Indeks:Pinyin Tionghoa

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

a - ai - an - ang - ao - ba - bai - ban - bang - bao - bei - ben - beng - bi - bian - biao - bie - bin - bing - bo - bu - ca - cai - can - cang - cao - ce - cen - ceng - cha - chai - chan - chang - chao - che - chen - cheng - chi - chong - chou - chu - chua - chuai - chuan - chuang - chui - chun - chuo - ci - cong - cou - cu - cuan - cui - cun - cuo - da - dai - dan - dang - dao - de - dei - den - deng - di - dia - dian - diao - die - ding - diu - dong - dou - du - duan - dui - dun - duo - e - en - eng - er - fa - fan - fang - fei - fen - feng - fo - fou - fu - ga - gai - gan - gang - gao - ge - gei - gen - geng - gong - gou - gu - gua - guai - guan - guang - gui - gun - guo - ha - hai - han - hang - hao - he - hei - hen - heng - hm - hong - hou - hu - hua - huai - huan - huang - hui - hun - huo - ji - jia - jian - jiang - jiao - jie - jin - jing - jiong - jiu - ju - juan - jue - jun - ka - kai - kan - kang - kao - ke - ken - keng - kong - kou - ku - kua - kuai - kuan - kuang - kui - kun - kuo - la - lai - lan - lang - lao - le - lei - leng - li - lia - lian - liang - liao - lie - lin - ling - liu - lo - long - lou - lu - - luan - lüe - lun - luo - m - ma - mai - man - mang - mao - me - mei - men - meng - mi - mian - miao - mie - min - ming - miu - mo - mou - mu - na - nai - nan - nang - nao - ne - nei - nen - neng - ni - nian - niang - niao - nie - nin - ning - niu - nong - nou - nu - - nuan - nüe - nun - nuo - o - ou - pa - pai - pan - pang - pao - pei - pen - peng - pi - pian - piao - pie - pin - ping - po - pou - pu - qi - qia - qian - qiang - qiao - qie - qin - qing - qiong - qiu - qu - quan - que - qun - ran - rang - rao - re - ren - reng - ri - rong - rou - ru - ruan - rui - run - ruo - sa - sai - san - sang - sao - se - sen - seng - sha - shai - shan - shang - shao - she - shei - shen - sheng - shi - shou - shu - shua - shuai - shuan - shuang - shui - shun - shuo - si - song - sou - su - suan - sui - sun - suo - ta - tai - tan - tang - tao - te - teng - ti - tian - tiao - tie - ting - tong - tou - tu - tuan - tui - tun - tuo - wa - wai - wan - wang - wei - wen - weng - wo - wu - xi - xia - xian - xiang - xiao - xie - xin - xing - xiong - xiu - xu - xuan - xue - xun - ya - yai - yan - yang - yao - ye - yi - yin - ying - yo - yong - you - yu - yuan - yue - yun - za - zai - zan - zang - zao - ze - zei - zen - zeng - zha - zhai - zhan - zhang - zhao - zhe - zhei - zhen - zheng - zhi - zhong - zhou - zhu - zhua - zhuai - zhuan - zhuang - zhui - zhun - zhuo - zi - zong - zou - zu - zuan - zui - zun - zuo

#
a

o

e

é

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

(u)
ㄨㄟ
(ui)
ㄨㄛ
(uo)
ㄨㄢ
(uan)
ㄨㄣ
(un)
ㄨㄥ
ong
ㄨㄚ
(ua)
ㄨㄤ
(uang)
ㄨㄞ
(uai)

(i)
ㄧㄝ
(ie)
ㄧㄥ
(ing)
ㄧㄢ
(ian)
ㄧㄠ
(iao)
ㄧㄣ
(in)
ㄧㄨ
(iu)
ㄧㄚ
(ia)
ㄧㄤ
(iang)

(ü)
ㄩㄝ
(üe)
ㄩㄢ
(üan)
ㄩㄣ
(ün)
ㄩㄥ
(iong)
ㄧㄛ
(io)
ㄧㄡ
(iou)

