohon ต้น (tôn), เฌอ (chəə), พฤกษา (phrʉ́ksǎa), ไม้ (máay)
52 hutan ดง (doŋ), ป่า (pàa), ไพร (phray)
53 tongkat (dari kayu) ไม้ (máay)
54 buah ผลไม้ (phǒnlamáay), หมาก (màak)
55 biji เม็ด (mét), เมล็ด (malét)
56 daun ใบไม้ (baymáay)
57 akar ราก (râak), เหง้า (ŋâo)
58 kulit kayu เปลือก (plʉ̀ak)
59 bunga ดอกไม้ (dɔ̀ɔkmáay)
60 rumput หญ้า (yâa), ตฤณ (trin)
61 tali เชือก (chʉ̂ak)
62 kulit หนัง (nǎŋ), ผิว (phǐw )
63 daging เนื้อ (nʉ́a)
64 darah เลือด (lʉ̂at), โลหิต (loohìt)
65 tulang กระดูก (kradùuk), ก้าง (kâaŋ)
66 lemak มัน (man), ไขมัน (khǎyman)
67 telur ไข่ (khày)
68 tanduk เขา (khǎo)
69 ekor หาง (hǎaŋ)
70 bulu ขนนก (khǒnnók)
71 rambut ผม (phǒm), ขน (khǒn), โลมา (loomaa)
72 kepala หัว (hǔa), ศิระ (sìrá)
73 telinga หู (hǔu), กรรณ (kan)
74 mata ตา (taa)
75 hidung จมูก (camùuk)
76 mulut ปาก (pàak), โอษฐ์ (òot)
77 gigi ฟัน (fan), ทนต์ (thon)
78 lidah ลิ้น (lín), ชิวหา (chiwhǎa)
79 kuku เล็บ (lép)
80 kaki เท้า (tháaw), ตีน (tiin), บาท (bàat), เชิง (chəəŋ)
81 tungkai ขา (khǎa)
82 lutut เข่า (khào)
83 tangan มือ (mʉʉ), กร (kɔɔn), หัตถ์ (hàt)
84 sayap ปีก (pìik)
85 perut ท้อง (thɔ́ɔŋ), พุง (phuŋ)
86 usus ไส้ (sây)
87 leher คอ (khɔɔ), ศอ (sɔ̌ɔ)
88 punggung หลัง (lǎŋ)
89 payudara นม (nom), ถัน (thǎn), อก (òk)
90 jantung หัวใจ (hǔacay)
91 hati ตับ (tàp)
92 minum (meminum) ดื่ม (dʉ̀ʉm), กิน (kin)
93 makan (memakan) กิน (kin)
94 gigit (menggigit) กัด (kàt), ขบ (khòp)
95 isap (mengisap) ดูด (dùut)
96 ludah (meludah) ถุย (thǔy), ถ่ม (thòm), คาย (khaay)
97 muntah อ้วก (ûak), อาเจียน (aacian), ราก (râak)
98 tiup (meniup) พัด (phát)
99 napas (bernapas) หายใจ (hǎaycay)
100 tawa (tertawa) หัวเราะ (hǔarɔ́)
101 lihat (melihat) เห็น (hěn)
102 dengar (mendengar) ได้ยิน (dâyyin), ฟัง (faŋ), สดับ (sadàp)
103 tahu (mengetahui) รู้ (rúu)
104 pikir (berpikir) คิด (khít)
105 cium (mencium dengan hidung) มีกลิ่น (miiklìn), ได้กลิ่น (dâyklìn), ดม (dom)
106 takut กลัว (klua)
107 tidur นอน (nɔɔn), หลับ (làp)
108 hidup อยู่ (yùu), อาศัย (aasǎy), มีชีวิต (miichiiwít)
109 mati ตาย (taay), วาย (waay), มรณะ (mɔɔraná)
110 bunuh (membunuh) ฆ่า (khâa)
111 kelahi (berkelahi) สู้ (sûu), รบ (róp)
112 buru (berburu) ล่า (lâa)
113 pukul (memukul) ตี (tii)
114 potong (memotong) ตัด (tàt), บาด (bàat)
115 belah (membelah) ผ่า (phàa), แตก (tàeaek)
116 tusuk (menusuk) แทง (thaeaeŋ), เสียบ (sìap)
117 garuk (menggaruk) เกา (kao), ข่วน (khùan)
118 gali (menggali) ขุด (khùt)
119 renang (berenang) ว่ายน้ำ (wâaynáam)
120 terbang บิน (bin)
121 jalan (berjalan) เดิน (dəən)
122 datang มา (maa)
123 baring (berbaring) นอน (nɔɔn)
124 duduk นั่ง (nâŋ)
125 diri (berdiri) ยืน (yʉʉn)
126 belok (berbelok) หัน (hǎn)
127 jatuh ตก (tòk), หล่น (lòn)
128 beri (memberi) ให้ (hây)
129 pegang (memegang) อุ้ม (ûm), ถือ (thʉ̌ʉ)
130 peras (memeras) บีบ (bìip), คั้น (khán)
131 gosok (menggosok) ถู (thǔu), นวด (nûat), สี (sǐi)
132 cuci (mencuci) ล้าง (láaŋ), ซัก (sák)
133 usap (mengusap) เช็ด (chét)
134 tarik (menarik) ดึง (dʉŋ), ลาก (lâak)
135 dorong (mendorong) ผลัก (phlàk), ดัน (dan), กด (kòt)
