Pengguna:Bennylin/Gorontalo

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Definisi[sunting]

a
ucapan karena puas atau menyindir ---de:uwito ha, baru itu
aa
tangkai-tangkai kayu yg hampir-hampir tidak berguna pohamamayi ---lo ayu bo podi:o ambillah tangkai-tangkai kayu untuk kayu api
tugas yg lebih dari satu dan saling berjauhan sehingga sering menimbulkan kesulitan untuk menyelesaikannya paya tiyo sababu ma bolo --- payah dia sebab mempunyai pekerjaan lebih dari satu dan saling berjauhan
aato
aatalo
disapu timi-timiidu dumodupo pa:ngo musi --- tiap-tiap pagi halaman rumah mesti disapu
mongaato
menyapu lapatao --- yio mao polihulo sesudah menyapu engkau pergi mandi saja
a:ato
sapu potalimayi --- to pa:tali belilah sapu di pasar
a:ata dunula
sapu ijuk me:seli biyasaliyo aatala lo --- lantai mesel biasanya disapu dengan sapu ijuk
a:ata hiyo
sapu lidi --- mopiyohu pongaata pa:ngo sapu lidi baik penyapu halaman rumah
aba
abang (kata panggilan untuk ayah atau paman atau laki-laki yg sudah lanjut usianya) --- wa:tiya mo: nao abang, saya ikut
abalo
lamban (biasanya dikatakan kepada hewan) dipo mao taliya sapi boyito sababu onggo --- jangan dulu beli sapi itu sebab masih lamban, belum tahu menarik roda atau weluku
abati
pisang batu (baik pohonnya maupun buahnya yg banyak bijinya) to delomo ayu da:da:ta --- di dalam hutan banyak pisang batu
abati mayihulalo
buah pisang batu yg masih muda (biasanya diambil oleh perempuan yg baru melahirkan dicampur pd kuah asam) pohamamayi --- polapi tabu lo u yilahe ambillah buah pisang batu yg masih muda dicampur pd kuah asam
abi
abiyolo
diungkit, dibuka sedikit (peti atau dinding karena ada sesuatu yg tersisip di bawah atau di sela-selanya) dingingo --- wonu pito lodehu to delomiyo dinding dibuka sedikit (biasanya dinding yg terdiri dari dua lapis yg terbuat dp daun silar atau dinding buluh) kalau pisau jatuh di dalam
mongabi
 1. mengungkit, membuka sedikit didu mowali hama:lo pololoheyi ta --- sudah tidak boleh diambil, carilah orang yg mengungkit
 2. mengumumkan bahwa upacara adat telah selesai (upacara adat yg berhubungan dg hari-hari besar Islam atau menerima pembesar mis. Presiden ke daerah) ti Panggulo ta --- Panggulo yg mengumumkan bahwa upacara adat telah selesai
abila
peti kain yg terbuat dp daun silar ka:yini boyito tuwangalomao to --- kain itu isi saja di dalam peti silar
abito
saling berpegangan wonu momuludu amiya
tiya --- kalau meniti kami saling berpegangan
abitalo
dipegang walaumu musi --- wonu momuludu anakmu mesti dipegang kalau meniti
abi-abito
sedang berpegang layito yio --- to bate wonu nao-nao wolau selalu engkau berpegang pd batikku kalau berjalan dengan aku
mongabito
memegang, mengait di:la mopiyohu wonu ototala --- tidak baik kalau bersalah mengait (orang lain)
abjadi
abjadiyolo
diabjadkan, ditenung (apakah beruntung atau tidak) biyasaliyo ta nika:lo musi --- biasanya perempuan yg akan dikawini mesti diabjadkan dulu
mongabjadi
mengabjadkan, menenung ti ba:pu motota --- tetek pandai mengabjadkan
abongo
kurap (semacam penyakit kulit) kaka, mole:to o --- ka, kak, tidak baik ada kurap
aboya
buah pisang batu yg sudah masak di:la ponga --- mowali mototolo bowuntu jangan makan buah pisang batu yang sudah masak sebab jadi keras kotoran
abuhu
 1. kelelawar --- biyasaliyo tumombota huyi kelelawar biasanya terbang malam
 2. bau busuk di ketiak orang ti Pau o --- Pau ada bau busuk di ketiaknya
abu-abuhu
cara anak kecil yg naik sepeda, ketiak sebelah dijepitkan pd balak sepeda po:titaeliyo to rasipede onggo --- caranya naik sepeda masih menjepitkan ketiak pd balak sepeda
abuto
abutolo
dipanggil atau ditahan ketika lewat --- te Dula wonu lumawodemola dipanggil si Dula kalau lewat ke sana oto ma --- oto akan ditahan
mongabuto
 1. memanggil atau menahan orang atau kenderaan yg lewat de wau ta --- asali moberenti oto nanti aku yg menahan agar oto berhenti
 2. memintas dulolo ito ma --- asali ngointa me:dungga mari kita akan memintas agar cepat sampai di:la bolo pohama dalata --- u:ti jangan mengambil jalan memintas anakku (maksudnya jangan sampai menghamilkan anak orang sebelum nikah)
po:ngabuta
tempat memintas te:ya --- di sini tempat memintas
a:cari
acar potalimayi maluo pohutu belilah ayam untuk dibuat acar
a:cariyolo
diacar maluo gaga --- ayam baik diacar
monga:cari
mengacar, membuat acar ti ma:ma motota --- ibu pandai membuat acar
adabu
adab, tata tertib olongiya di:la
a:dili
wawu di.la o --- raja yg tidak adil dan tidak ada adab
a:dati
adat --- wawu atu:rangi bo ma hebulemengaliyo adat dan peraturan sudah dikesampingkannya
a:datiyolo
ditenung huaalimo yilo:li onggo --- potala muli motapu cincin yg hilang ditenung siapa tahu didapat lagi
monga:dati
menenung huyi lo jumaati biyasaliyo tiyo --- malam jumat biasanya dia menenung mo:nga:datiya tukang tenung po:nao ode ta --- wonu doyimu yilo:li pergilah kepada tukang tenung kalau uangmu hilang
ade
adik ti --- ma woluwo? adik sudah ada?
adelo
buah nangka yg masih muda nangka yg masih muda boleh dibuat sayur
adengo
ade-adengo sedang bersandar po:naolo, ma lohi:hewo yio --- pergilah sudah lama engkau bersandar
adidi
keranjang yg terbuat dp rotan tuwanga u:ti to --- nak, isilah di keranjang
a:dili
adil olongiya di.la --- raja yg tidak adil
a:diliyolo
diadili ta pa:pa:rakarawa boyito ma --- lo:mbu orang yg saling berperkara itu akan diadili besok
monga:dili
mengadili --- oli mongo liyo de musi poopiyohulo mengadili mereka mesti baik
popoa:diliyolo
dibuat secara adil wonu molayadu musi --- kalau membagi mesti dibuat secara adil
agama
agama pololohu ta o --- carilah orang yg ada agama
aha
kata untuk menakut-nakuti seseorang terutama anak-anak --- yingga yio ha . . . kau yg bertanggung jawab
ahadi
hari Minggu, Ahad --- wa:tiya mo:naomola hari Minggu saya ke sana
ahalaki
akhlak ta --- mole:to di:la mao tolimowa to karaja orang yg akhlaknya buruk jangan diterima bekerja
ahali
akhli wambao ta --- ta hihulua te:to kebanyakan orang akhli yg duduk di situ
ahengi
agen ti pa:pa ma lowali --- lo Bu:raki ayah sudah menjadi agen Bouraq
ahengo
ahengo wufingo
kerak hidung da: da:ta --- wonu ma dumodupo banyak kerak hidung kalau sudah pagi
a:heo
disukai te Adi --- tawu si Adi disukai orang
ahingo
kidal tiyo --- dia kidal
a:hirati
akhirat bo uyi:tolo u potumulonto monto duniya sambemola ode --- hanya itulah bekal kita dari dunia sampai ke akhirat
a:hiri
akhir me:mangi wonu ma --- lo duniya bolo da:da:talomao u mowali memang kalau sudah akhir zaman ada-ada saja yg terjadi
monga:hiri
membuat persiapan sebelum habis di:la lipata --- wonu ma woluwo jangan lupa berhemat kalau sudah berada
a:hu
a:hulo
dikarih (biasanya masakan dikarih atau dikocok dg sudip) ila ngopee ma molutu ma mowali --- nasi sebentar lagi akan masak sudah boleh dikarih
monga:hu
mengarih wonu --- poodalia motungo kalau mengarih hati-hati jangan sampai lepas dari tungku
oa:hu
sudip talilo mowali pohutu --- buluh boleh dibuat sudip
a:hudu
disenangi sehingga selalu di datangi orang da:da.ta rijiki wonu --- tawu banyak rejeki kalau disenangi orang
ahula
ahulalo
disuruh te Suru ma --- si Suru akan disuruh
ta he:ahuialiyo
pesuruhnya wa:tiya di:la mowali mohutu wolo-wolo sababu bo --- saya tidak dapat berbuat apa-apa sebab hanya pesuruhnya
ahumo
ahumolo
ditenggelamkan ta to bulotu boyito --- ngoa:ami orang yg di perahu itu ditenggelamkan semua
moahumo
karam, tenggelam ga:mbangi --- wonu bulotu di:la o sema-sema gampang tenggelam kalau perahu tidak ada sema-sema
ahuto
ahutao-ahutao
bergegas-gegas (sing.) sambil ke sana ke mari tidak tentu apa yang dikerjakan ma wolo u hetameomu ma bolo --- sudah apakah yg kau kejar, kelihatan sudah bergegas-gegas
hiahu-ahuta
bergegas-gegas (pl.) timongpliyo ma bolo --- ode tuduliyo mereka bergegas-gegas ke atas
a:huwa
 1. habis poodaha --- u siladiya:umao awas jangan sampai habis yg telah kusediakan
 2. dpt direbut mis. di permainan bola kaki bilo-bilohe olau, yio bo --- le Dula menurut penglihatanku, engkau dapat direbut si Dulah
ajali
ajal wonu ma --- diya:lu ta mowali mola.wani kalau sudah ajal tidak ada yg dapat melawan
akaji
akad ami dipo:lu to huyi lo --- boyito kami belum ada pd malam akad itu
akajiyolo
diakad --- mulo-mulo de lapatao mopi:pide diakad lebih dahulu, sesudah itu bersanding
mongakaji
mengakad to:nu ta --- oli mongoliyo siapa yg mengakad mereka
akali
akal olongiya lootapu --- raja mendapat akal
ponga: le akali
masuk akal o:o --- u lieloiya:mu ya masuk akal yg kaukatakan
a:kali
a:a:kali
berpura-pura (duduk atau tidur) bo --- te:ye tiyo, tantu nui didu ohila mokaraja hanya berpura-pura di sini dia barangkali sudah tidak suka bekerja
a:kaliyolo
ditipu mowali tiyo --- bisa dia ditipu
monga:kali
menipu mo:naomayi taliye:tiye bo mayi --- datang ke sini orang ini hanya menipu
ta mo:ngakaliya
penipu di:la bolo mao paracayayi tiyo, tiyo yito bo --- jangan dipercayai dia. dia itu hanya penipu
akeh
seruan karena ada sesuatu yg kena di badan --- pila-liya wau akih, luka aku
aki:ki
akikah lo:mbu ito mo:nao ode --- lo walae Sabi besok kita pergi ke pesta akikah anak si Sabi
aki:kiyalo
diakikah walaa potutumayi musi ------ anak yg dilahirkan mesti diakikah
mongaki:ki
membuat upacara akikah ngo.nu wau ----- walae Adi lusa aku membuat upacara akikah anak si Adi
akoro
setuju ------ wau to u heloiya: mu setuju aku pd apa yg kaukatakan.
