Indeks:Bahasa Mentawai

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas

'ai 'aku 'apangan 'bulat 'jó-jó' 'rióakékungan 'si 'taikamanua 'taikamanua' 'táan aadilidda aadilitta aagaimui aagaina aagaira aagaita aailina aakkat'akéna aakéku aakéna aaleakéku aaleakéna aaláku aarauakéna aarepi aarepidda aarepim aarepina aarepku aarepmai aarepmui aarepra aaséaké abak abakmai abakra aban abangimaian abara abarangan abau abbinen abbinenda abbinenku abbirangan abbit abbitdangan abbitkungan abbitmuian abbitnangan abbitnungan abbitrangan abela abelangan abelé abeléan abeu abeuakenen abeuakenenmai abeuakénangan abitrangan abu abut addeakenen addeaké addeat adderangan adil adilinangan adilnia agai agaietmui agaietta agaiku agaikungan agaimai agaimaian agaimui agaimuian againa againangan againia againu againungan agairangan agaita agaitangan aggai aggro agounangan ai aiaabbit aiaagai aiaaili aiaailiaké aiaaleaké aiaarep aiabbit aiabbit'an aiabeu aiaddaiaké aiadde'aké aiaddengan aiagai aiagaian aiaili aiailingan aiakkat'aké aiakkat'akéan aiaku aiaké aiakéan aialeaké aialegi aialá aialáan aian aianau aianauan aiappeán aiappéakeán aiappéaké aiappéakéan aiarauakéan aiarep aiarep'an aiarepi aiarepingan aiarepnia aiareuaké aiariaké aiaroiaké aiaséaké aibabagai aibabairat aibabara aibabatsa aibabá-bá aibagai aibaijí aibailiau aibailiu aibailiuaké aibailiuakéan aibailiuan aibairat aibakkatingan aibara aibaraaké aibaraakéan aibatsa aibaya aibebela aibebesíaké aibela aibelaaké aibelaakéan aibeleki aibelé aibesiki aiboikíakéan aibokoían aibuak'aké aibui aibuian aibuká aibukáan aibulagani aibuluaké aibuluakéan aibá-bá aibóbó aiei aigaba aigagaba aigagalai aigagalaiaké aigalai aigalaiaké aigalaiakéan aigalaian aigegeaké aigegejengi aigegelai aigelai aigelaiakéan aigorosot'aké aigugluaké aiguruki aigurúaké aigut-gut'an aihormati aiiigbuk aiiisiaké aiikikiddiy aiipó aiipóan aiiraitsó aiiséaké aiitsonia aiitsoán aiitsó aiitsóan aijagongan aijajanangi aijoaké aijulut aikabaraji aikaddiuaké aikaddiuakéan aikak-kak aikakaroni aikakatonemi aikakau aikalaakéan aikalipogi aikalipogingan aikalotóaké aikappluaké aikaroni aikatonemi aikau aikauan aikeraaké aikerek aikerek'an aikikiddiy aikireki aikodda aikoiniaké aikoiniakéan aikokoiakéan aikokolouaké aikolouaké aikoí aikoíné aiku aikua aikuaagai aikuaappéaké aikuaarep aikuangan aikubebesiaké aikubebesíaké aikububui aikuddu aikugagalaiaké aikugegejaaké aikugegelai aikuiisiaké aikukakaroni aikukakatonemi aikukikiddiy aikukua aikukukua aikukunemi aikukup-kup'aké aikummúan aikungengana aikuoobá aikup-kup'akéan aikupaatu aikupangu-nguruat'aké aikupuleletsei aikurereddet aikuseseseaké aikuteteúaké aikutitiboi aikutitiddouaké aikututuntut aila ailadda ailamai ailangó ailangóan ailatsat'aké ailatsat'akéan ailatta ailepá ailepáaké aileú aili aili-aiaili ailiakenen ailiakenenda ailiakenenku ailiakenennia ailiakérangan ailidda ailiddangan ailiggou ailiggounia ailimaian ailina ailinangan ailí aimaangká aimaarep aimabebesí aimabelé aimabesí aimaburú aimaerú aimaiigi aimakaddat aimakoinong aimakokolou aimakolou aimakopé aimalabo aimale aimalegre aimalukké aimamatsep aimamimit aimantei aimaole aimaoú-oú aimapató aimaron aimaruei aimarurua aimará aimasoibó aimatei aimateiaké aimatoilá aimatonem aimatoneman aimeteraiakéan aimomoakéan aimomongan aimubebesí aimuboboroi aimueenung aimugegeret aimuguguruk aimuju-juluu aimukikinam aimukukuddu aimuneng'aké aimunonoi-noi aimuririmata aimuririó aimusesensus aimutotoak aimuuuddet ain aina ainanam ainangan ainga-ngaaké ainganduaké aingantruaké ainge-ngenaaké aingengena aingá-ngáaké ainuaaddeaké ainuaagai ainuaarep ainubebelaaké ainugagalaiaké ainugegelai ainuiitsó ainukakatonemi