(er)
1 a o e ai ao ou an en ang eng yi yu er
2 ba bo bai bei bao ban ben bang beng bu bi bie bing bian biao bin
3 pa po pai pei pao pou pan pen pang peng pu pi pie ping pian piao pin
4 ma mo me mai mei mao mou man men mang meng mu mi mie ming mian miao min miu
5 fa fo fei fou fan fen fang feng fu
6 da de dai dei dao dou dan den dang deng du dui duo duan dun dong di die ding dian diao diu dia
7 ta te tai tao tou tan tang teng tu tui tuo tuan tun tong ti tie ting tian tiao
8 na ne nai nei nao nou nan nen nang neng nu nuo nuan nun nong ni nie ning nian niao nin niu niang nüe
9 la lo le lai lei lao lou lan lang leng lu luo luan lun long li lie ling lian liao lin liu lia liang lüe
10 ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gu gui guo guan gun gong gua guang guai
11 ka ke kai kao kou kan ken kang keng ku kui kuo kuan kun kong kua kuang kuai
12 ha he hai hei hao hou han hen hang heng hu hui huo huan hun hong hua huang huai
13 ji jie jing jian jiao jin jiu jia jiang ju jue juan jun jiong
14 qi qie qing qian qiao qin qiu qia qiang qu que quan qun qiong
15 xi xie xing xian xiao xin xiu xia xiang xu xue xuan xun xiong
16 zhi zha zhe zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhu zhui zhuo zhuan zhun zhong zhua zhuang zhuai
17 chi cha che chai chao chou chan chen chang cheng chu chui chuo chuan chun chong chua chuang chuai
18 shi sha she shai shei shao shou shan shen shang sheng shu shui shuo shuan shun shua shuang shuai
19 zi za ze zai zei zao zou zan zen zang zeng zu zui zuo zuan zun zong
20 ci ca ce cai cao cou can cen cang ceng cu cui cuo cuan cun cong
21 si sa se sai sao sou san sen sang seng su sui suo suan sun song
22 ri re rao rou ran ren rang reng ru rui ruo ruan run rong
23 ya yo ye yai yao you yan yin yang ying yuan (see yüan) yun (see yün)
24 wa wo wai wei wan wen wang weng
25 yüe yüan yün yong

1. a 2. o 3. e 4. ai 5. 6. ao 7. ou 8. an 9. en 10. ang 11. eng 12-20. 21. yi 22-29. 30. yu 31-36. 37. er

| 38. ba 39. bo 40. bai 41. bei 42. bao 43. ban 44. ben 45. bang 46. beng 47. bu 48. bi 49. bie 50. bing 51. bian 52. biao 53. bin

| 54. pa 55. po 56. pai 57. pei 58. pao 59. pou 60. pan 61. pen 62. pang 63. peng 64. pu 65. pi 66. pie 67. ping 68. pian 69. piao 70. pin

| 71. ma 72. mo 73. me 74. mai 75. mei 76. mao 77. mou 78. man 79. men 80. mang 81. meng 82. mu 83. mi 84. mie 85. ming 86. mian 87. miao 88. min 89. miu 90. m

| 91. fa 92. fo 93. fei 94. fou 95. fan 96. fen 97. fang 98. feng 99. fu

| 100. da 101. de 102. dai 103. dei 104. dao 105. dou 106. dan 107. den 108. dang 109. deng 110. du 111. dui 112. duo 113. duan 114. dun 115. dong 116. di 117. die 118. ding 119. dian 120. diao 121. diu 122. dia

| 123. ta 124. te 125. tai 126. tao 127. tou 128. tan 129. tang 130. teng 131. tu 132. tui 133. tuo 134. tuan 135. tun 136. tong 137. ti 138. tie 139. ting 140. tian 141. tiao

| 142. na 143. ne 144. nai 145. nao 146. nou 147. nan 147b. nei 148. nen 149. nang 150. neng 151. nu 151b. 151c. nuan 151d. nüe 151e. nun 152. nuo 153. nong 154. ni 155. nie 156. ning 157. nian 158. niao 159. nin 160. niu 161. 162. niang

| 163. la 164. lo 165. le 166. lai 167. lei 168. lao 169. lou 170. lan 171. lang 172. leng 173. lu 174. luo 175. luan 176. lun 177. long 178. li 179. lie 180. ling 181. lian 182. liao 183. lin 184. liu 185. lia 186. liang 187. 188. lüe