a:a:korowa
sepakat piyohiyo ami ma ------ untunglah kami sudah sepakat
aku
akuwolo
diakui debo ma ------ u pilohutuliyo akan diakui yg dikerjakannya
mongaku
mengaku ------ tiyo wonu pate.mu dia mengaku kalau kaupukul
akuyi
aku-akuyi
dalam keadaan belum cebok dipomao popohuloa tiyo, sababu onggo ------ jangan dulu suruh duduk dia, sebab masih dalam keadaan belum cebok.
aladi
keladi to pangimba ------ da:da:ta di sawah banyak keladi
aladu
aladulo
diiris lapatao di:la lipata botiya katimu ------ sesudahnya jangan lupa ketimun ini diiris
mongaladu
mengiris wau di:la mohama wonu di.la yio ta ------ aku tidak mau mengambil kalau bukan engkau yg mengiris
ala:le
sebangsa tumbuhan yg menjalar seperti sirih, buahnya pipih to ile:ngi le Iko woluwo ------ di kebun Iko ada tumbuhan ------
alama
kemenyan masa:tiya debo onggo da:da:ta ta hepopowobula lo ------sekarang masih banyak orang yg membakar kemenyan (untuk doa, menenung,dsb)
alama huta
kemenyan tanah to pa: tali lo Bune diya:lu ------ di pasar Bune tidak ada kemenyan tanah
alama lo
Maka kemenyan Mekah (warnanya kuning) susa daa mololohe ------ to Hulontalo susah sekali mencari kemenyan Mekah di Gorontalo
alama tulu
kemenyan api ------ woluwo to tenta kemenyan api ada di kios.
ala:mati
alamat ------ lo u di:la modungohu utiye ini alamat tidak mau mendengar
a:lamu
alam tuudu ------ yito da:da:ta ta mo:ngakaliya masih sifat alam bahwa banyak penipu
alanggaya
layang-layang da:da:ta ta hipoluliya ------ wonu ma lapato pongotola banyak orang yang melepas layang-layang kalau sudah menuai padi
alanggaya bele
layang-layang berbentuk rumah, berekor banyak poo: yo u:ti, de ma pohutuwaumayi layang-layang berbentuk rumah
alanggaya buliya
layang-layang elang, bersayap, berekor banyak diya: lu hepotaliliyo ------ tidak ada djual layang-layang lang
alanggaya molou
layang-layang bersudut empat, tidak berekor di:la sanangi moluli ------ tidak senang melepas layang-layang ------
alanggaya paro
layang-layang yg berbentuk seperti layang-layang molou tetapi bahagian ekornya lebih panjang dp kepalanya, layang-layang ini sering saling dikaitkan satu sama lain ketika berada di udara ta ukekeino wonu ma lola.ngo hipokaka: yita lo ------ to pangimba anak-anak kalau sudah sore saling mengaitkan layang-layang paro di sawah
alanggaya tulidu
layang-layang yg berbentuk seperti layang-layang molou tetapi berekor panjang ------ hepotaliliyo to pa.tali layang-layang ular dijual di pasar
alanggaya yiletu
layang-layang yg berbentuk layang-layang lang tetapi kalau putus talinya maka layang-layang itu jatuh di tempat ------ wonu mobunto di.la moobule mohilapito layang-layang jatuh di tempat kalau putus talinya tidak perlu dikejar,
alango
ala-alango
tergenang sedikit hihi: hewomao taluhe te:to bolo ------ lama-kelamaan air di situ tinggal tergenang sedikit
alanguluwa
bantal potalimayi duyungo poluwanga ------ belilah kapuk pengisi bantal
alao
dahak moolonuo me:seli botiya niayilaba tutu da.ta lo ------ menjijikkan lantai mesel ini, sudah terlalu banyak dahak
mongalao
mengeluarkan dahak, meludahkan dahak di:la mopiyohu ------ wonu ta hiponga:la tidak baik mendahak kalau orang sedang makan
alapo
ala-alapo
sedang merayap, sedang menjalar ti:mao wulodu ------ ini ulat sedang merayap atetelau ma ------ketela rambatku sudah menjalar
hialapa
sedang merayap (pl.) da:da: ta wulode ------ to du.ngo banyak ulat sedang merayap di daun
a:lasi
alas ma to:nu ------ lo meja botiya mana alas meja ini
a:lasiyalo
dialas asali gaga musi ------lo u me:la agar indah dialas dg yg merah
monga:lasi
mengalas yimayipo wau onggo ------ meja tunggu dulu aku mengalas meja dulu
alata
sebangsa keladi yang tumbuh di sela-sela batang padi ito tonggobunggata ------ lo:mbu to pangimba kita mencabut keladi besok di sawah
alato
ala-alato
sedang tersimpul (biasanya kata atau perbuatan yg tidak menyenangkan) masa:tiyalomao onggo ------to delomo hila:u u yiloiyamu sampai sekarang masih tersimpul di dalam hatiku apa yg kaukatakan
moa:lata
salah faham wonu hipoyitohe poodaha ------ kalau bermain hati-hati jangan sampai salah faham
moalato
kesat mis. papan yg belum diketam dupi botiya dipo mowali podingingo sababu onggo ------ papan ini belum boleh untuk dinding sebab masih kesat
alawahu
kunyit wonu ti ta.ta mohuto dulo ito mongakude ------ kalau kakak mau mari kita menggali kunyit
aleyato
ale-aleyato sedang telentang sanangi motuluhe ------ senang tidur telentang
ali
sumur amiya:tiya hidahawa ------ mehelu duluwo kami sedang menjagai dua buah sumur
ali botu
sumur batu taluhu ------ moberesi air sumur batu bersih
aliyalo
digali huwango ma ------ lubang akan digali
[[hiali-aliya botu berlubang-lubang dalala to ka.mbungu ------ jalan di kampung berlubang-lubang
mongali
melubangi debo mihi.hewo ------huta lama juga melubangi tanah
alibu
alibelo
dikupas mis. kerak kudis kukude ma lohengu mowali ------ kudis yg sudah kering boleh dikupas
loa:libu
mengelupas semua openu boli ma ------ poodahawa oti:a lo dupoto tohupatumu meskipun sudah mengelupas jagalah kena angin cacar airmu
mongalibu
mengupas wau di:la ------ onggo o lala kukudumu aku tidak mau mengupas, masih ada nanah kudismu
alihu
supaya ------ di.la motapu le Sabari, tiyo ma lobite o de lipu tuwawu supaya diketemukan Sabari, dia berlayar ke suatu pulau
aliheyi
cepat ke mari ------ yio, bolo ma otola lo oto cepat kemari engkau, jangan sampai tertinggal oleh oto
ali-alihu
bergegas-gegas yilongola ma bolo ------ mengapa sudah bergegas-gegas
alikusu
arpus wonu ma tumbilo tohe malam pasang lampu banyak orang yang membuat arpus
a:limu
alim te Dude ------ boli motota si Dude alim lagi pandai
dalam keadaan alim onggo ------po
li tiyo ha, masih dalam keadaan alim dia
hia:limuwa
alim-alim wambao ta ------ ta pileehamaliyo kebanyakan orang yg alim yg disuruhnya undang
alinguwa
kupu-kupu ti: mota ------ ombiombita to bunga sana kupu-kupu sedang hinggap di bunga
alio
alialo
dilubangi wonu ohila momilohe u tuwa-tuwanga to kado, kado musi ------ kalau ingin melihat apa yg terisi di dalam karung, karung mesti dilubangi
mongalio
melubangi pohama paku wonu ohila ------ ambillah paku kalau ingin melubangi
alipo
kulit hepomiyayiho ole ka:simu bo ------ lutu bahan pemelihara bagi si Kasim hanya kulit pisang
alipalo
dikupas binte ma ------ jagung akan dikupas
ali-alipo
sudah dikupas pohamamayi binte ------ ambillah jagung yg sudah dikupas
mongalipo
mengupas, mengelupas bolo ------ binte boyito tinggal mengupas jagung itu poodaha ------ kukudumu hati-hati mengelupas kudismu
alipopo
sarung ------ tato:nu utiya sarung siapa ini
ali-alipopo
memakai sarung dg menutupkan sarung itu pd bahagian badan sebelah atas bo ------ tiyo lo.naomola ode oli Kaka hanya menyelendangkan sarung dia pergi kepada Kakak
alipu
alif, mata huruf delo ma motota lo ------ yio? apakah engkau sudah mengenal huruf (maksudnya tahu mengaji)
alito
alitalo
dipukul (dg benda yg mudah melilit) ------ lo bani asali moberenti hipoyitohe dipukul dg ban agar berhenti bermain
mongalito
memukul pohama:u bu: boo wonu wau ta ------ kuambilkan cambuk kalau aku yg memukul
alo
sebangsa enggang, warna bulunya ada yg putih ada yg hitam, paruhnya besar, tingginya ½m, hidup di hutan to delomo ayu lo Uwanengo da:da:ta ------ di dalam hutan Kwandang banyak burung alo.