ainukikiddiy ainumomo-moaké ainumomó-móaké ainunú-nú ainuoobá ainupaaleiaké ainupangangantoman ainupaniniddogi ainupararauragi ainupasisikeli ainupukakateki ainurerepdem ainutitiddou aiobá aiobáaké aiobáan aioi aiolaaké aiolei aioleian aiom'aké aioniakéan aioobá aioorak aioppu aiorak aiorak'an aiore'akéan aioreaké aiorik aiorik'an aipaaabbó aipaaalei aipaaattat aipaaatu aipaaban aipaaban'an aipaabbit'an aipaagai aipaalei aipaaleiaké aipaaleian aipaanuji aipaarau aipaarauan aipaatu aipaatunia aipabaggei aipabirit'an aipaboko aipaelet'aké aipaerú aipaerúan aipagó aipaiingo aipaiiseki aipaingo aipajo aipakataían aipakei aipakele aipakeré aipakeréakéan aipakolou aipakolouan aipalipput aipalolit aipalolit'an aipaloloi aipalulu aipamatei aipanga-ngantru aipangantoman aipangantru aipangantrungan aipangorik aipanguruani aipanguruaningan aipanguruat'aké aipanguruat'akéan aipanibo aipaniddou aipaniniddogi aipanukani aipanukaningan aipaole aipaom'an aipaoorei aipaorei aipapepengan aipapepepe aipapulingan aiparararat aiparentaaké aiparon aiparua aiparubei aipasabau aipasasaileu aipasiappéaké aipasiboji aipasikelingan aipasipareksa aipasisikeli aipasiumun aipasiusiaké aipatabbra aipataju aipatarek aipatarek'an aipatatarek aipateú aipatiboaké aipatiboakéan aipatitiboaké aipatoila aipatoilláan aipatoilá aipatoiláan aipatonem aipatonéan aipatotoilá aipatubbuji aipatup-tup aipatutubbuji aipauddet aipauddet'an aipaudet aipei aipeilé aipepeaké aiperú aipiliy aipiliyan aipipitsa aipitsa aipoi aipoiliat aipoiliat'an aiposangan aipoí aipu-Ukkuian aipuaili aipuboroi aipubua aipubulutut aipuenung aipugerei aipugolú aipugotsó aipugubernur aipuguru-ruu aipuineng'an aipukakateki aipukateki aipukom aipulalep aipulaplapi aipuletsei aipuló aipungantoman aipununtuki aipuottou aipupuineng aipurimanua aipuriu-riu aipurió aipusirimanua aipusuibingan aipusunat aipusuppa aipusuruket aiputalimou aiputatáan aiputatálé aiputú-tú aiputútú aipuuddet aipuurau aipuuté aipá airaaagai airaaailiaké airaaarep airaaarep'aké airaaarepi airaagai airabebelé airabebesíaké airabobokkó airaeenung'aké airagagaba airagagalaiaké airagegelai airagegereiaké airahohormati airaiigbuk airaiitsó airajajago airakakaroni airakakatonemi airakukua airalelelek'aké airangengenaaké airaoobá airapaaatu airapababaijungi airapababara airapagugugulet'aké airapaguguu-guu airapakokoinong airapakukuaji airapalalaibóaké airapangangantru airapaniniddogi airapasasaileu airapasisikeli airapatitiboji airape airapeaké airariritúaké airarurugut airasesese airasisibo airasosogaaké airasosoibi airateiakéan airateteila airatitiktik airatut'aké airatutut airaú airaúan aireddet airepdem airepdem'an airerepdem airibbaiaké airibbaiakéan airimanuaaké airimanuaakéan aiririu-riuaké airiu-riuaké airióaké airop'aké airop'akéan airoróan airururúaké aisabau aisabauan aisaggangi aisaggat aisakkáaké aisaliu aisaliuan aisappru aisara aisarai aisasakkeri aisasaluki aisegé aisegéaké aiseleaké aisese aisesengan aisesese aisiblaaké aisiblaakéan aisiddoni aisikolah'aké aisiliy aisiló aisilóan aisineseat'akéan aisogaakéan aisogai aisogaian aisoip'aké aisok-sok aisop-sop aisop-sop'an aisoppi aisopsop'an aisosop-sop aisubuaké aisurat'aké aisuruaké aisuruakéan aisurú aisusukat'aké aisut aisó-sóaké aitaarep aitaddaaké aitaddaakéan aitaggei aitahohormati aitaiitsó aitakakaroni aitakkep'an aitakukua aitalungan aitange-ngena aitapaaabbó aitarek'akéan aitasisiddoni aitatabbó aitatá aitatáakéan aiteila aiteilaaké aitetreakéan aiteúaké aiteúakéan aitiboi aitiddou aitim'akéan aititiddou aitoak'aké aitoili aitoiliakéan aitonem'aké aitonéaké aitoroji aitotoiaké aituaadili aituagai aituaké aitubailiuaké aitubaraaké aitubbui