136 lempar (melempar) ขว้าง (khwâaŋ), ปา (paa)
137 ikat (mengikat) ผูก (phùuk), ล่าม (lâam)
138 jahit (menjahit) เย็บ (yép)
139 hitung (menghitung) นับ (náp)
140 kata (berkata) พูด (phûut), บอก (bɔ̀ɔk)
141 nyanyi (bernyanyi) ร้อง (rɔ́ɔŋ), ขับ (khàp)
142 main (bermain) เล่น (lên)
143 apung (mengapung) ลอย (lɔɔy)
144 alir (mengalir) ไหล (lǎy)
145 beku (membeku) แช่แข็ง (châeaekhǎeŋ), แข็ง (khǎeŋ)
146 bengkak (membengkak) พอง (phɔɔŋ), บวม (buam)
147 matahari ตะวัน (tawan); อาทิตย์ (aathít), ไถง (thaŋǎy); สุริยา (suriyaa)
148 bulan เดือน (dʉan); จันทร์ (can), แข (khǎeae)
149 bintang ดาว (daaw), ดารา (daaraa)
150 air น้ำ (náam), ชล (chon)
151 hujan ฝน (fǒn)
152 sungai แม่น้ำ (mâenáam)
153 danau ทะเลสาบ (thaleesàap)
154 laut ทะเล (thalee)
155 garam เกลือ (klʉa)
156 batu หิน (hǐn)
157 pasir ทราย (saay)
158 debu ฝุ่น (fùn), ละออง (la?ɔɔŋ), ผง (phǒŋ)
159 tanah ดิน (din), พื้นดิน (phʉ́ʉndin)
160 awan เมฆ (mêek)
161 kabut หมอก (mɔ̀ɔk)
162 langit ฟ้า (fáa)
163 angin ลม (lom), วาต (wâat)
164 salju หิมะ (himá)
165 es น้ำแข็ง (námkhǎeŋ)
166 asap ควัน (khwan)
167 api ไฟ (fay)
168 abu เถ้า (thâo), ขี้เถ้า (khîithâo)
169 membakar / terbakar เผา (phǎo), ไหม้ (mây)
170 jalan (nomina) ทาง (thaaŋ), หน (hǒn), ถนน (thànǒn)
171 gunung ภูเขา (phuukhǎo), ดอย (dɔɔy), โคก (khôok)
172 merah แดง (daeaeŋ)
173 hijau เขียว (khǐaw)
174 kuning เหลือง (lʉ̌aŋ)
175 putih ขาว (khǎaw)
176 hitam ดำ (dam)
177 malam กลางคืน (klaaŋkhʉʉn), คืน (khʉʉn)
178 hari / siang กลางวัน (klaaŋwan), วัน (wan)
179 tahun ปี (pii), ขวบ] (khùap)
180 hangat ร้อน (rɔ́ɔn), อุ่น (ùn)
181 dingin หนาว (nǎaw), เย็น (yen)
182 penuh เต็ม (tem)
183 baru ใหม่ (mày), นว (náwá)
184 lama / tua เก่า (kàw), แก่ (kàeae)
185 baik ดี (dii)
186 buruk ชั่ว (chûa), เลว (leew), ร้าย (ráay)
187 busuk เน่า (nâo)
188 kotor สกปรก (sòkkapròk)
189 lurus ตรง (troŋ), ดิ่ง (dìŋ)
190 bulat กลม (klom), มน (mon)
191 tajam คม (khom), แหลม (lăeaem)
192 tumpul ทื่อ (thʉ̂ʉ)
193 licin เกลี้ยง (klîiaŋ), ละมุน (lámun)
194 basah เปียก (pìak)
195 kering แห้ง (hâeaeŋ)
196 betul ถูก (thùuk)
197 dekat ใกล้ (klây)
198 jauh ไกล (klay)
199 kanan ขวา (khwǎa)
200 kiri ซ้าย (sáay)
201 di ที่ (thîi), อยู่ (yùu)
202 dalam (nomina) ใน (nay)
203 dengan กับ (kàp), ด้วย (dûay)
204 dan และ (láe)
205 kalau ถ้า (thâa), เผื่อ (pʉ̀ʉa)
206 karena เพราะ (phrɔ́), ด้วย (dûay)
207 nama ชื่อ (chʉ̂ʉ)

Sumber[sunting]

  • Thai Swadesh List, Rosetta Project
  • Titima Suthiwan. 2009. Thai vocabulary. In: Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (eds.) World Loanword Database. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2107 entries. (Available online at http://wold.clld.org/vocabulary/23, Accessed on 2022-04-02.)
Daftar Swadesh
BelandaBretonEsperantoFinlandiaInggrisItaliaJepangJermanLatinMadagaskarPrancisRusiaSpanyolSwediaThaiTionghoaVietnam
Bahasa-bahasa di Indonesia:
AcehBaliAmbonBaduiBanjar – Batak (KaroToba) – Betawi (Ora) – BugisGorontaloJawaKangeanLematangMaduraMakassarMelayuMinangkabauMunaMusiNiasPalembangRejangSasakSelayarSunda (TangerangIndramayu)