Kategori:Kata dengan unsur serapan -at

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas

lihat pula Kategori:Kata_dengan_unsur_serapan_-ah

safaat syafaat manfaat bermanfaat syufaat jaat rakaat rekaat jemaat kanaat syapaat menepaat baraat kiraat qiraat saat sesaat taat babat sebabat membabat sembabat dabat mugabat sahabat bersahabat jabat pejabat antarpejabat ijabat menjabat penjabat berjabat kabat kelabat telabat janabat rabat kerabat sekerabat berkerabat merabat kirabat sabat asabat martabat bermartabat bebat dibebat membebat pembebat terbebat debat mendebat berdebat mengebat hebat menghebat memperhebat jebat kebat sekebat dikebat lebat belebat kelebat sekelebat berkelebat pelebat memperlebat menebat rebat sebat tebat tertebat menyebat hibat akibat berakibat mukibat libat belibat kelibat melibat selibat terlibat ribat ambat hambat menghambat penghambat terhambat jambat lambat memperlambat terlambat menambat penambat rambat merambat sambat sesambat tambat tertambat menyambat embat rembat jerembat sembat menyembat limbat rimbat simbat kombat wombat selumbat sumbat bersumbat tersumbat menyumbat penyumbat obat nobat berobat kerobat akrobat sobat isobat bersobat tobat bertobat menyobat syarbat kerbat serbat kirbat askorbat isbat ubat taubat mahbubat cat acat cacat mencacat bercacat macat pacat mengecat lecat memecat pecat terpecat dicat bencat gencat rencat oncat loncat meloncat terloncat bercat pucat dat adat saadat waadat ibadat beribadat hadat mujahadat sahadat wahadat syahadat kalimatusyahadat muhadat masyhadat biadat riadat istiadat madat jamadat memadat pemadat padat iradat mafsadat ruadat wadat sedat kandidat jidat sidat candat mandat randat sendat tersendat menyendat selundat periodat rodat hemikordat konkordat maujudat ludat mudat pudat eksudat nukleat sereat bakalaureat khurafat filsafat berfilsafat wafat tuhfat makrifat sifat bersifat sulfat bisulfat turfat fosfat superfosfat bagat jagat sejagat gelagat peragat egat cegat mencegat gegat legat delegat megat memegat pegat dipegat regat fregat gregat agregat sanggat renggat senggat tenggat menyenggat minggat ligat beligat bangat memperbangat hangat penghangat jangat menjangat selangat semangat bersemangat kursemangat sumangat sangat mempersangat tersangat ngengat jengat lengat selengat pengat rengat sarengat sengat disengat bersengat menyengat penyengat ingat mengingat diingat lingat keringat berkeringat teringat jungat logat surogat mergat pergat ketgat cugat gugat menggugat penggugat digugat tergugat nugat serugat bersabahat sebahat syubahat jahat penjahat kahat lahat maslahat memahat pemahat pahat dipahat rahat istirahat beristirahat subhat syubhat rehat sehat nasehat gabihat kabihat tanbihat fadihat jihat lihat melihat penglihat dilihat terlihat muslihat adulihat rihat fasihat nasihat penasihat khat baiat rubaiat biat tabiat bertabiat tanbiat diat abadiat ahadiat fiat afiat walafiat kaifiat walalfiat giat plagiat penggiat dahiat ilahiat tahiat kiat rukiat liat geliat menggeliat bergeliat tergeliat trifoliat alimiat niat ruhbaniat berniat terniat uniat piat kepiat jariat vikariat sariat impresariat komisariat proletariat sekretariat notariat antikuariat syariat zariat seriat ekspatriat duriat juriat zuriat siat khasiat berkhasiat kasiat wasiat maksiat syamsiat zawiat hajat kadahajat sahibulhajat berhajat muhajat lajat munajat derajat sederajat berderajat kerajat bejat kejat kelejat sejat memijat pijat dipijat terpijat anjat ganjat