aitububuká aitubuká aitubuluaké aitueenung'ake aitueenung'aké aitugalai aitugalaiaké aitugorosot aitugurú aitui-tui aitujanang aitukalaaké aitukapplu aitukau aitukekelau aitukkluaké aitukua aitulatsat'aké aitulettu aitumateiaké aituoniaké aituoniakéan aitupaarep aitupaatu aitupaleggui aitupatarek aitupattáaké aitupauddet aituppai aitupusuibi aiturarateiaké aiturateiaké aituraú aituresmiaké aituribbaiaké aiturióaké aitusabau aitusah'aké aitusakai aitusasakai aitusegéaké aitusiliktengaaké aitusiló aitusogai aitusoksok aitusubuaké aitusurat'aké aitusuru aitut'an aitutaddaaké aitutarek'aké aitutarek'aké' aitutataká aitutu aitutuppai aitutut aitututu aituuji aituukum'aké aitá-táaké aitátáaké aitútúaké aiubuian aiujaaké aiuji aiukum'aké aiukum'an aiumun'aké aiumun'akéan aiurau aiuremi aiuruaké aiuruakéan aiusiaké aiuusiaké akenen akenenda akenenia akenenku akenennia akeu akkat'akénangan akkat'akérangan akkat-aituakkat akkik akkulat akkulá akkuláku akkulámui akkulánia akkulára akkulárangan akkuláta akobáan akpekrangan aku aku' akua akuabbit akuagai akuagaian akuaili akuailingan akuaké akuakéan akualeaké akuappraaké akuarep akuarep'an akuarepingan akuariaké akubailiuakéan akubalou akubara akubaya akubela akubesiki akubesíaké akubuian akubukáaké akubukáakéan akubuluaké akuburúaké akuei akuenung'aké akuenung'akéan akugalai akugalaiaké akugalaiakéan akugalak'akéan akugejengi akugeléan akugugluaké akuhakimi akuigbuk'an akuisiaké akuisiakéan akuitsoán akuitsó akuitsóan akujagongan akukabeiliaké akukaddiuaké akukaddiuakéan akukalaaké akukalaakéan akukaroni akukaroningan akukatonemi akukatonemingan akukau akukauan akukeleiaké akukereng'akéan akukiddiyan akukoiniaké akukoiríaké akukolouaké akukolouakéan akukua akukuangan akukuddu akulabáan akulelek'aké akulelekáké akumabesí akumaraggai akumaselamat akumomoakéan akunanam'an akunappit akungan akunilai akuobáaké akuoi akuolaaké akuoniaké akuoniakéan akuorak'akéan akuorik akuorik'an akupaalei akupaarep akupaarep'an akupaatu akupajo akupakakra akupakataí akupakayo akupakom akupaloloi akupalulu akupanguruat'akéan akupaniddou akupaorei akupareksa akuparepé akupasabau akupasabauan akupasikeli akupasiusiaké akupatabbra akupatarek akupatoiláan akupiliyan akupugalai akupugoluki akupukapá akupukateki akupurappat akupusara akuputalimou akupuukú akupuurau akuraú akuraúan akureddet'an akuribbaiaké akurióakéan akuron'aké akuron'akéan akurop'aké akurop'akéan akuroroian akurugiaké akururúaké akusabau akusabauaké akusaki akusegé akusegéaké akusegéakéan akusese akusesengan akusibo akusiliyan akusiló akusilóan akusukat'aké akusurat'aké akusurat'akéan akutaddaakéan akutaggeian akutarek'aké akuteká akutengen akuteúaké akutiboi akutiddou akutiddouakéan akutiddouan akutik-tik akutiktik akutonéakéan akutukelingan akutusappai akutuukum akuukum'akéan akuumun'akéan akuuraiaké akuusiaké aké akéan akékungan akéna akénangan alai alaimui alainia alaira alat alau ale ale-aimale ale-ramale aleaké aleakékungan aleakémuian aleakénangan aleakérangan alegiat alegiatku alegiatmuian alegiatnia alegiatnu alegidda alegiddangan alegimui alegina aleginangan alei aleiku aleimai aleimui aleinia aleinu aleira aleita alepáan alit alito alitodda alitomai alitomai' alitomui alitonia alitot alitó alá alákungan alánangan alánungan alárangan alé amaabeuan amaangká amaangkáan amaarep amaarep'an amabajaán amabajáan amabauan amabelé amabesí amabesían amabirit amabolot'an amaburúan amaemengan amaerú amaerúan amagep-gep'an amagilá amagulai amaigingan amailangan amaitsó amajongan amakala amakalangan amakaop'an amakapplungan amakayongan amakebbukat'an amakeréan amakisei amakiseian amakoinong amakoinong'an amakoinongan amakoinongán amakokolou amakolou