a:lo
makan to delomo u ngota:wunu woluwo mopula du:lota ta ------ la:tiya dalam setahun 12 orang yg saya makan
a:lolo
dimakan lutu gaga ------ pisang baik dimakan
poa:lolo
diberi makan potala ma ------tiyo ma modedeo mudah-mudahan setelah diberi makan dia akan menarik
ua:lo
makanan wonu polodulahe kasubi mowali ------ lo raiyati kalau musim kemarau ketela pohon menjadi makanan rakyat
alulo
moalulo
berubah (untuk tabiat atau penyakit) sambe ponase:hati bo amu di:la ------ cukup menasihati tetapi tidak berubah
alulungo
kelemumur (kotoran kepala yg melekat dikulitnya) luhuyi huwouma botiye ma odiye da:ta lo ------cucilah rambutmu ini sudah terlalu banyak kelemumurnya
alumbango
kelumpang tiyo ma mayi lotitiluntu to tango lo ------ dia datang bertengger di cabang kelumpang
alumbeneti
peniti, baik peniti kawat maupun peniti yg terbuat dp emas atau perak untuk perhiasan ------ odiye di:la mahale peniti yg begini tidak mahal
alu-alumbeneti
sedang memakai peniti wolo u ------ oliyo peniti bagaimana yg dipakainya
pohialumbeneti
dipakai sebagai peniti bulotimayi alumbenetimu bo ------ ode nika le Sude pinjamkan penitimu hanya dipakai ke pesta perkawinan Sude
alumbu
kain yg khusus dipakai pd upacara perkawinan oleh pengantin atau pd upacara kematian oleh anggota keluarga yg berduka ota.wau ti ne:ne debo o ------ kutahu nenek mempunyai alumbu
alupo
alupalo
diburu buulu susa ------ rusa susah diburu
mongalupo
berburu ------ de wolo apula berburu nanti dg anjing
aluu
sebangsa burung, besarnya seperti merpati, warna bulunya agak kemerah-merahan, membuat sarang pd belukar yg rendah masa.tiya bolo ngoidi ------ sekarang tinggal sedikit burung aluu
amali
amal di:la paralu mo:he mate ta o ------ da:da:ta tidak perlu takut orang yg beramal banyak
ama-amali
sementara beramal (sering dg pantangan tertentu) dipo bolo gangguwa, wau onggo ------ jangan dulu diganggu, aku masih sementara beramal
amali:liyo
 1. amalnya wolo ------ u delo-delomola oliyo ode a:hirati apa amalnya yg ia bawa ke akhirat
 2. pantangannya wolo ------ wonu wa:tiya mohemeta ilimu boyito apa amalnya, pantangannya kalau saya menerima ilmu itu
amalo
padi yg diikat sepegang tangan ketika menuai dengan ani-ani onggo woluwo ------ to huntu boyito masih ada padi yg terikat sepegang tangan di pematang itu
a:mani
aman didu:lu o moo:he masa: tiya sababu lipu ------ tidak ada yg menakutkan sekarang sebab negara aman
ila:mani
menjadi aman lipu ma ------ negara sudah menjadi aman
mopoa:mani
mengamankan wa:tiya odiyamayi bo mayi ------ lo hila la:tiya saya kemari hanya untuk mengamankan hati saya
ama:nati
amanat popotu:nggulamao ------ lo tawu botiye tolong sampaikan amanat orang ini
amango
amangolo
dijahit (pinggiran baju atau lubang kencing) huwango uunti lo kamejamu ma ------ lubang kancing bajumu akan dijahit
mongamango
menjahit bolo ------ huwango uunti lo kamejamu tinggal menjahit lubang kancing bajumu
ambahu
sebelah (penunjuk arah) beleu ------otolopa rumahku sebelah Barat
ambalo
frambusia Mnd. 'bubento' (semacam penyakit kulit) mawunemoliyo ------ we:tiya akan diobatinya frambusia saya
ambalo wuta
cacar ------ moo:mbita cacar menular
ambala yilutao didingga
lepra ilodungga lo ------ yio u:ti moga-moga engkau ketularan lepra (kata-kata sumpahan)
ambalolo
menderita frambusia walauu delo:u ode oli dokuteri sababu ma ------ anakku kubawa ke dokter sebab sudah menderita frambusia
ambi
mongambi
mengambil dari sesuatu yg banyak ------ ngoidi-ngoidi to gajimu pomaya.riya biloli mengambil sedikit-sedikit pd gajimu bayarkan hutang
ambilo
ambilalo
dibelokkan (perahu) ------ ode olowala wonu di:la ma me: huwata to patihu dibelokkan ke kanan kalau tidak akan tertubruk karang
mongambilo
membelokkan wonu bo yio ta ------ bulotu di:la mobale kalau hanya engkau yg membelokkan perahu tidak membelok
ambu
gotong-royong ti pa:pa lo:nao ode ------ ayah pergi ke tempat orang bergotong royong
a:a:mbuwa
sedang berkumpul yilongola ma ------ te:ye mengapa sudah berkumpul di sini
ambuwolo
dikumpulkan ------ te.ya bongo boyito dikumpulkan di sini kelapa itu
moambu
mengumpulkan rakyat untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama ti kapala ------ to: mbu kepala kampung mengumpulkan rakyatnya besok untuk mengerjakan sesuatu
mongambu
mengumpulkan pohama karanji wonu ------ bongo ambillah keranjang kalau mengumpulkan kelapa
ngopoambuwa
sekumpulan tomboto wa.tiya debo odelo ti:a ------ hilayuhe bunyi waktu saya terbang seperti bunyi sekumpulan lebah yg terbang
oambuwa
perkumpulan ------ limongoli ma lobu.bari perkumpulan kamu sudah bubar
ambulati
kocar-kacir mis. letak pakaian dsb. ma lowali ------ ka.yini ila:turuumao sudah jadi kocar-kacir kain yg kuatur
hiambu-ambulatiya
terserak tidak keruan ka:yinimu boyito ma bolo ------to tudu lo koyi kainmu itu sudah berserakan tidak keruan di atas dipan
a:mbungu
 1. maaf wa:tiya mohile ------olanto wonu ma ilototala saya minta maaf pd bapak kalau sudah bersalah
 2. kecuali ------ tiyo diya:lu kecuali dia tidak ada
 3. harap ------ u:ti, di:la bolo hepootanggula ole Hemuto harap nak, jangan menyebut nama Hemuto
amelo: rumputan danau yang sengaja diambil untuk penangkap udang ti pa:pa mongongoto, to:nu ta mohama ------ ayah sakit, siapa yg mengambil rumputan danau
a:menga
kecewa mis. pergi mengutang kemudian tidak mendapat layanan poopiki.rangiya wonu mobulota to oliyo bolo ------ pikirkan baik-baik meminjam padanya jangan sampai kecewa
ami
 1. kami ------ mola momate olongiya kami pergi membunuh raja
 2. panggilan kepada seseorang laki-laki yg telah lanjut usia (terutama kepada orang Arab) ti ------ ma ode uto:nu Ami mau ke mana
amiya:tiya
kami (hormat) ------ hidahawa ali mohelu duluwo kami sedang menjaga dua buah sumur
amo
sukun (buahnya seperti buah durian tetapi tidak tajam durinya) ------ gaga tinanga:lo buah sukun baik digoreng
amongo
tikar wonu motuluhu di:la lipata mohumbato ------ kalau tidur jangan lupa mengalas dg tikar
amonga
lino tikar kasar yg terbuat dp daun silar ------ di:la mopiyohu potibalatalo tikar kasar tidak baik untuk tempat berguling
amonga
po:tabiya:lo tikar sembahyang keke di:la mao potibalati ------ jangan digulingi tikar sembahyang
amula
 1. sedangkan ------ bantayo pileepohutu lo olongiya ma yilumoduo sedangkan gubuk yg disuruh bangun raja sudah tenggelam.
