Kategori:Kata dengan unsur serapan -in

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


in ain bain gain kain berkain lain selain komplain berlain main pemain domain bermain papain migrain desain pradesain didesain pendesain syahadatain abstain bin kabin karabin kebin katibin ambin dambin diambin trombin protrombin umbin mioglobin hemoglobin turbin ubin jubin kubin rubin kerubin tubin bacin dacin licin pelicin cincin bercincin din saadin radin sadin muadin usuluddin abidin mujahidin hesperidin mufsidin emeraldin gandin prostaglandin almandin garindin gerindin iodin biodin modin anodin heterodin superheterodin isodin autodin gabardin yaumudin rudin hirudin kodein kofein domein terein refrein sein kasein protein memprotein nonprotein nukleoprotein mikoprotein mukoprotein lipoprotein kuproprotein parafin sikloparafin olefin arifin dalfin dolfin endorfin morfin apomorfin gin pentagin genegin geligin angin sermangin senangin rangin berangin perangin pengin ingin dingin sedingin sidingin pendingin kepingin ringin waringin beringin eksogin margin kahin tabiin jin menajin rajin perajin pengrajin tajin pijin enjin hunjin marjin hujin kin walakin belakin makin semakin cerakin pesakin yakin hakulyakin ainulyakin sekin angkin belangkin pelangkin mangkin pangkin bongkin mungkin bikin membikin munafikin manikin musyrikin sikin talkin setokin miskin cukin lin alin amigdalin serealin polihalin eurihalin poikilohalin isohalin hialin ptialin jalin dijalin menjalin penjalin berjalin terjalin malin permalin formalin turmalin adrenalin salin disalin bersalin digitalin kristalin menyalin penyalin capelin popelin vaselin vitelin lilin melilin berlilin merlilin memilin anilin pilin dipilin berpilin terpilin tetrasilin penisilin ampisilin klin oksitetrasiklin antiklin sinklin termoklin monoklin kaolin mandolin kreolin etiolin violin lanolin trampolin gasolin disiplin swadisiplin antardisiplin berdisiplin marlin muslin ulin tarpaulin globulin laktoglobulin maskulin insulin min amin jamin dijamin menjamin penjamin terjamin lamin alamin kobalamin kalamin kelamin berkelamin melamin pelamin ramin beramin samin amfetamin vitamin multivitamin oleovitamin provitamin histamin antihistamin zamin temin bertemin brahmin mukimin muslimin seterimin setrimin strimin mukmin palmin bromin lepromin cermin becermin tercermin pepermin termin yasmin albumin humin duralumin rumin janin melanin kusanin tanin mezanin adenin sapogenin renin lignin klorolignin berlignin magainin feminin mukminin amirulmukminin aglutinin isoaglutinin saponin santonin koin poin bolpoin heroin benzoin pin japin tapin dolpin campin lampin serampin tampin cempin memimpin pemimpin pimpin dipimpin berpimpin perimpin atropin mandarin stearin margarin sakarin kelamarin ultramarin akuamarin kemarin kelemarin estuarin mazarin alizarin febrin fibrin efedrin benzedrin mandrin endrin kondrin suberin perin kaserin gliserin nitrogliserin terin bakterin kolesterin ekstrauterin labirin hadirin sindirin musafirin muhajirin muktamirin aspirin ekrin dokrin endokrin holokrin apokrin skrin tamborin klorin fluorin sitrin doktrin endoktrin gastrin dekstrin lakustrin sin asin basin dasin magasin niasin masin sepasin sipasin taraksasin mesin bermesin resin seresin putresin lungsin muhsin teramisin streptomisin pisin taksin vaksin eksin aleksin dioksin tiroksin toksin antitoksin endotoksin biotoksin mikotoksin enterotoksin fitotoksin autotoksin auksin khamsin bensin dosin eosin hiosin losin rosin kerosin sitosin pepsin erepsin tripsin opsin bersin vetsin dusin mendusin sundusin lusin limusin tin batin perbatin prihatin berprihatin salatin tajusalatin gelatin kromatin patin keratin satin astatin nistatin merwatin perwatin buletin kretin sekretin setin kitin palmitin amanitin feritin lesitin piroksitin levitin pektin amilopektin pengantin kantin lantin dentin tarpentin terpentin gelintin leontin liontin biotin nikotin damotin karotin fortin elastin keratoelastin plastin klandestin ekstin mastautin kutin rutin penguin kuin klorokuin riboflavin olivin awin mengawin kawin pascakawin kakawin kekawin dikawin maskawin mawin rawin tadwin kahwin takwin tanwin nahdiyin takyin syin muazin izin seizin fertilizin

Halaman dalam kategori "Kata dengan unsur serapan -in"

Kategori ini memiliki 2 halaman, dari total 2.