amakolouan amakopé amakopéan amalabó amalaje amalatsat amalegrengan amalelek'an amalengan amalimaian amaliná amalináan amalolit'an amamanang'an amamuinéan amangorik amangorik'an amanibo amaniddou amanju amanuntu amaoggou amaolengan amapepengan amapeset'an amararat'an amarei-reian amareireian amarepdem'an amareu-reu amariu-riuan amaron'an amarurúan amaráan amaselengan amasi amasiaké amasialeaké amasialá amasiapóaké amasiarep amasibaraaké amasibatsa amasibbu amasibelaaké amasibesíaké amasigaba amasigalai amasigalaiaké amasigágati amasiigbuk amasiitsó amasikaddiuaké amasikau amasikebbukat'an amasikoiniaké amasikua amasilatsat'aké amasimateiaké amasimuneng'aké amasingantru amasiomet'aké amasioniake amasipaatu amasipajo amasipakakra amasipangantru amasipanguruat'aké amasipaorei amasiparappi amasiparibbai amasipasikeli amasipatoilá amasiperú amasipiliy amasipoiliat amasipununtuki amasipuuktungi amasirape amasireddet amasirióaké amasiron'aké amasirop'aké amasirugiaké amasisaú-saú amasisegéaké amasisese amasisibo amasisiló amasisogai amasisurat'aké amasitaddaaké amasiteúaké amasitiddou amasitipak amasitut amasitútúaké amasiujaaké amasiutéaké amasoibóan amasosot amatakkep'an amatarek'an amatei amateian amateúan amatoiláan amatonem amatonem'an amatteian amatutu amatuáan amauju amaujungan ambat amei ameian amerep'an amoi amoian amu-Kariten amuaili amuailingan amuapostel amuarat'an amuari amuaringan amuboikían amubongen amubuggrangan amuenung'an amugalai amugege amugubernur amuguru amuju amukebbukat amukom amukom'an amukuddu amulegei amulegeian amulukkuk amulóan amumeng-meng amumeng-meng'an amumengmeng'an amunabi amungantoman'an amuoningan amupoggouan amuraúan amureu-reuan amurimanua amurimanuangan amurimata amuriu-riu amusara amusarangan amusiblangan amusiblania amusiboboi amusou amusuppa amusuppangan amusuruket'an amutalimou amutalimouan amutokki amutui-tui amutui-tuian amutuitui amuturú amutú-tú amutútúan amuuddet'an amuujangan amuungat anai anggai anggota anggur anggur' anggurda anggurku anggurku' anggurnia angkat angká angoi angoian angur anu anuabbit anuagai anuagaian anuaké anuakéan anualeakéan anualá anuarep anuarep'an anuarepi anuariaké anubailiuaké anubara anubaraaké anubatsa anubaya anubela anubelé anubokoí anubuak'akéan anuei anugalai anugalaiaké anugalaiakéan anugalaian anugalak'aké anugalak'akéan anugelai anugelaiaké anugelaian anuitsó anuitsóan anujájá anukalaakéan anukalipogingan anukarap'aké anukatonemi anukatonemingan anukau anukauan anukeraaké anukoiniaké anukoirí anukoiríaké anukua anulabá anulepáakéan anumakaté anumaoggou anumatei anumateiaké anumateiakéan anumatonem anumuneng'aké anunanam'an anunangan anunappit anungantruaké anuobá anuobáaké anuobáan anuoi anuoniakéan anupaakkuláakéan anupaaleian anupaarep'an anupaatu anupabaggeian anupaerú anupagugulet'akéan anupajigujingan anupajongan anupakaila anupakaté anupakei anupakele anupakelengan anupakeréaké anupakom anupamateian anupangantoman'an anupangantrungan anuparaboat'akéan anuparimanuaaké anuparimanuaakéan anupasabauan anupatarek anupatarek'an anupatoilá anupatoiláan anupauddet anuperú anupoiliat anupuhakim anupureu-reu anupusara anuputalimou anuputatá anupuuktungingan anupuuté anurateiaké anureddet anureddet'an anurop'aké anurop'akéan anururúaké anusaggangi anusailangan anusakiakéan anusegekingan anusegé anusegéaké anusese anusesengan anusigguk anusiló anusilóan anusurataké anutaddaakéan anutarek'aké anutarek'akéan anutiddou anutiddouan anutoiliaké anutugurú anutut'aké anutut'akéan anutú-túaké anuujingan anuukum'akéan anuuluian anuumun'aké anuuruaké apa apaaili apabalau apabilá apabokongan apabulá apaelet apaelet'án apaerúan apagoó apagururuu apakatéan