 2. pun ------ yio onggo moobule a.turuwolo engkau pun masih perlu diatur
 3. akh ------ uwodito onggo heyilapitamu akh yg begitu masih kauingin ambil lagi
amuto
kurus sapiu ma sambe ------ sapiku terlalu kurus
moamuto
kurus sapi ------ di:lamao taliya sapi kurus jangan dibeli
anasikola
anak sekolah tou ma lobunggalo ------ te Lahamudin ma tiliyango guruliyo ketika anak sekolah keluar Lahamudin diajak gurunya
angga
angga-angga
 1. sedang kangkang yilongola yio ma ------ mengapa engkau sudah kangkang
 2. sebangsa burung, enggang (makanannya ikan atau berudu) ------ biyasaliyo mohutu be.leya to wohuto luluo enggang biasanya membuat sarang di puncak pohon beringin
popoangga:lo
dikangkangkan ------ asali di.la susa mongili dikangkangkan agar tidak sulit buang air besar
anggadu
 1. sejak ------ kekei amiya: tiya ma ila.jariliyo lo u moto:lianga sejak kecil kami telah diajar dg sifat saling menyayangi
 2. sampai, batas ------ uto:mu tayadumu sampai batas mana bahagianmu.
a:nggapu
anggapan uyito bo ------ le Adi itu hanya anggapan Adi
a:nggapuwolo
dianggap ------ ma motota padahal bo mohulodu dianggap sudah pandai padahal hanya bodoh.
monga:nggapu
menganggap tiyo ------ olemu motota dia menganggap kau pandai
anggu
kukira ------ yio ta nao-nao kukira engkau yg berjalan
angguwolo
dirusakkan (mis. kursi kayu dg jalan menarik-narik kakinya karena kita marah) di:la mowali bo kadera u ------ wonu moyingo tidak boleh hanya kursi yg dirusak-kau kalau marah
mengganggu
merusakkan wau mo.he ------kadera sababu bolo moyingo tiyo aku takut merusakkan kursi sebab jangan-jangan dia marah
aningo
aningalo
dicukur (hanya rambut pd cambang, bagian atas telinga sampai tengkuk atau hanya alis mata) didu huntingalo ma cu.kupu ------ tidak digunting lagi sudah cukup dicukur cambang
monganingo
mencukur wonu tiyo ta ------mowali hiba.ba:nga kalau dia yg mencukur menjadi ada yg dicukur dan ada yg tidak
antango
robekan kain bekas (biasanya dipergunakan untuk membersihkan kotoran bayi (polodidi tiya:li,------ di:la mohengu yah musim hujan, kain kotor bayi tidak kering
antangolo
dirobek mayi karatasi botiye ma ------ mari kertas ini akan dirobek.
hianta-antanga
robek-robek ta misikini boyito bolo ka.ka.yini lo u ------orang miskin itu tinggal memakai kain yg robek-robek
mongantango
merobek ------ karatasi di:la mohi:hewo merobek kertas tidak lama
a:ntingi
sejenis rumput untuk makanan kuda atau sapi, biasa tumbuh di serokan sawah atau pinggir danau, batangnya bermiang potalimayi ------ wonu didu:luwo du.ngo binte belilah 'a:ntingi' kalau sudah tidak ada daun milu
antingo
antingolo
dihardik ta lantingalo de ------bolo modungohu orang malas nanti dihardik baru mendengar
mongantingo
menghardik molubingo lebe mopiyohupomao lo u ------ mencubit lebih baik dp menghardik
a:ntohe
kurang dari perkiraan sehingga menimbulkan ketidak puasan, mis. dalam pesta perkawinan ada yg makan ada yg tidak poodaha ------ wonu bolo mohutu karaja hati-hati jangan sampai kurang dari perkiraan kalau membuat pesta
antongo
gumpalan darah yg membeku duhu to u pongolotala sapi didu mohi: hewo ma mowali ------ darah di tempat pemotongan sapi tidak lama menjadi gumpalan darah yg membeku
anto-antongo
sedang mengental, mem beku labiya hulipo:mao ------ sagu biarkan dulu sedang mengental
popoantongolo
dikentalkan labiya onggo ------, dipomao bintaa sagu dikentalkan dulu, jangan diangkat
a:ntulu
a:ntuluwolo
 1. dihancurkan bo ------ pee:nta hudungu botiya mowali rata hanya dihancurkan sekali gedung ini jadi rata
 2. dirobek mayi karatasi botiye ma ------ mari kertas ini akan dirobek
hiaa:ntuluwa
robek-robek ti Siti ma bolo ka:ka:yini lo u ------ Siti tinggal memakai kain yg robek-robek
moa:ntulu
 1. hancur odehuwa lo bomu ------ pa:tali te:to kena bom hancur pasar di situ
 2. robek poodaha ------ wonu mobulota bate lo tawu hati-hati robek kalau meminjam batik orang
antumo
antumolo
dijahit (kain tua tanpa menempelkan kain robekan pd tempat yg koyak) dipomao pohitalalawa talalamu onggo ------ jangan dulu dipakai celanamu, perlu dijahit (yg robek)
mongantumo
menjahit pohamamayi dudetu, wau ma ------ ambillah jarum aku akan menjahit
antunga
gambus yg terbuat dp buluh to masa mulo:lo dipo.lu hitari, tou boyito bo ------ pd masa dahulu belum ada gitar, pd waktu itu hanya gambus dp buluh
antuyi
tulang ekor mongongoto ------ me:huloa to botu sakit tulang ekor terduduk di batu
anungo
pisau atau parang yg dipakai ke mana-mana sebagai senjata diri bo pilomahutaliyo ------ tilumeteo ngoa:ami hanya dicabutkannya pisau, semua lari
anu-anungo
sedang memakai pisau atau parang sebagai senjata wolou moo:he olau, wau ------ apa yg menakutkan padaku, aku sedang memakai senjata
anuwa
ayam betina yg bulunya berbintik-bintik malua ------ moo wali momutito ayam 'anuwa' kuat bertelur
a:pangi
kue apam wonu dumodupo sanangi monga ------ kalau pagi senang makan kue apam
apelo
ape-apelo terkulai tanu ma mate malua botiye, bolo ------ barangkali akan mati ayam ini, tinggal terkulai
apingo
lebih (kata yg dipakai sesudah kata bilangan pokok) tayadumu bo lowali ngohanta ------ bahagianmu hanya jadi segantang lebih
api:talau
kapitan laut ti ------ daha-daha kadato kapitan laut sedang menjaga keraton
apolo
berkumpul ------ tawu te
to, di:la otawa wonu yilongola berkumpul orang di situ, tidak diketahui kalau mengapa
apoto
benang kapas yg dipintal tidak dengan mesin (pd masa pendudukan Jepang banyak benang seperti ini) to masa lo Japangi ------ hepohutuliyo palipa pd masa Jepang benang kapas dibuat sarung
apo-apoto
singgah sebentar ta:bo ------pohintuwala rupa-rupa orang hanya singgah sebentar ditanyai macam-macam
apula
anjing tou timongoliyo hihuheliya ------ tunu-tunuhe oli mongoliyo ma hewu-hewuwango pd waktu mereka sedang beristirahat anjing yg mengikuti mereka sudah melolong
apula
lo wutu-wutuwa sebangsa burung yg biasa terbang malam, ditakuti karena kata orang dapat mengakibatkan hal yg tidak baik terutama pd anak-anak wonu moodungohe ------ huyi, yi tau kekei popoyintiliyamao kalau mendengar burung 'wutu wutuwa' pd malam hari, anak-anak supaya dimiringkan
aputo
kusut (rambut) huwoiyo sambe ------rambutnya kusut sekali
moaptuto
kusut (rambut) ma ------ huwouma botiye, nte luhuyi sudah kusut rambutmu ini, coba keramas
arabaa
Rabu dulahu ------ tiyo lo: nao hari Rabu dia pergi
arambasi
sirih pinang di:la lipata ------ oli ne:ne jangan lupa sirih pinang bagi nenek
arinaya
aniaya te Hemuto maso-maso to olongiya ------ Hemuto termasuk raja yg aniaya
arinaya:lo
dianiaya pootapulala dusa wonu tiyo ------ mengakibatkan dosa kalau dia dianiaya
mongarinaya
menganiaya di:la mopiyohu tutumulumu wonu yio ------ to tawu tidak baik hidupmu kalau engkau menganiaya orang
artape
kentang potalimayi ------ polapi sup belilah kentang dicampur pd sup
a:ruti
 1. halus (kain atau sifat orang) bate ------ musi mahale batik halus mesti mahal
 2. Masa hidup moe:lamayi ------ liyamamu mengenang kembali masa hidup ayahmu