| 189. ga 190. ge 191. gai 192. gei 193. gao 194. gou 195. gan 196. gen 197. gang 198. geng 199. gu 200. gui 201. guo 202. guan 203. gun 204. gong 205. gua 206. guang 207. guai

| 208. ka 209. ke 210. kai 211. 212. kao 213. kou 214. kan 215. ken 216. kang 217. keng 218. ku 219. kui 220. kuo 221. kuan 222. kun 223. kong 224. kua 225. kuang 226. kuai

| 227. ha 228. he 229. hai 230. hei 231. hao 232. hou 233. han 234. hen 235. hang 236. heng 237. hu 238. hui 239. huo 240. huan 241. hun 242. hong 243. hua 244. huang 245. huai 246. hm

| 247. ji 248. jie 249. jing 250. jian 251. jiao 252. jin 253. jiu 254. jia 255. jiang 256. ju 257. jue 258. juan 259. jun 260. jiong

| 261. qi 262. qie 263. qing 264. qian 265. qiao 266. qin 267. qiu 268. qia 269. qiang 270. qu 271. que 272. quan 273. qun 274. qiong

| 275. xi 276. xie 277. xing 278. xian 279. xiao 280. xin 281. xiu 282. xia 283. xiang 284. xu 285. xue 286. xuan 287. xun 288. xiong

| 289. za 290. zi 291. ze 292. zai 293. zei 294. zao 295. zou 296. zan 297. zen 298. zang 299. zeng 300. zu 301. zui 302. zuo 303. zuan 304. zun 305. zong

| 306. ca 307. ci 308. ce 309. cai 310. cao 311. cou 312. can 313. cen 314. cang 315. ceng 316. cu 317. cui 318. cuo 319. cuan 320. cun 321. cong

| 322. sa 323. si 324. se 325. sai 326. sao 327. sou 328. san 329. sen 330. sang 331. seng 332. su 333. sui 334. suo 335. suan 336. sun 337. song

| 338. zha 339. zhi 340. zhe 341. zhai 342. zhei 343. zhao 344. zhou 345. zhan 346. zhen 347. zhang 348. zheng 349. zhu 350. zhui 351. zhuo 352. zhuan 353. zhun 354. zhong 355. zhua 356. zhuang 357. zhuai

| 358. cha 359. chi 360. che 361. chai 362. chao 363. chou 364. chan 365. chen 366. chang 367. cheng 368. chu 369. chui 370. chuo 371. chuan 372. chun 373. chong 374. chua 375. chuang 376. chuai

| 377. sha 378. shi 379. she 380. shai 381. shei 382. shao 383. shou 384. shan 385. shen 386. shang 387. sheng 388. shu 389. shui 390. shuo 391. shuan 392. shun 393. shua 394. shuang 395. shuai

| 396. ri 397. re 398. rao 399. rou 400. ran 401. ren 402. rang 403. reng 404. ru 405. rui 406. ruo 407. ruan 408. run 409. rong

| 410. ya 410b. yai 411. yo 412. ye 413. yao 414. you 415. yan 416. yin 417. yang 418. ying 419. yuan (see yüan) 420. yun (see yün)

| 421. wa 422. wo 423. wai 424. wei 425. wan 426. wen 427. wang 428. weng

| 429. yüe 430. yüan 431. yün 432. yong

a[sunting]

a[sunting]

ā: , , , ,

á:

ǎ:

à:

a: ,

ai[sunting]

āi: , , , , , , , , , , , , ,

ái: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ǎi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

an[sunting]

ān: , , , , , , 广, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

án: , , , , ,

ǎn: , , , , , , , , , , , , , ,

àn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ang[sunting]

āng: ,

áng: 㭿, , , , , , , , , ,

ǎng: , , ,

àng: , , , ,

ao[sunting]

āo: , , , , , , , ,

áo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ǎo: , , , , , , , , , , , ,

ào: , , , , , 㥿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

b[sunting]

ba[sunting]

: , , , , , 夿, , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , 渿, , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 魿, , , ,

ba: , , ,

bai[sunting]

bāi:

bái: , , ,

bǎi: , , , , , , , , , , , , , , , ,

bài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ban[sunting]

bān: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bang[sunting]

bāng: , , , , , , , , , , ,

bǎng: , , , , , , , , , , , , ,

bàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bao[sunting]

bāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

báo: , , , , , , , , , , ,

bǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bei[sunting]

bēi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

běi: , , ,

bèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bei: , ,

ben[sunting]

bēn: , , , , , , , , , , ,

běn: , , , , , , ,

bèn: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

beng[sunting]

bēng: , , , , , , , , , , , ,

béng:

běng: , , , , , , , , , , , , , , ,

bèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bi[sunting]

: , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , 㮿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bian[sunting]

biān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鯿,

biǎn: , , , , , , , , , , , , , ,

biàn: , , , , , , , , , , , , , , , 便, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bian:

biao[sunting]

biāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

biǎo: , , , , , , , , , , , , ,

biào: , , , , , , ,

bie[sunting]

biē: , , , , , , , ,

bié: , , , , , , , , , , , , , ,

biě: , , ,

biè: , , , , , ,

bin[sunting]

bīn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bǐn: ,

bìn: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bing[sunting]

bīng: , , , , , , , , , , , , ,

bǐng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bìng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

bo[sunting]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , 㶿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 簿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , ,

bo: ,

bu[sunting]

: , , , , , , , , ,

: , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

c[sunting]

ca[sunting]

: , , ,

:

: , , ,

cai[sunting]

cāi:

cái: , , , , , , , , ,

cǎi: , , , , , , , , , , , , , , , ,

cài: , , , , , , , ,

can[sunting]

cān: , , , , , , , , , , , , ,

cán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cǎn: , , , , , , , , , , , , , ,

càn: , , , , , , , , , , , , , , , ,

cang[sunting]

cāng: , , , , , , , , , , , , , , , ,

cáng: , , , , , ,

cǎng: ,

càng: , ,

cao[sunting]

cāo: , , , , ,

cáo: , , , , , , , , , , , , , , , 褿,

cǎo: , , , , , , ,

cào: , , , , , , , ,

ce[sunting]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cen[sunting]

cēn: , , , , , ,

cén: , , , , , , , , , , , , , ,

ceng[sunting]

cēng: ,

céng: , , , , , , , , , , , ,

cèng: ,

cha[sunting]

chā: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chá: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chǎ: , , , , ,

chà: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cha:

chai[sunting]

chāi: , , , , ,

chái: , , , , , , , , , , , ,

chǎi:

chài: , , , , , ,

chan[sunting]

chān: , , , , , , , , , , , , , , , , 辿,

chán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chàn: , , , , , , , 䱿, , , , , , , , , , , , , ,

chang[sunting]

chāng: , 倀, , , , , , , , , , , , , , , , ,

cháng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鲿

chǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chàng: , , , , , , , , , , , , , , ,

chao[sunting]

chāo: , , , , , , , , , , , , , , ,

cháo: , , , , , , , , , , , , 謿, , , ,

chǎo: , , , , , , , , , , , , ,

chào: , , , , , ,

che[sunting]

chē: , , , , , , , ,

chě: , , , , , , , ,

chè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chen[sunting]

chēn: , , , , , , , , , , , , ,

chén: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chěn: , , , , , , , , , , , ,

chèn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cheng[sunting]

chēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chéng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chěng: , , , , , , , , , ,

chèng: , , , , , , ,

chi[sunting]

chī: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 赿, , , , , , , , , , ,

chǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 齿

chì: , , , , , , , , , , , , , , , 乿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chong[sunting]

chōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chǒng: , , ,

chòng: , , , , ,

chou[sunting]

chōu: , , , , , , , , , , , , ,

chóu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chǒu: , , , , , , , , , , , ,

chòu: , , , , ,

chu[sunting]

chū: , , , ,

chú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chǔ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chù: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 紿, , , , , , , , , , , , , ,

chua[sunting]

chuā: ,

chuà: ,

chuai[sunting]

chuāi: ,

chuái: , ,

chuǎi: ,

chuài: , , , , , , , ,

chuan[sunting]

chuān: , , , , 穿

chuán: , , , , , , , , , , , , , , , ,

chuǎn: , , , , 欿, , ,

chuàn: , , , , ,

chuang[sunting]

chuāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chuáng: , , , , , , , , , , ,

chuǎng: , , , , , ,

chuàng: , , , , , , , ,

chui[sunting]

chuī: , ,

chuí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chuǐ:

chuì: , ,

chun[sunting]

chūn: , , , , , , 椿, , , , , , , , ,

chún: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chǔn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

chuo[sunting]

chuō: , , , ,

chuó:

chuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ci[sunting]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , 䲿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cong[sunting]

cōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

còng: , ,

cou[sunting]

cǒu: , ,

còu: , , , , , , , , , , ,

cu[sunting]