apakeréan apakilat apakinam apakirisau apanannia apananta apangan apangante apanganté aparappi apareppa aparurú aparurúan apasara apasese apasesengan apatabbrangan apatuggut apaukle apauktuk api apingan apit aponia aponiangan apostel apostel-apostel apostelda apparat appraaké appraakénangan appranangan apprat appu apputda appéakenen appéaké appéakékungan appéakénangan appéakénungan apóakérangan araabbit araabbit'an araabit araaddeakéan araagai araagaian araagainia araaili araakkat'aké araakui araakuian araala araaleaké araalegi araalá araarep araarep'an araarepnia arabagai arabailiuakéan arabara arabaraaké arabaraakéan arabatsa arabauaké arabela arabelaaké arabelaakéan arabelé arabesíaké arabokkó arabui arabuktiakéan arabukáaké arabulauakéan arabuluaké arabuluji arabóbó araei araeian aragalai aragalaiaké aragalaiakéan aragalak'aké arageilik aragelai araiakénangan araigbuk'an araikep'akéan araisiaké araisiakéan araitso araitsó araitsóan araitsónia arajalo arajanangi arajau-jauaké arajigu arakabéaké arakaddiuaké arakaddiuakéan arakalaaké arakalipogi arakaraí arakatonemi arakau arakeláaké arakeraaké arakisei arakoiríaké arakom arakua arakuangan arakuddu aralabá aralawan aralepáaké aralettuaké araló aralóan aramaektek aramaigi aramajo aramalaje aramale aramalegre aramarurú aramateiaké aramateiakéan aramatonem aramengmeng'aké aramuneng'akéan aranganduaké arangantruaké araobá araobáaké araoi araokkip'an araoniaké araoniakéan araorik'an araottot'aké arapaaban arapaaili arapaalei arapaaleiaké arapaarep arapabailok arapabóboki arapaerú arapailuk arapaingongan arapajiguji arapajo arapajogglo arapakakra arapakataían arapakei arapalalep'akéan arapalisoji arapalolit arapaloloi arapaloloian arapangantoman arapangaraí arapanibo arapaniddou arapaorei arapaoreian arapaoreji arapaorejingan araparagat arapararat arapareksa araparentaakéan araparurú arapasabauan arapasigaba arapasikeli arapasimuneng'aké arapasuruak arapataju arapatarek'an arapatibo arapatiboji arapattáaké arapatubbuji arapatup-tup arapauddet arapaukeli arapaukle arapaup'an arapenjaraaké araperú arapiliyan arapuabak arapubeleki arapuenung arapugalai arapugoluki arapujalo arapukom arapulagaki arapulaje arapumeng-meng arapungu-nguan'aké arapupagugulet'aké arapupuaso arapupunen arapupurúpú arapurió arapurut'an arapusara araputatá arapuuddet arapuuktungingan ararateiaké ararau-rauaké araraú arareddet'an ararepdem araribbai araribbaiaké araron'aké ararop'akéan ararurúakéan ararusui arasabau arasaggangi arasaggangingan arasakiaké arasaú-saúan arasegé arasegéaké arasese araseseakéan arasesengan arasibo arasiliktengaaké arasiló arasilóan arasogai arasukat'aké arasurat'aké arat arat' arataddaaké arataddaakéan aratakkíaké aratalipoki aratarek'aké arataroaké aratda arateilaaké aratepaaké arateúaké aratiboian aratiddou aratiktik aratipak aratmaian aratmui aratoak'aké aratoili aratta aratugurú aratui-tui aratujanang aratujolou aratunam araturaú aratusabau aratusakai aratusappai aratut aratut'aké aratut'akéan aratátáaké arau arauakenen arauakenennia arauakénangan arauji araukum'aké araumun'aké araumun'akéan arauneng'akéan arausiaké arep arep'akemuian arep'aké arep'akénangan arep'akérangan arepda arepdangan arepi arepinangan arepku arepkungan arepmai arepmui arepna arepnangan arepnungan arepra areprangan areu areuaké areuakénangan areuakénungan ari ari-aipuari ari-ipuari ariakémaian ariakérangan arigi arigi' arigit arinia asapprungan asat asegé asegéan asekat asele asut'an asárangan aséaké aséakémaian aséakénangan aséakérangan asérangan ataaddéakéan ataagai ataagaian ataarep ataarep'an atabara atabokoían atagalai atagalaiaké ataitsó ataitsóan atakatonemingan atakkían atamatonem