a:rutiyolo
diambil secara halus, dihaluskan openu ------ debo di:la dungoheliyo meskipun diambul secara halus tetap tidak didengarnya dupi boyito onggo ------ papan itu perlu dihaluskan lagi
moa:ruti
halus kamejaliyo ------ kemejanya halus
aruwa
arwah (upacara memperingati seseorang yang sudah meninggal sering dg membakar kemenyan) olongiya ma lohutu ------ rajapun membuat upacara arwah
aruwa:lo
diperingati hari meninggalnya dg membuat selamatan moe: la olo ta lopo.wate openu bo dulahu ilopateyaliyo musi ------ mengenang orang yg telah meninggal biarlah hanya hari kematiannya diadakan selamatan
mongaruwa
membuat upacara arwah lala.yita timongoliyo ------ selalu mereka membuat upacara arwah
asali
 1. tempat asal ------ limongoliyo debo manu:rungi tempat asal mereka juga dari langit
 2. asal ------ ito ma lootapu walao asal kita sudah mendapat anak
 3. syarat yg harus dipenuhi o:o mohuto wau nika.mu ------ lolohemayi polopiuu ya, aku mau kaukawini asal carilah sayapku
 4. agar lapatao te Mosipadi ma tikmbulaliyo ------ ma mate kemudian Mosipadi ditambun agar akan meninggal
heasa-asaliyoliyo
dikerjakannya asal-asal bilo-bilohe olau bo ------ u hemobala ile:ngimu boyito kulihat hanya dikerjakannya asal-asal memagari kebunmu itu
asari
waktu asar (sembahyang) tanu ma ------, yimayipo barangkali sudah asar, tunggu dulu
asari
molanggato pukul 15.25 onggo ------dipo po.nao masih pukul 15.25 jangan dulu pergi
asari
mo:pa pukul 17.10 aliheo, ma ------ cepatlah, hari sudah pukul 17
asi
 1. sumbu mis. pd roda dsb. rodau ma iloputuwa lo ------ rodaku sudah kepatahan sumbu
 2. tokh . . . ------ yio woluwo tokh kau ada
 3. tengah o:o, ma to ------ uyito ya, sudah di tengah itu
 4. kartu As pd kartu brits ma.tiya ------to olau ada As padaku
a:siki
asyik ------ momilohe alanggaya asyik melihat layang-layang (yg sedang dilepas) iloa:sikiya keasyikan mongodulahu botiya ma ------ lo u hipolihuwa gadis-gadis itu sudah keasyikan mandi
a:singi
asing didu ------ olau wonu bo u susa tidak asing padaku kalau hanya susah
astaga
astaga ------ ma woluwo tiyo astaga sudah ada dia
asu:ra
bulan Asyura
atango
atangolo
 1. dikeluarkan dari batangnya (jagung) binte ma otapu ma mowali ------ jagung sudah matang sudah boleh buahnya dikeluarkan dari batangnya
 2. dibelokkan (aliran sungai) ------ ode otolopa dutula botiya dibelokkan ke kanan aliran sungai ini
mangatango
 1. mengeluarkan dari batang nya (buah jagung) omotura ti mongoli ------ kapan kamu menuai jagung
 2. membelokkan wonu ------ de motiyanga raiyati kalau membelokkan (aliran sungai dsb) nanti memanggil rakyat
atato
atatolo
 1. dicabut lalu dikeluarkan (ketela rambat dari bedengnya) atetela boyito ma mowali ------ sababu ma otapu ketela rambat itu sudah boleh dicabut karena sudah berumbi
 2. dikeluarkan dari ketidakteraturannya mis. benang yg tergulung tidak keruan hamamayi bola boyito onggo ------ kemarikan benang itu dikeluarkan dari simpulannya dulu
mongatato
 1. mencabut sambil mengeluarkan dari bedeng (ketela rambat) ami ta ma ------ wawu yio ta modelo atetela boyito kami yg akan mencabut dan engkau yg membawa ketela itu
 2. mengeluarkan dari simpulannya (mis. benang) susa ------ wonu bola ma lota.yambulula sulit mengeluarkan kalu benang sudah tergulung tidak keruan
 3. menyelisik (rambut karena kusut) lapatao ------, wau ma mo luhu sesudah menyelisik, aku akan mengeramas (rambut)
atetela
ubi, ketela, singkong ------ moohuwoo a:lela me:nggo singkong memabukkan dimakan mentah
atetela
alapo ketela rambat ------ su:buru to huta motimbuayadu ketela rambat subur di tanah lempung
atetela
manteha ubi mentega sebangsa ubi juga tetapi batang, daun dan umbinya warna mentega) ------ ku:.rangi hepotaliliyo ubi mentega kurang dijual
a:ti
kasihan ------ kira-kira ma didu o ua:lo kasihan kira-kira sudah tidak ada lagi makanan
a:ti
olo rasa kasihan yg lebih mendalam ------ ti pa:paliyo ma yi late kasihan ayahnya sudah meninggal
atihu
sema-sema (buluh atau kayu yg dipasang melintang pd perahu agar perahu tidak mudah tenggelam) wau di:la mo:nao wonu bulotumu di:la o ------ aku tidak mau pergi kalau perahumu tidak mempunyai sema-sema
ati-atihu
seimbang (muatan di perahu) popokyahelo, ------ bulotumu layarkan saja, seimbang perahumu
atimbu
terung babi (buahnya ada yg bulat seperti kelereng dan ada yg mempunyai benjol yg biasa diambil sebagai obat orang sakit gigi) dungita
mongongoto
wunema lo ------ gigi yg sakit obati dg terung babi
ato
kasau (tempat melekatkan atap pd bangunan rumah) talila bilutao mowa li pohutu ------ buluh yg dibelah bisa dibuat kasau
ato-ato
berkasaukan beleu ------ lo talilo rumahku berkasaukan buluh
atowalo
dikasaukan ------ lo yipilo asali mohi:hewo dikasaukan dg kayu besi agar tahan lama
mongato
memberi, memasang kasau lapatao ------ ma mohetopo sesudah memasang kasau akan memasang atap
a:to
dijemput hilala.dua mayi ------ li ba.pumu yio semoga datang dijemput tetekmu engkau (kata kutukan)
a:a:to
dalam keadaan menjangkau mohama ba.rangi molaminga monto batanga musi de ------ mengambil barang yg jauh dari diri mesti dg tangan menjangkau
a:tolo
dijangkau mokmingo buku td talu de musi ------ jauh buku di hadapan sendiri, nanti dijangkau
monga:to
menjangkau di:la mowali ------sababu bolo mowali mongongoto ombongumu tidak boleh menjangkau sebab jangan-jangan meniadi sakit perutmu
atupato
ketupat pohamamayi du:ngo bongo onggo molalahu, bopohutu ------ambillah daun kelapa yg masih kuning untuk dibuat ketupat
a:turu
aturan, perintah ------ le tato: nu u hepohutuwomu perintah siapa yg kau kerjakan
a:a:turu
teratur ua:lo ma ------ mao ponga:lo makanan sudah teratur, pergilah makan
a:turuwolo
diatur buku to delomo lamari musi ------ asali gaga bilohelo buku di dalam lemari mesti diatur agar indah kelihatan
monga:turu
mengatur wau mo:ngolo, wau didu ------ ka:yinimu aku lelah, aku tidak mau lagi mengatur bajumu
audu
au-audu tergali huwango ma ------ lubang sudah tergali
audulo
digali wonu diya:lu u moolabuto, de lo:mbu huwango ------ kalau tidak ada halangan, nanti besok lubang digali
mongaudu
, mengakudu menggali boyito pakeke, yio ta ------ itu tembilang, engkau yg menggali
awadu
 1. tali dp benang tihuta lo ------ asali mototoheto ikat dg tali dp benang agar kuat
 2. belakang lutut ti Pika o abonga to ------ Pika ada kurap di belakang lutut
awa-awadu
sedang melilit, sedang berpegang ti:mao atetek alapo ma ------to bala ini ketela rambat sudah melilit di pagar
motiawadu
melilit wonu ma ngohuk musi ma ------ kaca panja botiya kalau sudah sebulan mesti sudah melilit kacang panjang ini
awalo
awa-awalo sakit yg tidak terlalu terasa ola:ngo bo ------ ngongota boyito kemarin baru agak terasa penyakit itu
a:wasi
awas ------ yio, wonu polelemu awas kau, kalau kau bilang
awato
awa-awato dalam keadaan memegang sesuatu dg jalan menjangkau mis. pegangan titian susa mobalanga te:ya sababu didihimaliyo bolo susah menyeberang di sini sebab tempat pegangannya agak jauh (perlu dijangkau)