memanjat pemanjat panjat dipanjat keranjat peranjat terperanjat binjat kinjat kelinjat hujat menghujat jujat bakat membakat berbakat muwafakat syafakat mufakat semufakat bermufakat malakat mamlakat plakat mulakat pakat sepakat bersepakat mupakat semupakat rakat barakat harakat masarakat warakat masyarakat memasyarakat bermasyarakat musyarakat tirakat bertirakat kesrakat sakat masakat musakat takat mintakat masyakat zakat berzakat bekat cekat dekat mendekat pendekat berdekat memperdekat terdekat kekat lekat melekat pelekat terlekat memekat nekat menekat pekat rekat sarekat tarekat syarekat perekat berperekat sekat basekat disekat bersekat tersekat tekat ditekat bertekat menyekat penyekat angkat cangkat mengangkat pengangkat diangkat jangkat langkat mangkat pangkat sepangkat berpangkat berangkat seberangkat perangkat seperangkat terangkat perengkat cingkat jingkat sejingkat berjingkat meningkat peringkat berperingkat singkat disingkat dipersingkat mempersingkat tersingkat tingkat setingkat bertingkat menyingkat tongkat bertongkat ungkat jungkat tungkat ikat malaikat predikat tandikat sindikat seikat sertifikat mengikat pengikat diikat hakikat likat belikat delikat kelikat silikat taklikat duplikat kulikat mikat memikat pemikat pikat dipikat terpikat tarikat syarikat berikat serikat berserikat terikat afrikat sikat etikat menyikat alpokat brokat berokat advokat harkat matriarkat patriarkat warkat berkat jerkat baskat maskat beskat meskat bukat dukat lukat selukat lemukat pukat krukat sukat sesukat menyukat lat alat adalat dealat galat cialat rialat kalat wikalat lalat dalalat lalalat jelalat sulalat muamalat palat ralat beralat diperalat salat oksalat bersalat kualat walat kuwalat kiblat berkiblat elat belat celat mencelat delat mengelat sengelat helat berhelat kelat sakelat sekelat sengkelat cokelat lelat pelat selat telat flat gaflat sakhlat ilat lailat jibilat sembilat fadilat mengilat jilat dijilat menjilat penjilat kilat mengkilat berkilat terkilat semilat akrilat poliakrilat silat wasilat asetilsalisilat karboksilat bersilat susilat soklat karbolat dolat pangolat prolat solat plat stanplat ulat daulat berdaulat bulat sebulat membulat gulat bergulat julat kulat makulat inartikulat berkulat mulat tinulat konsulat tulat postulat mat amat camat damat kidamat gamat pengamat kiamat kamat alamat matalamat mualamat selamat penyelamat mamat imamat iqamat keramat memperamat teramat kiramat makramat tamat glutamat azamat khidmat berkhidmat emat cemat kademat kedemat hemat menghemat berhemat kemat gelemat semat kasemat disemat menyemat penyemat azemat rahmat rohmat kaimat jimat kalimat intrakalimat antarkalimat walimat sublimat taklimat ekoklimat mikroklimat muslimat kulimat proksimat azimat berazimat sekakmat hikmat nikmat zulmat diplomat bromat kromat bikromat dikromat tomat otomat bermat cermat format kloroformat hormat menghormat terhormat pasmat kismat umat kumat lumat gelumat pelumat maklumat jerumat menjerumat serumat kasumat kesumat azmat banat ruhbanat albanat ainulbanat rubanat permanganat kihanat khianat pengkhianat berkhianat hidrosianat janat kanat maskanat amanat granat menggranat sanat ihsanat sultanat jenat menat penat senat tenat kognat ordinat subordinat koordinat penisilinat minat peminat inventoriminat mukminat fulminat berminat nikotinat aglutinat laknat dilaknat jannat karbonat bikarbonat donat lignosulfonat kupnat internat punat sunat disunat menyunat benzoat macapat dapat sedapat didapat