ataoi atapasara atapatabbra atapurimanua atapusara atarep atasaggangi atasiló atasilóan atasorobek'akéan atatiboi atatuarau ataturaú atatáan atoili atoilingan atsiakenenmai atsiakenenta attei attelu attinangnia atuabbit atuaddeaké atuadili atuagai atuakkat'aké atuakéan atualeaké atuappéakéan atuarep atuareuan atubakbak'aké atubatsaakéan atubelaaké atubelaakéan atubeleki atubuak'aké atubuak'akéan atubuluakéan atueddet atuenung'aké atuettet'aké atugelaiakéan atugorosot'an atugorosotnia atuguilúan atugurú atugurúan atugégé atugégéan atujoaké atujá-jáan atujájáan atukabéakéan atukapplungan atukatonemi atukatonemingan atukau atukauan atukeraaké atukeraakéan atukoiniaké atukuiló atulaptip atulastsat'aké atulatsat'akéan atulogabingan atuléléan atumateiakéan atumeteraiakéan atumuneng'akéan atuoniakéan atuoppu atupaarep atupaarep'an atupakei atupaksaaké atupalainge atupalaingengan atupalegrengan atupaloprungan atupaniddogi atupatarek'an atupatoilá atupatoiláan atupauddet'an atupenjaraaké atupiliy atupiliyan atupin'an atupusuibi atupusuibingan atupuuku aturan aturateiaké aturateiakéan aturateiakén aturaú aturaúaké aturaúan aturimanuaaké aturitsí aturióakéan aturubei atusabau atusabauan atusaggat'an atusah'akéan atusakai atusakaian atusakiaké atusegéaké atusegéakéan atusese atusesengan atusiblaakéan atusibongan atusiliyan atusilóan atusineseat'akéan atusogai atusubuaké atusunat atusunat'an atusurast'aké atusurat'aké atusurat'akéan atusuru atusuruaké atusuruakéan atusurungan atutekáan atutentuaké atutugglu atuujaakéan atuukum'aké atuukum'akéan atuuruaké babailiuaké babailiuna babakkatina babaliunia babara babaraaké babaraakéna babaraakéra babarangan babarat babauakémui babauakéra baga baga' bagada bagadda bagaddangan bagai bagakku bagakku' bagakkungan bagakkusamba bagaku bagam bagamai bagamui baganangan bagangan bagania bagania' bagat bagatta bagei bageian baggeinia bagi bagim baginda baginia bagit bahasa bai baijukrangan bailatmui bailatnia bailatnu bailiu bailiuakékungan bailiuakémuian bailiuakénangan bailiunakéngan bailiunangan bailoknia bailá bairanenda bairanenku bairanennia bairanenta bairat bairat'akenen bairatdangan bairatnangan bajat bajá bajámui bajánangan bajánia bajára bajáta bakkapatnia bakkat bakkatda bakkatiet bakkatku bakkatku' bakkatnia bakkatniangan bakkatnu bakkou balak baleú baligetda baliok balounangan balu balugut balugú balugúnia balugúnu balut balutda balutmai balutmui balutnu baló ban bandahara banding bangsa bangsa-bangsa bangsadda bangsaku bangsam' bangsamai bangsamui bangsania bangsatta bank bannia bara bara-aibara baraakenenku baraaké baraakékungan baraakémuian baraakénangan baraakérangan baradda baraiat barakku baramai baramui barana baranangan barania baroang baré batta bau bauaké bauakéan bauakémuian bauakéna bauakéra baunia baya bayaet bayakkungan bayanungan baán baí bebbeb'akénangan bebela bebelaakéna bebelaakéra bebelé bebesíaké bebesíakéra bebesíakéta bebetu begei bek-bekkurut bela bela-aibela belaaké belaakékungan belaakékungannia belaakémuian belaakénangan belaakénungan belaakérangan beladdangan belan belana belanangan belat beleaké belekinangan belerang belet belé beléna belénangan bendahara bendaharakku' berhak beri beringan berjuang bertanggung beruang berwibawa besinu besit besí besíakenen besíakenenda besíakenenku besíakenenmai besíakenenmui besíakenennia besíakenennu besíakenenta besíaké besíakémuian besíakénangan besíakénungan besíakérangan besíku besínia besínu besíra besíta bet-bet betbet beton betungan beu beunan beunannia bgagamui bibilet bibiletda bibiletku bibiletmui bibiletnia bibiletnu bibiletra bibiletta bibodda bibot bilik bilit bilá biláan bilí bilí' biri-biri biri-biri' biri-biridda