Lompat ke isi

Lampiran:Nama angka dalam bahasa Makassar

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas

Berikut adalah Nama angka dalam bahasa Makassar. Yang perlu diingat, bahwa pengucapan pada angka di bawah ini berbeda dengan tulisannya (khususnya tulisan Latin) karena mengikuti standar baku yang telah ada yang ditulis secara fonemis bukan secara fonetis.

angka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
lontara' ᨊᨚᨒᨚ ᨔᨙᨑᨙ ᨑᨘᨓ ᨈᨒᨘ ᨕᨄ ᨒᨗᨆ ᨕᨊ ᨈᨘᨍᨘ ᨔᨂᨈᨘᨍᨘ ᨔᨒᨄ
latin nolo' se're rua tallu appa' lima annang tuju sangantuju salapang
IPA noloʔ seʔre ruwa tallu appaʔ lima annaŋ tuɟu saŋantuɟu salapaŋ
angka 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
lontara' ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨔᨙᨑᨙ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨑᨘᨓ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨈᨒᨘ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨕᨄ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨒᨗᨆ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨕᨊ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨈᨘᨍᨘ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨔᨂᨈᨘᨍᨘ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨔᨒᨄ
latin sampulo sampulo asse're sampulo anrua sampulo antallu sampulo angappa' sampulo allima sampulo angngannang sampulo antuju sampulo ansangantuju sampulo ansalapang
IPA sampulo sampulo sseʔre sampulo rruwa sampulon tallu sampuloŋ ŋappaʔ sampulo llima sampuloŋ ŋannaŋ sampulon tuɟu sampulo ssaŋantuɟu sampulo ssalapaŋ
angka 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90
lontara' ᨑᨘᨓᨄᨘᨒᨚ ᨑᨘᨓ ᨄᨘᨒᨚ ᨔᨙᨑᨙ ᨑᨘᨓ ᨄᨘᨒᨚ ᨑᨘᨓ ᨈᨒᨘ ᨄᨘᨒᨚ ᨄᨈ ᨄᨘᨒᨚ ᨒᨗᨆ ᨄᨘᨒᨚ ᨕᨊ ᨄᨘᨒᨚ ᨈᨘᨍᨘ ᨄᨘᨒᨚ ᨔᨂᨈᨘᨍᨘ ᨄᨘᨒᨚ ᨔᨒᨄ ᨄᨘᨒᨚ
latin ruang pulo ruang pulo asse're ruang pulo anrua tallung pulo patang pulo limang pulo annang pulo tujung pulo sangantujung pulo salapang pulo
IPA ruwam pulo ruwam pulo sseʔre ruwam pulo rruwa tallum pulo patam pulo limam pulo annam pulo tuɟum pulo saŋantuɟum pulo salapam pulo
angka 100 110 200 300 1.000 1.500 2.000 5.000 10.000 20.000
lontara' ᨔᨗᨅᨗᨒᨂ ᨔᨗᨅᨗᨒᨂ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨑᨘᨓ ᨅᨗᨒᨂ ᨈᨒᨘ ᨅᨗᨒᨂ ᨔᨗᨔᨅᨘ ᨔᨗᨔᨅᨘ ᨒᨗᨆ ᨅᨗᨒᨂ ᨑᨓ ᨔᨅᨘ ᨈᨒᨘ ᨔᨅᨘ ᨔᨄᨘᨒᨚ ᨔᨅᨘ ᨑᨘᨓ ᨄᨘᨒᨚ ᨔᨅᨘ
latin sibilangang sibilangang sampulo ruang bilangang tallung bilangang sisabbu sisabbu allimang bilangang ruang sabbu tallung sabbu sampulong sabbu ruang pulong sabbu
IPA sibilaŋŋaŋ sibilaŋŋa sseʔre ruwam bilaŋŋaŋ tallum bilaŋŋaŋ sisabbu sisabbu llimam bilaŋŋaŋ ruwa ssabbu tallu ssabbu sampulo ssabbu ruwampulossabbu
angka 50.000 100.000 500.000 1.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 100.000.000 1/2 1/4
lontara' ᨒᨗᨆ ᨄᨘᨒᨚ ᨔᨅᨘ ᨔᨗᨅᨗᨒᨂ ᨔᨅᨘ ᨒᨗᨆ ᨅᨗᨒᨂ ᨔᨅᨘ ᨔᨗᨍᨘᨈ ᨒᨗᨆ ᨍᨘᨈ ᨔᨔᨄᨘᨒᨚ ᨍᨘᨈ ᨒᨗᨆ ᨄᨘᨒᨚ ᨍᨘᨈ ᨔᨗᨅᨗᨒᨂ ᨍᨘᨈ ᨔᨗᨈᨂ ᨔᨗᨄᨑᨄ
latin limang pulong sabbu sibilangang sabbu limang bilangang sabbu sijuta / se're juta lima juta sampulo juta limang pulo juta sibilangang juta sitangnga siparapa'
IPA limam pulo ssabbu sibilaŋŋa ssabbu limam bilaŋa ssabbu siɟuta / seʔreɟuta lima ɟuta sampulo ɟuta limampulo ɟuta sibilaŋŋan ɟuta sitaŋŋa siparapaʔ

Bentuk lainnya[sunting]

asse're a'rua a'tallu angappa' a'lima angngannang a'tuju assangantuju assalapang
asseʔre arruwa attallu aŋŋappaʔ aʔlima aŋŋannaŋ attuɟu assaŋantuɟu assalapaŋ
bersatu berdua bertiga berempat berlima berenam bertujuh berdelapan bersembilan
sikali ping ruang ping tallung ping appa' ping limang ping annang ping tujung ping sangantuju ping salapang
sikali pinruwaŋ pintalluŋ piŋŋappaʔ pillimaŋ piŋŋannaŋ pintuɟuŋ pissaŋantuɟuŋ pissalapaŋ
sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali enam kali tujuh kali delapan kali sembilan kali

Contoh[sunting]

angka latin IPA / Fonetis
74 tujung pulo angappa' tu.ɟum.pu.loŋ.ap.paʔ
453 patang bilangang allimang pulo antallu pa.tam.bi.la.ŋal.li.mam.pu.lon.tal.lu
1999 sisabbu ansalapang bilangang ansalapang pulo ansalapang si.sab.bus.sa.la.pam.bi.la.ŋas.sa.la.pam.pu.los.sa.la.paŋ
2019 ruang sabbu ansampulo ansalapang ru.was.sab.bus.sam.pu.lo.sa.la.paŋ
6729 annang sabbu antujung bilangang anruang pulo ansalapang an.nas.sab.but.tu.ɟum.bi.laŋ.ŋar.ru.wam.pu.los.sa.la.paŋ