Pengguna:Cun Cun/Buddhist Sutra

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

般若波羅蜜多心経 pân-ngiâ-pô-lò-me̍t-tô-sîm-kîn[sunting]

 • 仏説・摩訶般若波羅蜜多心経
 • 観自在菩薩・行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄。
 • 舎利子。
 • 色不異空、空不異色、色即是空、空即是色。
 • 受・想・行・識・亦復如是。
  • su*sióng*hàng*sṳt* yi̍t-fu̍k-yì-sṳ
 • 舎利子。
  • sá-li-chṳ́
 • 是諸法空相、不生不滅、不垢不浄、不増不減。
  • sṳ-chû-fap-khûng-siông, put-sên-put-me̍t, put-kiéu-put-chhiang, put-sên-put-kám
 • 是故空中、無色、無受・想・行・識、無眼・耳・鼻・舌・身・意、無色・声・香・味・触(觸)・法。
  • sṳ-ku-khûng-chûng, vù-set, vù-su*sióng*hàng*sṳt, vù-ngién * ngí* phi*sa̍t*sṳ̂n*yi, vù-set*sâng*hiông*mi*chhuk*fap
 • 無眼界、乃至、無意識界。
  • vù-ngién-kie, 乃至, vù-yi-sṳt-kie.
 • 無無明・亦無無明尽、乃至、無老死、亦無老死尽。
  • vù-vù-mìn* yi̍t-vù-vù-mìn-chhin, nâi-chṳ, vù-ló-sí, yi̍t-vù-ló-sí-chhin
 • 無苦・集・滅・道。
 • 無智、亦無得。
  • vù-khú*si̍p*me̍t*tho
  • vù-chṳ, yi̍t-vù-tet
 • 以無所得故、菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罜礙、無罜礙故、無有恐怖、遠離・一切・顛倒夢想、究竟涅槃。
  • yî-vù-só-tet-ku, phù-thì-sat-埵, yî-pân-ngiâ-pô-lò-me̍t-tô-ku, sîm-vù-罜-ngai-ku, vù-yû-khiúng-pu, yén-lì*yit-chhiet* thiên-to mung-sióng, kiu-kin 涅槃.
 • 三世諸仏、依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三 藐三菩提。
 • 故知、般若波羅蜜多、是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪、能除一切苦、真実不虚。
  • sâm-sṳ-chû-fu̍t, yî-pân-ngiâ-pô-lò-me̍t-tô-ku, tet-â-耨-tô-lò-sâm-meú-sâm-phù-thì.
  • ku-tî, pân-ngiâ-pô-lò-me̍t-tô, sṳ-thai-sṳ̀n-chu, sṳ-vù-sông-chu, sṳ-vù-tén-tén-chu, nèn-chhù-yit-chhiet-khú, chṳ̂n-sṳ̍t-put-hî
 • 故説、般若波羅蜜多呪。
  • ku-sot, pân-ngiâ-pô-lò-me̍t-chu
 • 即説呪曰、羯諦羯諦、波羅羯諦、波羅僧羯諦、菩提薩婆訶。
  • chit-sot-呪-yet, kiet諦kiet諦, pô-lò-kiet-諦, pô-lò-sên kiet-諦 , phù-thì-sat-phò-訶
 • 般若心経
  • pân-ngiâ-sîm-kîn