Lompat ke isi

Lampiran:Unicode/Bhaiksuki

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas
⟵ Devanagari Extended-A

Bhaiksuki

Marchen ⟶

Halaman ini mencantumkan karakter di blok “Bhaiksuki” dari standar Unicode, versi 15.1. Blok ini mencakup poin kode dari U+11C00 ke U+11C6F. Semua karakter di blok ini punya nilai Aksara Bhks (Bhaiksuki).

Poin kode Gambar
sunting
Karakter Kategori
Umum
Nama
U+11C00 (72704) 𑰀 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER A
U+11C01 (72705) 𑰁 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER AA
U+11C02 (72706) 𑰂 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER I
U+11C03 (72707) 𑰃 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER II
U+11C04 (72708) 𑰄 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER U
U+11C05 (72709) 𑰅 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER UU
U+11C06 (72710) 𑰆 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER VOCALIC R
U+11C07 (72711) 𑰇 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER VOCALIC RR
U+11C08 (72712) 𑰈 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER VOCALIC L
U+11C0A (72714) 𑰊 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER E
U+11C0B (72715) 𑰋 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER AI
U+11C0C (72716) 𑰌 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER O
U+11C0D (72717) 𑰍 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER AU
U+11C0E (72718) 𑰎 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER KA
U+11C0F (72719) 𑰏 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER KHA
U+11C10 (72720) 𑰐 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER GA
U+11C11 (72721) 𑰑 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER GHA
U+11C12 (72722) 𑰒 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER NGA
U+11C13 (72723) 𑰓 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER CA
U+11C14 (72724) 𑰔 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER CHA
U+11C15 (72725) 𑰕 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER JA
U+11C16 (72726) 𑰖 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER JHA
U+11C17 (72727) 𑰗 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER NYA
U+11C18 (72728) 𑰘 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER TTA
U+11C19 (72729) 𑰙 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER TTHA
U+11C1A (72730) 𑰚 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER DDA
U+11C1B (72731) 𑰛 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER DDHA
U+11C1C (72732) 𑰜 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER NNA
U+11C1D (72733) 𑰝 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER TA
U+11C1E (72734) 𑰞 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER THA
U+11C1F (72735) 𑰟 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER DA
U+11C20 (72736) 𑰠 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER DHA
U+11C21 (72737) 𑰡 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER NA
U+11C22 (72738) 𑰢 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER PA
U+11C23 (72739) 𑰣 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER PHA
U+11C24 (72740) 𑰤 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER BA
U+11C25 (72741) 𑰥 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER BHA
U+11C26 (72742) 𑰦 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER MA
U+11C27 (72743) 𑰧 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER YA
U+11C28 (72744) 𑰨 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER RA
U+11C29 (72745) 𑰩 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER LA
U+11C2A (72746) 𑰪 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER VA
U+11C2B (72747) 𑰫 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER SHA
U+11C2C (72748) 𑰬 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER SSA
U+11C2D (72749) 𑰭 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER SA
U+11C2E (72750) 𑰮 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI LETTER HA
U+11C2F (72751) 𑰯 Mc
(Spacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN AA
U+11C30 (72752) 𑰰 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN I
U+11C31 (72753) 𑰱 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN II
U+11C32 (72754) 𑰲 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN U
U+11C33 (72755) 𑰳 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN UU
U+11C34 (72756) 𑰴 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+11C35 (72757) 𑰵 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+11C36 (72758) 𑰶 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+11C38 (72760) 𑰸 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN E
U+11C39 (72761) 𑰹 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN AI
U+11C3A (72762) 𑰺 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN O
U+11C3B (72763) 𑰻 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI VOWEL SIGN AU
U+11C3C (72764) 𑰼 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI SIGN CANDRABINDU
U+11C3D (72765) 𑰽 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI SIGN ANUSVARA
U+11C3E (72766) 𑰾 Mc
(Spacing Mark)
BHAIKSUKI SIGN VISARGA
U+11C3F (72767) ◌𑰿 Mn
(Nonspacing Mark)
BHAIKSUKI SIGN VIRAMA
U+11C40 (72768) 𑱀 Lo
(Other Letter)
BHAIKSUKI SIGN AVAGRAHA
U+11C41 (72769) 𑱁 Po
(Other Punctuation)
BHAIKSUKI DANDA
U+11C42 (72770) 𑱂 Po
(Other Punctuation)
BHAIKSUKI DOUBLE DANDA
U+11C43 (72771) 𑱃 Po
(Other Punctuation)
BHAIKSUKI WORD SEPARATOR
U+11C44 (72772) 𑱄 Po
(Other Punctuation)
BHAIKSUKI GAP FILLER-1
U+11C45 (72773) 𑱅 Po
(Other Punctuation)
BHAIKSUKI GAP FILLER-2
U+11C50 (72784) 𑱐 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT ZERO
U+11C51 (72785) 𑱑 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT ONE
U+11C52 (72786) 𑱒 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT TWO
U+11C53 (72787) 𑱓 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT THREE
U+11C54 (72788) 𑱔 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT FOUR
U+11C55 (72789) 𑱕 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT FIVE
U+11C56 (72790) 𑱖 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT SIX
U+11C57 (72791) 𑱗 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT SEVEN
U+11C58 (72792) 𑱘 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT EIGHT
U+11C59 (72793) 𑱙 Nd
(Decimal Number)
BHAIKSUKI DIGIT NINE
U+11C5A (72794) 𑱚 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER ONE
U+11C5B (72795) 𑱛 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER TWO
U+11C5C (72796) 𑱜 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER THREE
U+11C5D (72797) 𑱝 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER FOUR
U+11C5E (72798) 𑱞 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER FIVE
U+11C5F (72799) 𑱟 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER SIX
U+11C60 (72800) 𑱠 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER SEVEN
U+11C61 (72801) 𑱡 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER EIGHT
U+11C62 (72802) 𑱢 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER NINE
U+11C63 (72803) 𑱣 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER TEN
U+11C64 (72804) 𑱤 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER TWENTY
U+11C65 (72805) 𑱥 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER THIRTY
U+11C66 (72806) 𑱦 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER FORTY
U+11C67 (72807) 𑱧 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER FIFTY
U+11C68 (72808) 𑱨 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER SIXTY
U+11C69 (72809) 𑱩 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER SEVENTY
U+11C6A (72810) 𑱪 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER EIGHTY
U+11C6B (72811) 𑱫 No
(Other Number)
BHAIKSUKI NUMBER NINETY
U+11C6C (72812) 𑱬 No
(Other Number)
BHAIKSUKI HUNDREDS UNIT MARK