mendapat pendapat prapendapat sependapat berpendapat terdapat kapat papat rapat berapat merapat serapat sapat cepat secepat pemercepat dipercepat mempercepat supercepat sekepat lepat kelepat selepat memepat pepat dipepat perepat sepat tepat bertepat lipat kelipat melipat pelipat dilipat trilipat berlipat terlipat patgulipat sipat menyipat ampat mampat pemampat semampat pampat rampat serampat sampat empat keempat perempat seperempat sempat tempat setempat bertempat jelimpat selimpat simpat lompat melompat sepelompat terlompat umpat mengumpat tumpat sosiopat psikopat episkopat kupat lupat selupat betupat ketupat rat barat ibarat mubarat carat bercarat darat madarat mendarat sendarat mudarat stearat kafarat kifarat sengarat siarat ziarat syajarat kujarat karat bakarat masyakarat sekarat antikarat berkarat larat melarat aparat kaparat keparat preparat kiparat sarat musyawarat bermusyawarat syarat prasyarat isyarat bersyarat kambrat embrat muncrat memuncrat drat kuadrat hidrat dehidrat karbohidrat berhidrat kodrat erat berat seberat pemberat berberat terberat cerat mencerat bercerat moderat referat gerat mengerat pengerat maherat jerat menjerat terjerat kerat sekerat mengkerat dikerat terkerat merat aglomerat konglomerat perat mempererat serat berserat minterat ningrat sakhrat khairat mairat birat sembirat hadirat nadirat magfirat mengirat akhirat darulakhirat jirat gujirat selirat mirat emirat sumirat aspirat sirat disirat tersirat butirat levirat triumvirat menyirat jazirat pikrat demokrat teknokrat birokrat otokrat aristokrat autokrat emrat umrat borat lorat gelorat klorat memorat korporat elektorat inspektorat direktorat subdirektorat protektorat jeprat ciprat terciprat kiprat damprat mendamprat hasrat hasrat berhasrat setrat nitrat sitrat filtrat konsentrat tartrat substrat magistrat urat aurat burat semburat curat durat gurat menggurat akurat temurat darurat berurat surat bersurat tersurat barbiturat menyurat mahzurat sat basat siasat menyiasat najasat lasat pasat perasat firasat pirasat wirasat mengesat kesat lesat melesat pelesat pesat sesat tersesat bangsat langsat belingsat singsat kabisat kisat lansat kondensat bersat usat memusat pusat berpusat terpusat ribatat catat dicatat mencatat pencatat tercatat ketat setat asetat habitat mikrohabitat palmitat sitat karboksitat laktat traktat diktat bantat pantat xantat dentat edentat tridentat gentat buntat reostat termostat manostat aerostat girostat prostat fotostat kutat putat buat dibuat membuat pembuat berbuat perbuat diperbuat memperbuat terbuat nubuat cuat mencuat penguat kuat adekuat sekuat diperkuat memperkuat skuat luat eluat muat memuat pemuat dimuat termuat ruat suat tuat ketuat derivat privat reservat awat bawat cawat dawat bendawat berdawat gawat sakhawat jawat sejawat menjawat kawat lawat salawat jelawat melawat selawat tilawat solawat berlawat mawat senawat tempawat rawat cerawat gerawat menggerawat jerawat berjerawat kerawat merawat perawat terawat dirawat jururawat sawat pesawat berpesawat pitawat lewat terlewat pewat sewat sahwat syahwat akhwat jiwat liwat dakwat khalwat berkhalwat salwat miswat ruwat ayat bayat kembayat rubayat jadayat hidayat gayat hayat maulhayat abulhayat bahrulhayat alamatulhayat hikayat sahibulhikayat layat melayat wilayat ulayat mayat inayat jinayat sayat disayat bersayat riwayat hiyayat menyayat rakyat rukyat kenyat nyenyat karyat kiryat dahsyat memperdahsyat ruyat zat lazat lezat majizat mukjizat mujizat berzat