: , , , ,

: , , , ,

:

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cuan[sunting]

cuān: , , , , 蹿, , , ,

cuán: , , , , , , , , ,

cuàn: , , , , , , , , , , ,

cui[sunting]

cuī: , , , , , , , , , , , , , ,

cuí: ,

cuǐ: , , , , , , , ,

cuì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , 峿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cun[sunting]

cūn: , , , ,

cún: , , , , , ,

cǔn: , ,

cùn: , , , 籿

cuo[sunting]

cuō: , , , , , , , , ,

cuó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

cuǒ: , , , ,

cuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

d[sunting]

da[sunting]

: , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: ,

: , ,

da: , , , , ,

dai[sunting]

dāi: , , , , , , ,

dǎi: , , , , ,

dài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 紿, 緿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dan[sunting]

dān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dán:

dǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dang[sunting]

dāng: , , , , , , , , , , , , , , ,

dǎng: , , , , , , , , , , , , ,

dàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dao[sunting]

dāo: , , , , , , , , , , ,

dáo:

dǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 翿, , , , , , ,

de[sunting]

:

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

de: , , , , ,

dei[sunting]

dēi:

děi: ,

den[sunting]

dēn: ,

dèn:

deng[sunting]

dēng: , , , , , , , , , , , , ,

děng: , , ,

dèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

di[sunting]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 覿, , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dia[sunting]

diǎ:

dian[sunting]

diān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dián:

diǎn: , , , , , , , , , , , , , , , ,

diàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 殿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diao[sunting]

diāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diǎo: 㹿, , , , , , , ,

diào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 調, , , , , , , , , , , ,

die[sunting]

diē: ,

dié: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diè: , ,

ding[sunting]

dīng: , , , , , , , , , , , , , ,

díng:

dǐng: , , 㴿, , 嵿, , , , , , , , , , , ,

dìng: , , , , , , 氿, , , , , , , , , , , , , , ,

diu[sunting]

diū: , , , ,

dong[sunting]

dōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dǒng: , , , , , , , , , , ,

dòng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dou[sunting]

dōu: , , , , , , , , , ,

dǒu: , , , , , , , , , , ,

dòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

du[sunting]

: , , , , , , , ,

: , 㸿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duan[sunting]

duān: , , , , , ,

duǎn:

duàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dui[sunting]

duī: , , , , , , , , , , , ,

duǐ: ,

duì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dun[sunting]

dūn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dún:

dǔn: , ,

dùn: 㬿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duo[sunting]

duō: , , , , , , , , , ,

duó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duǒ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

e[sunting]

e[sunting]

ē: , 妿, 娿, , , , , , , , , ,

é: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ě: , , , ,

è: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 崿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 饿, , , , , , , , ,

en[sunting]

ēn: , ,

ěn:

èn: , , , ,

eng[sunting]

ēng:

er[sunting]

ér: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ěr: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

èr: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

er: , ,

f[sunting]

fa[sunting]

: , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , ,

: , , , , , , , , , ,

fan[sunting]

fān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fán: , , , 䀀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fǎn: , , , , , , , , , ,

fàn: , , , , , , , , , , , , , , , 奿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fang[sunting]

fāng: , , , , , , , , , , , , , ,

fáng: , , , , , , , , , , ,

fǎng: , , , , , , , 仿, , , , , , , , , , , , , 访, , ,

fàng: , , ,

fei[sunting]

fēi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

féi: , , , , , , , , , , ,

fěi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fèi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fen[sunting]

fēn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fén: , , , 䩿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fěn: , , ,

fèn: , , , , , , , , , , , , , , 忿, , , , , , , , , , , , , ,

feng[sunting]

fēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

féng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fěng: , , , , , , , , , , ,

fèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fo[sunting]

: , , ,

fou[sunting]

fōu:

fóu: , , , , , ,

fǒu: , , , , , , , , ,

fòu: , ,

fu[sunting]

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 巿, , , , , 彿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 秿, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,