biri-birikku biri-birinia biri-birinia' birit birit'akénangan biritnia bitsli bobokkó bobot-bot bobotsoket bobotsoketnangan bobotsoketnia bobó-bó bobóbó bobóbómui boikí boikí' boikíakenen boikíakékungan boikíakénangan bojjlo bojoían bokklo bokklom bokkó bokkórangan boko bokokku bokoíku bokoínungan bokumui bokí bolit'akénangan bolot bolotmui bonan bongan bongen boro-boroi bot bot-bot bua buadda buak buak'akénangan buaknia buam buamui buania buat bubbuman bubu bubuakat bubui bubuluakéku bubut buet'an buggei buggeinia buggra bui buikungan buinangan buitá buji bukaakénangan bukkaiaké bukkaietku bukkat bukku bukkut bukkú bukkú' buko bukodda bukokku bukot bukti buktinia buká buká-aitubuká bukáaké bukáakénangan bukáakérangan bukánangan bukárangan bulaganiddangan bulaganinungan bulagat bulagatda bulagatku bulagatmui bulagatnia bulagatnu bulak bulat bulat'akénangan bulatnia bulatniangan bulatniate bulau bulaunia bule bulet buli-buli buluaakenen buluakenan buluakenen buluakenen' buluakenenda buluakenennia buluakenenta buluakékungan buluakénangan buluakérangan buluat buluk buluk'aké buluk'akénangan buluk'akénungan bulukbuk buluknia bulungan bulunganmui bulungannia bulungenda bulunia bulut bulé bungania bungania' buraakénangan buru-burú buru-burú' burut burú burú' burúku burúmai burúna burúnia burúnia' buttet buttetnia buu buánia buí buían buílé buíta buítá bá-bánangan báan bé-bé bé-béku bé-bénia bé-béra bébé bébénia bébéra bó-bó bóbó búan cat cukai dewa dewi dewidda dewitta distrik dokter dompet dompetmui eba edda eddangan eddangannia edddangan eddet eei eeina ei eijatda eijatmai eijatnia eijatnu eijatta eiku eikungan eimaian einangan eiram eirangan eirania ekeu ekeu' ekeuan ektek ektekmui ektekra elak ele elu eludda elukku elunia elé emas emen emúra enai enem enga engamui engan enganda engangku engania enganta enung enung'akenen enung'akenenda enung'aké enung'akérangan enungan enunganda enunganmai enunganmui enungannia enungannia' enungannu' enunganta enungietku enungietnia' enungnia epanggelis epat epatnia epet erut erú erú-aimaerú erúnia erúra es et et' ettet'akénangan ettet'akérangan gaba gabaddangan gabaetda gabaetmui gabaietda gabamai gabamuian gabanangan gading gagabamui gagainia gagalai gagalaiaké gagalaiakéku gagalaiakémui gagalaiakéna gagalaiakéra gagalaiakéta gagalaimai gagatiddangan gai-gainangan gajimui galai galaiakenen galaiakenenda galaiakenenku galaiakenenmai galaiakenenmui galaiakenennia galaiakenennu galaiakenennu' galaiakenenta galaiaké galaiakéan galaiakémuian galaiakénangan galaiakérangan galaiekenen galaijetda galaimuian galainangan galainia galainia' galairangan galajet galajetda galajetku galajetku' galajetmai galajetmui galajetna galajetnia galajetnu galak'akenenku galak'aké galak'akémaian galak'akénangan galak'akérangan galaknangan galakrangan galúnia gandum gandum' gandumku garak garap gararau gareja garejadda garejakku garágá gatsá gau-gaurangan gaut gaú gaú-gaúra gebámui gege gegedda gegeietda gegejaaké gegekku gegem gegemui gegengan gegenia geget gegetda geilauna geja gejaakéku gejat gejengiddangan gejenginangan gelaiaké gelaiakénangan gelaiakérangan gelaiet gelaikungan gelaimui gelaimuian gelairangan gelajet geli gelit gep-gep gep-gepnia gepgep gepgepnia gerat geratnia gerei gereiakénangan gereira geret get-get getaian getaiet getaiet'an getainangan geti giggik'akénungan gigígínu gik-gik'akékungan gik-gik'akénangan gikgikkénungan gilak gilat girit'akérangan giritdangan gogoi gogoian gogoinia gogorosonan goiló goisot goisó golok'akénangan golokrangan golut golú golúmui golúnangan golúnia golúnu golúra gorat gorosot gorosot'akémaian gorosot'akénangan gorosot'akérangan got gou-gou goá goú-goú