awatolo
digaet makusudu limongoliyo asali di:la bolo ------ maksud mereka agar jangan sampai digaet (oleh setan)
po:ngawata
tempat penggaetan (oleh setan) di:la po.nao moli:nto yio sababu te:to ------ jangan lewat di situ engkau, sebab di situ tempat penggaetan
awoo
awo-awoo sedang melolo, memasukkan tangan mis. pd kantung baju ntebilohi, ta so:mbongi layito ------ to popoji coba lihat, orang sombong selalu melolo tangan di kantung (celana)
awoolo
dilolo sabari, popoji onggo ------potala onggo o doyi sabar, kantung dilolo dulu siapa tahu masih ada uang
mongawoo
melolo ponggo la.tiya mowali ------ wantohu tawu lo uluu iblis saya dapat melolo jantung orang dg tangan
a:wota
hubungan mopiyohe:daa ------ limongoliyo baik sekali hubungan mereka
moa:wota
mengadakan hubungan poopiyohe u ------ wolo tawu baik-baiklah mengadakan hubungan dg orang
awubu
cekung beleki botiya ------, di:lamao taliya blek ini cekung, jangan beli
awu-awubu
dalam keadaan cekung otomu botiye ma ------ kasiliyo otomu ini sudah dalam keadaan cekung kasnya
motiawubu
menjadi cekung poodaha ------buluwa lo u mo:nu botiye

awas, jangan sampai menjadi cekung peti harum-haruman ini

awuhu
laut lepas timongoliyo hipongayila to hu.ngo ------ mereka mengail di tengah laut lepas
awuliya
aulia ti Hu:bulo, ti Du:panggola, ti Haji Buulu maso-maso to ta ------ to Hulontalo Hu:bulo, du: panggola, Haji Buulu termasuk orang yg aulia di Gorontalo
awuta
sejenis permainan anak-anak. Tanah dilubangi dan urutan lubang itu berbentuk bulat telur masing-masing bagian terdiri dari 7 lubang. Permainan ini lebih disukai kalau ada orang meninggal dunia woluwo pamili:mu yilate de yio moyitohu ------adakah familimu yg meninggal dunia sehingga engkau bermain 'awuta'
awuwali
awal utiya u ------ ini yg awal
aya
aya-aya ayakan kopi atau terigu kopi ria loho-labuo pohamamayi ------ma aya.lo kopi sudah ditumbuk, ambillah ayakan akan diayak
aya:lo
diayak kopi ma ------ kopi akan diayak
mongaya
mengayak de wau ta ------ tirigu nanti aku yg mengayak terigu
ayabo
pisang Ambon (baik pohonnya maupun buahnya) lapato monga gaga ------ sesudah makan (nasi) baik sekali makan pisang Ambon
ayango
ayanga:mota-ayangayi tergantung dan melayang ke sana ke mari anasikola to taman kanak-kanak hipo yitohe ------ anak sekolah di Taman Kanak-Kanak bermain tergantung sambil melayang ke sana-ke mari
popoayangolo
dianginkan boo ------ asali di:la mobolio lakuliyo baju dianginkan agar tidak berubah warnanya
a:yati
ayat poodungohe ------ lo e:ya dengarkan baik-baik ayat Tuhan
ayato
aya-ayato rata bu:buru ma ------, nte tontalamao wonu ma mohuhulo bubur sudah rata, coba raba kalau sudah dingin
ayatolo
diratakan asali hua mohuhulo, buburu musi ------ agar segera dingin, bubur mesti diratakan
mongayato
meratakan de wau ta ------ sababu bu:buru boyito onggo mopatu nanti aku yg meratakan sebab bubur itu masih panas
a:yi
seruan karena takut mis. melihat ular ------ woluwo tulidu te:to takut, ada ular di situ
ayibu
 1. penipu di:lamao dungohi tiyo sababu tiyo ------ jangan dengar padanya sebab dia penipu
 2. noda karena berbuat yg tidak senonoh dahayi u hepo hutuwola botiye u:ti bolo mowali ------ lo batangamu jagalah yg kaukerjakan ini nak jangan sampai menjadi noda bagi dirimu
ayibuwolo
 1. dikritik huhutu di:la mopiyohu paralu ------ perbuatan tidak baik perlu dikritik
 2. ditipu openu motota tiyo, debo mowali ------ meskipun pandai dia, tetap bisa ditipu
mongayibu
 1. mengeritik onggo dumodupo yio bo ma ------ to tawu masih pagi engkau hanya mengeritik orang
 2. menipu di:la sanangi tiyo wonu di.la ------ to tawu tidak senang dia kalau tidak mengeritik orang
 1. tukang kritik ti:mayi ma nao-naomayi ta ------ itu sedang ke mari tukang kritik
 2. penipu di:lamao paracayayi tiyo sababu ------ jangan dipercaya dia sebab penipu
ayilo
ayilalo
dipancing uponula to balangga gaga ------ ikan di tebat baik dipancing
mongayilo
memancing, mengail wau mopoguru dumodupo wawu ------ lola:ngo aku mengajar pagi dan mengail sore
oayilo
pancing timongoliyo ma lope: huma ta:mbati u mopiyohu popobangala limongoliyo lo ------ mereka pergi mencari tempat yg baik untuk tempat meletakkan pancing
ayito
a:a:yita
 1. bertempelan ma ------ karatasi botiye, didu mowali pomake sudah bertempelan kertas ini, tidak boleh dipakai
 2. bergandengan (tangan) layito wonu to dalalo timongo liyo ------ selalu kalau di jalan mereka bergandengan tangan
a:yita
koneksi (biasanya di hubungan dagang) te Adi ------ la:tiya to bongo si Adi koneksi saya dalam soal kopra
ayi-ayito
berpegang, melekat tiyo ------to tali dia berpegang di tali
alinguwa
------ to boou kupu-kupu melekat di bajuku
ayitolo
dikait mohama alanggaya tambe-tambe to lambi musi de ------ mengambil layang-layang yg tersangkut di pohon pisang mesti dikait
mongayito
mengait wonu moyitohu bali, layito tiyo ------ kalau bermain bola kaki, selalu dia mengait
ayo
ayuh ------, naolo, ayuh pergilah
ayo:lo
dipanggil (dg jalan melambaikan tangan) ta nao-nao to dalalo di:la mowali bo ------ orang yg berjalan di jalan tidak boleh hanya dipanggil dg melambaikan tangan
ayoayo
terjulur ke bawah (mis. kaki yg tidak mencapai tanah) uatiyo bo ------ sababu bangga molanggato kakinya terjulur ke bawah sebab bangku tinggi
mongayo
memanggil (dg lambaian tangan) di:la mowali bo ------, musi de wuwatialo tidak boleh hanya memanggil dg lambaian tangan, mesti diteriaki
ayopa
dalam, tinggi sekali sehingga kita ngeri melihat ke bawah modeloma: daa ali botiya, bo ------ bilohomola dalam sekali sumur ini, mengerikan dilihat ke bawah
ayu
kayu, mempunyai sifat seperti kayu to:nu ------ podi:o mana kayu untuk kayu api ilodungga:umota tiyo ma ------ kutemui di sana sudah meninggal
ayu
luhi kayu cendana ------ yito, mo. nu kayu cendana, harum
ayu
tumontangita sekerat kayu yg dibawa oleh ular atau burung. Orang menemukan kayu itu akan mendapat keuntungan (?) harapumu di:la susa mootapu ------ kaukira tidak susah mendapat kayu 'tumontangita'
delomo
ayu hutan ti mayituwa lo: nao ode ------ nenek pergi ke hutan
ngoayu
 1. sebatang wa:tiya motali patode ------ saya membeli tebu sebatang
 2. selembar ngo:lo ------ bate botiya berapa harga batik ini selembar
 3. seekor mis. ular to dalalo ami loodungga tulide ------ di jalan kami bertemu dengan seekor ular
oayuwa
hutan to ------ da:da:ta tulidu di dalam hutan banyak ular
ayuwa
sifat, tabiat ayuwa.liyo bo odelo ------ liyamoliyo tabiatnya seperti tabiat ayahnya.sebatang wa:tiya motali patode ------ saya membeli tebu sebatang
 1. selembar ngo:lo ------ bate botiya berapa harga batik ini selembar
 2. seekor mis. ular to dalalo ami loodungga tulide ------ di jalan kami bertemu dengan seekor ular
oayuwa
hutan to ------ da:da:ta tulidu di dalam hutan banyak ular
ayuwa
sifat, tabiat ayuwa.liyo bo odelo ------ liyamoliyo tabiatnya seperti tabiat ayahnya.

Tabel[sunting]

ā[sunting]

Kamus Usulan Cahyo Ramadhani Usulan Bennylin
ā'ā
a:a:kali ā'ākali aa'aakali
a:a:korowa ā'ākorowa aa'aakorowa
a:a:mbuwa ā'āmbuwa aa'aambuwa
a:a:to ā'āto aa'aato
a:a:turu ā'āturu aa'aaturu
a'ā
a'ābita a'aabita
a'āpanga a'aapanga
a'ālimu a'aalimu
hiaa:ntuluwa hia'āntuluwa hia'aantuluwa
a'āpola a'aapola
ā'a
a:ato ā'ato aa'ato
a:ata dunula ā'ata dunula aa'ata dunula
a:ata hiyo ā'ata hiyo aa'ata hiyo
a:ato ā'ato aa'ato
a:ata dunula ā'ata dunula aa'ata dunula
a:ata hiyo ā'ata hiyo aa'ata hiyo
a'a
aa a'a a'a
aato a'ato a'ato
aatalo a'atalo a'atalo
mongaato monga'ato monga'ato
arabaa araba'a araba'a
ā
a:cari ācari aacari
a:cariyolo ācariyolo aacariyolo
monga:cari mongācari mongaacari
a:dili ādili aadili
a:dati ādati aadati
a:datiyolo ādatiyolo aadatiyolo
monga:dati mongādati mongaadati
a:dili ādili aadili
a:diliyolo ādiliyolo aadiliyolo
monga:dili mongādili mongaadili
popoa:diliyolo popoādiliyolo popoaadiliyolo
a:heo āheo aaheo
a:hirati āhirati aahirati
a:hiri āhiri aahiri
monga:hiri mongāhiri mongaahiri
a:hu āhu aahu
a:hulo āhulo aahulo
monga:hu mongāhu mongaahu
oa:hu oāhu oaahu
a:hudu āhudu aahudu
a:huwa āhuwa aahuwa
ponga: le akali pongā le akali pongaa le akali
a:kali ākali aakali
a:kaliyolo ākaliyolo aakaliyolo
monga:kali mongākali mongaakali
ala:le alāle alaale
ala:mati alāmati alaamati
a:lamu ālamu aalamu
a:lasi ālasi aalasi
a:lasiyalo ālasiyalo aalasiyalo
monga:lasi mongālasi mongaalasi
moa:lata moālata moaalata
loa:libu loālibu loaalibu
a:limu ālimu aalimu
hia:limuwa hiālimuwa hiaalimuwa
a:lo ālo aalo
a:lolo ālolo aalolo
poa:lolo poālolo poaalolo
ua:lo uālo uaalo
a:mani āmani aamani
ila:mani ilāmani ilaamani
mopoa:mani mopoāmani mopoaamani
ama:nati amānati amaanati
a:mbungu āmbungu aambungu
a:menga āmenga aamenga
amiya:tiya amiyātiya amiyaatiya
popoangga:lo popoanggālo popoanggaalo
a:nggapu ānggapu aanggapu
a:nggapuwolo ānggapuwolo aanggapuwolo
monga:nggapu mongānggapu mongaanggapu
a:ntingi āntingi aantingi
a:ntohe āntohe aantohe
a:ntulu āntulu aantulu
a:ntuluwolo āntuluwolo aantuluwolo
moa:ntulu moāntulu moaantulu
a:pangi āpangi aapangi
arinaya:lo arinayālo arinayaalo
a:ruti āruti aaruti
a:rutiyolo ārutiyolo aarutiyolo
moa:ruti moāruti moaaruti
aruwa:lo aruwālo aruwaalo
a:siki āsiki aasiki
a:singi āsingi aasingi
a:ti āti aati
a:ti āti aati
a:to āto aato
a:tolo ātolo aatolo
monga:to mongāto mongaato
a:turu āturu aaturu
a:turuwolo āturuwolo aaturuwolo
monga:turu mongāturu mongaaturu
a:wasi āwasi aawasi
a:wota āwota aawota
moa:wota moāwota moaawota
aya:lo ayālo ayaalo
a:yati āyati aayati
a:yi āyi aayi
a:yita āyita aayita

ēīōū[sunting]

Kamus Usulan Cahyo Ramadhani Usulan Bennylin
ē
ta he:ahuialiyo ta hēahuialiyo ta heeahuialiyo
ī
aki:ki akīki akiiki
aki:kiyalo akīkiyalo akiikiyalo
mongaki:ki mongakīki mongakiiki
amali:liyo amalīliyo amaliiliyo
api:talau apītalau apiitalau
ō
po:ngabuta pōngabuta poongabuta
ta mo:ngakaliya ta mōngakaliya ta moongakaliya
po:ngawata pōngawata poongawata
mōngayibuwa moongayibuwa
ayo:lo ayōlo ayoolo
o'o
awoo awo'o awo'o
awoolo awo'olo awo'olo
mongawoo mongawo'o mongawo'o
ū
asu:ra asūra asuura
u'u
aluu alu'u alu'u

Tabel lengkap lema "A" dan analisa[sunting]

 • Versi kamus: Beberapa lema tidak terformat secara benar, misalnya no. 3 (aa:panga), karena tanda titik dua merupakan karakter khusus dalam pemrograman
 • Versi Cahyo: kekurangan: huruf "āēīōū" tidak ada dalam keyboard standar. huruf "ī" (i panjang) kecil mirip dengan huruf "i" biasa
 • Versi Benny: secara jumlah karakter lebih banyak
Kamus Usulan Cahyo Ramadhani Usulan Bennylin
a a a
aa a'a a'a
a'āpanga a'aapanga
aato a'ato a'ato
aatalo a'atalo a'atalo
mongaato monga'ato monga'ato
aba aba aba
abalo abalo abalo
abati abati abati
abati mayihulalo abati mayihulalo abati mayihulalo
abi abi abi
abiyolo abiyolo abiyolo
mongabi mongabi mongabi
abila abila abila
abito abito abito
a'ābita a'aabita
abitalo abitalo abitalo
abi-abito abi-abito abi-abito
mongabito mongabito mongabito
abjadi abjadi abjadi
abjadiyolo abjadiyolo abjadiyolo
mongabjadi mongabjadi mongabjadi
abongo abongo abongo
aboya aboya aboya
abuhu abuhu abuhu
abu-abuhu abu-abuhu abu-abuhu
abuto abuto abuto
abutolo abutolo abutolo
mongabuto mongabuto mongabuto
po:ngabuta pōngabuta poongabuta
a:cari ācari aacari
a:cariyolo ācariyolo aacariyolo
monga:cari mongācari mongaacari
adabu adabu adabu
a:dili ādili aadili
a:dati ādati aadati
a:datiyolo ādatiyolo aadatiyolo
monga:dati mongādati mongaadati
ade ade ade
adelo adelo adelo
adengo adengo adengo
adidi adidi adidi
a:dili ādili aadili
a:diliyolo ādiliyolo aadiliyolo
monga:dili mongādili mongaadili
popoa:diliyolo popoādiliyolo popoaadiliyolo
agama agama agama
aha aha aha
ahadi ahadi ahadi
ahalaki ahalaki ahalaki
ahali ahali ahali
ahengi ahengi ahengi
ahengo ahengo ahengo
ahengo wufingo ahengo wufingo ahengo wufingo
a:heo āheo aaheo
ahingo ahingo ahingo
a:hirati āhirati aahirati
a:hiri āhiri aahiri
monga:hiri mongāhiri mongaahiri
a:hu āhu aahu
a:hulo āhulo aahulo
monga:hu mongāhu mongaahu
oa:hu oāhu oaahu
a:hudu āhudu aahudu
ahula ahula ahula
ahulalo ahulalo ahulalo
ta he:ahuialiyo ta hēahuialiyo ta heeahuialiyo
ahumo ahumo ahumo
ahumolo ahumolo ahumolo
moahumo moahumo moahumo
ahuto ahuto ahuto
ahutao-ahutao ahutao-ahutao ahutao-ahutao
hiahu-ahuta hiahu-ahuta hiahu-ahuta
a:huwa āhuwa aahuwa
ajali ajali ajali
akaji akaji akaji
akajiyolo akajiyolo akajiyolo
mongakaji mongakaji mongakaji
akali akali akali
ponga: le akali pongā le akali pongaa le akali
a:kali ākali aakali
a:kaliyolo ākaliyolo aakaliyolo
monga:kali mongākali mongaakali
ta mo:ngakaliya ta mōngakaliya ta moongakaliya
akeh akeh akeh
aki:ki akīki akiiki
aki:kiyalo akīkiyalo akiikiyalo
mongaki:ki mongakīki mongakiiki
akoro akoro akoro
aku aku aku
akuwolo akuwolo akuwolo
mongaku mongaku mongaku
akuyi akuyi akuyi
aku-akuyi aku-akuyi aku-akuyi
aladi aladi aladi
aladu aladu aladu
aladulo aladulo aladulo
mongaladu mongaladu mongaladu
ala:le alāle alaale
alama alama alama
alama huta alama huta alama huta
alama lo alama lo alama lo
alama tulu alama tulu alama tulu
ala:mati alāmati alaamati
a:lamu ālamu aalamu
alanggaya alanggaya alanggaya
alanggaya bele alanggaya bele alanggaya bele
alanggaya buliya alanggaya buliya alanggaya buliya
alanggaya molou alanggaya molou alanggaya molou
alanggaya paro alanggaya paro alanggaya paro
alanggaya tulidu alanggaya tulidu alanggaya tulidu
alanggaya yiletu alanggaya yiletu alanggaya yiletu
alango alango alango
ala-alango ala-alango ala-alango
alanguluwa alanguluwa alanguluwa
alao alao alao
mongalao mongalao mongalao
alapo alapo alapo
ala-alapo ala-alapo ala-alapo
hialapa hialapa hialapa
a:lasi ālasi aalasi
a:lasiyalo ālasiyalo aalasiyalo
monga:lasi mongālasi mongaalasi
alata alata alata
alato alato alato
ala-alato ala-alato ala-alato
moa:lata moālata moaalata
moalato moalato moalato
alawahu alawahu alawahu
aleyato aleyato aleyato
ali ali ali
ali botu ali botu ali botu
aliyalo aliyalo aliyalo
hiali-aliya botu hiali-aliya botu hiali-aliya botu
mongali mongali mongali
alibu alibu alibu
alibelo alibelo alibelo
loa:libu loālibu loaalibu
mongalibu mongalibu mongalibu
alihu alihu alihu
aliheyi aliheyi aliheyi
ali-alihu ali-alihu ali-alihu
alikusu alikusu alikusu
a:limu ālimu aalimu
a'ālimu a'aalimu
hia:limuwa hiālimuwa hiaalimuwa
alinguwa alinguwa alinguwa
alio alio alio
alialo alialo alialo
mongalio mongalio mongalio
alipo alipo alipo
alipalo alipalo alipalo
ali-alipo ali-alipo ali-alipo
mongalipo mongalipo mongalipo
alipopo alipopo alipopo
ali-alipopo ali-alipopo ali-alipopo
alipu alipu alipu
alito alito alito
alitalo alitalo alitalo
mongalito mongalito mongalito
alo alo alo
a:lo ālo aalo
a:lolo ālolo aalolo
poa:lolo poālolo poaalolo
ua:lo uālo uaalo
alulo alulo alulo
moalulo moalulo moalulo
alulungo alulungo alulungo
alumbango alumbango alumbango
alumbeneti alumbeneti alumbeneti
alu-alumbeneti alu-alumbeneti alu-alumbeneti
pohialumbeneti pohialumbeneti pohialumbeneti
alumbu alumbu alumbu
alupo alupo alupo
alupalo alupalo alupalo
mongalupo mongalupo mongalupo
aluu alu'u alu'u
amali amali amali
ama-amali ama-amali ama-amali
amali:liyo amalīliyo amaliiliyo
amalo amalo amalo
a:mani āmani aamani
ila:mani ilāmani ilaamani
mopoa:mani mopoāmani mopoaamani
ama:nati amānati amaanati
amango amango amango
amangolo amangolo amangolo
mongamango mongamango mongamango
ambahu ambahu ambahu
ambalo ambalo ambalo
ambalo wuta ambalo wuta ambalo wuta
ambala yilutao didingga ambala yilutao didingga ambala yilutao didingga
ambalolo ambalolo ambalolo
ambi ambi ambi
mongambi mongambi mongambi
ambilo ambilo ambilo
ambilalo ambilalo ambilalo
mongambilo mongambilo mongambilo
ambu ambu ambu
ambuwolo ambuwolo ambuwolo
moambu moambu moambu
mongambu mongambu mongambu
ngopoambuwa ngopoambuwa ngopoambuwa
oambuwa oambuwa oambuwa
ambulati ambulati ambulati
hiambu-ambulatiya hiambu-ambulatiya hiambu-ambulatiya
a:mbungu āmbungu aambungu
a:menga āmenga aamenga
ami ami ami
amiya:tiya amiyātiya amiyaatiya
amo amo amo
amongo amongo amongo
amonga amonga amonga
amonga amonga amonga
amula amula amula
amuto amuto amuto
moamuto moamuto moamuto
anasikola anasikola anasikola
angga angga angga
angga-angga angga-angga angga-angga
popoangga:lo popoanggālo popoanggaalo
anggadu anggadu anggadu
a:nggapu ānggapu aanggapu
a:nggapuwolo ānggapuwolo aanggapuwolo
monga:nggapu mongānggapu mongaanggapu
anggu anggu anggu
angguwolo angguwolo angguwolo
mengganggu mengganggu mengganggu
aningo aningo aningo
aningalo aningalo aningalo
monganingo monganingo monganingo
antango antango antango
antangolo antangolo antangolo
hianta-antanga hianta-antanga hianta-antanga
mongantango mongantango mongantango
a:ntingi āntingi aantingi
antingo antingo antingo
antingolo antingolo antingolo
mongantingo mongantingo mongantingo
a:ntohe āntohe aantohe
antongo antongo antongo
anto-antongo anto-antongo anto-antongo
popoantongolo popoantongolo popoantongolo
a:ntulu āntulu aantulu
a:ntuluwolo āntuluwolo aantuluwolo
hiaa:ntuluwa hia'āntuluwa hia'aantuluwa
moa:ntulu moāntulu moaantulu
antumo antumo antumo
antumolo antumolo antumolo
mongantumo mongantumo mongantumo
antunga antunga antunga
antuyi antuyi antuyi
anungo anungo anungo
anu-anungo anu-anungo anu-anungo
anuwa anuwa anuwa
a:pangi āpangi aapangi
apelo apelo apelo
apingo apingo apingo
api:talau apītalau apiitalau
apolo apolo apolo
a'āpola a'aapola
apoto apoto apoto
apo-apoto apo-apoto apo-apoto
apula apula apula
apula apula apula
aputo aputo aputo
moaptuto moaptuto moaptuto
arabaa araba'a araba'a
arambasi arambasi arambasi
arinaya arinaya arinaya
arinaya:lo arinayālo arinayaalo
mongarinaya mongarinaya mongarinaya
artape artape artape
a:ruti āruti aaruti
a:rutiyolo ārutiyolo aarutiyolo
moa:ruti moāruti moaaruti
aruwa aruwa aruwa
aruwa:lo aruwālo aruwaalo
mongaruwa mongaruwa mongaruwa
asali asali asali
heasa-asaliyoliyo heasa-asaliyoliyo heasa-asaliyoliyo
asari asari asari
asari asari asari
asari asari asari
asi asi asi
a:siki āsiki aasiki
a:singi āsingi aasingi
astaga astaga astaga
asu:ra asūra asuura
atango atango atango
atangolo atangolo atangolo
mangatango mangatango mangatango
atato atato atato
atatolo atatolo atatolo
mongatato mongatato mongatato
atetela atetela atetela
atetela atetela atetela
atetela atetela atetela
a:ti āti aati
a:ti āti aati
atihu atihu atihu
ati-atihu ati-atihu ati-atihu
atimbu atimbu atimbu
mongongoto mongongoto mongongoto
ato ato ato
ato-ato ato-ato ato-ato
atowalo atowalo atowalo
mongato mongato mongato
a:to āto aato
a:tolo ātolo aatolo
monga:to mongāto mongaato
atupato atupato atupato
a:turu āturu aaturu
a:turuwolo āturuwolo aaturuwolo
monga:turu mongāturu mongaaturu
audu audu audu
audulo audulo audulo
mongaudu mongaudu mongaudu
awadu awadu awadu
awa-awadu awa-awadu awa-awadu
motiawadu motiawadu motiawadu
awalo awalo awalo
a:wasi āwasi aawasi
awato awato awato
awatolo awatolo awatolo
po:ngawata pōngawata poongawata
awoo awo'o awo'o
awoolo awo'olo awo'olo
mongawoo mongawo'o mongawo'o
a:wota āwota aawota
moa:wota moāwota moaawota
awubu awubu awubu
awu-awubu awu-awubu awu-awubu
motiawubu motiawubu motiawubu
awuhu awuhu awuhu
awuliya awuliya awuliya
awuta awuta awuta
awuwali awuwali awuwali
aya aya aya
aya:lo ayālo ayaalo
mongaya mongaya mongaya
ayabo ayabo ayabo
ayango ayango ayango
popoayangolo popoayangolo popoayangolo
a:yati āyati aayati
ayato ayato ayato
ayatolo ayatolo ayatolo
mongayato mongayato mongayato
a:yi āyi aayi
ayibu ayibu ayibu
ayibuwolo ayibuwolo ayibuwolo
mongayibu mongayibu mongayibu
mōngayibuwa moongayibuwa
ayilo ayilo ayilo
ayilalo ayilalo ayilalo
mongayilo mongayilo mongayilo
oayilo oayilo oayilo
ayito ayito ayito
a:yita āyita aayita
ayi-ayito ayi-ayito ayi-ayito
alinguwa alinguwa alinguwa
ayitolo ayitolo ayitolo
mongayito mongayito mongayito
ayo ayo ayo
ayo:lo ayōlo ayoolo
ayoayo ayoayo ayoayo
mongayo mongayo mongayo
ayopa ayopa ayopa
ayu ayu ayu
ayu ayu ayu
ayu ayu ayu
delomo delomo delomo
ngoayu ngoayu ngoayu
oayuwa oayuwa oayuwa
ayuwa ayuwa ayuwa
oayuwa oayuwa oayuwa
ayuwa ayuwa ayuwa