gram gubernur gubernurda gudang gugluakénangan gugluakérangan guglut gugugluaké gugulatnu gugurukikku gugurúakéra gui-gui guilúakénangan guilúnangan guk gukguk guknangan gulai gulainangan gulainia gulaita gulei gulu-luu guluggut guluggú gululuu gurit guru guru-gurú guru-ruu gurudda gurukiddangan gurukinangan gurum gurumui gurungan gurunia gururuu gurú gurúakenen gurúaké gurúakémuian gurúakénangan gurúakérangan gurúnia gágatiddangan gágatidddangan gágámui gégé gí-gí gí-gíra hadia hadiadda hadiah hadiania hak hakim hakimietku hakiminangan hakimnia hakku hakmai haknia haknia' haknu hakra haram harimau hisop hohormatimui hoi-hoira hormanen hormat hormatda hormati hormatidda hormatiet hormatietda hormatitdangan hormatku hormatmui hormatnia ia iaabitnia iaadde'aké iaadili iaagai iaaili iaailiaké iaailingan iaaké iaalá iaaláan iaangkáaké iaappra iaappéaké iaapra iaapéaké iaarepi iaariaké iaban'aké iabbit iabeuaké iadili iagai iagaian iageti iagetimatonemnangan iaili iailiaké iakkat'aké iakui iaké ialeaké ialegi ialeú ialeú' ialá iamiaké ianau iangan iangkáaké iapei iapeite iapeité iapeí iapeíté iappra iappéaké iapupanguruat iarauaké iarep iarep'aké iarepi iareuaké iariaké iariakéan iaséaké iate iaté iba ibabagai ibabaijí ibabaila ibabailiu ibabailiuaké ibabají ibabakkati ibabara ibabaraaké ibabaya ibagai ibailiu ibailiu-uaké ibailiuaké ibairat ibakkati ibaliu ibalou ibania ibara ibaraaké ibat ibatsa ibatta ibauaké ibbungenda ibebelaaké ibebeleki ibebeléaké ibebesíaké ibela ibelaaké ibelé ibesiaké ibesiki ibesíaké iboroi ibotsó ibuak'aké ibubuaaké ibubuak'aké ibubuggraaké ibubui ibubuká ibubukáaké ibubulagani ibubuluaké ibuet ibui ibujai ibukáaké ibuluaké iburaaké ibá-bá ieei ieektek'aké ieenung'aké ieenungi iei ienung'aké ienungi iepeité igaba igagaba igagalai igagalai' igagalaiaké igaktuk'aké igalai igalaiaké igalak igalak'aké igbuk igbungen igbungenda igegeilauan igegelai igegelaiaké igejai igelai igelaiaké iggida iggirit igi igidda igigí-gí igimai iginia iginia' igiritsini igit igolok igorosot'aké igou-gou iguruki ihahakimi ihakimi ihohormati iigbuk iiggat iiigbuk iiisiaké iiitsó iikep'aké iikep'akémui iikep'akéna iinou iipó iipóaké iisiaké iisiakéra iiséaké iitsó iitsóku iitsóna iitsóra ijago ijajago ijanangi ijoaké ijojoaké ikabé ikabéaké ikaddiuaké ikakabaraji ikakabéaké ikakaddiuaké ikakalaaké ikakalipogi ikakaroni ikakatonemi ikakau ikalaaké ikappluaké ikarap'aké ikaroni ikatonemi ikatsliaké ikau ikekeraaké ikekle ikemen ikep'akenenda ikep'akenenmui ikep'akenennia ikep'akenennia' ikep'akenenta ikep'akérangan ikep'akétangan ikepkemi ikera ikeraaké ikerek ikikiddiy ikikiréaké ikoiniaké ikokoiniaké ikokolou ikokom ikolou ikolouaké ikom ikua ikuddu ikudduji ikuilú ikukru ikukua ikukuddu ikukup-kup'aké ikukupkup'aké ikulumi ikup-kup'aké ikupkup'aké ilabá ilabó ilabónia ilalangó ilalangóan ilalaú-laú ilangó ilapá ilatsat'aké ilaut'aké ilawan ilegeri ilegreaké ilelebbei ilelek'aké ilelepá ilelepáaké ilepá ilepáaké ileugi iloggouaké ilololit'aké iloló ilop-lop'aké iloplop'aké ilulumun'aké iluu-luu ilétalaga iló imaaban imaabeu imaalau imaaman imaanau imaangká imaanu imaarep imabau imabelé imabuak imaburú imaeerú imaektek imaeme imaerú imagarak imagep-gep imagora imagulai imaigi imaila imajajak imajo imakaburú imakaddat imakakarat imakakataí imakapplu imakarat imakataí imakaté imakebbukat imakelá imakeppu imakeré imakiddiy imakikisei imakisei imakoinong imakokolou imakokopé imakolou imakomit imakopé imalabbei imalabó imalagá imalalagá imale imalebbei imalegre imalelek imalelelep imaleppe imaletsei imaliná imalippat imalou-lou imam imam-imam imamaila imamanang'aké imamangká imamatei imamimit imamit imamra imamuiné imamuneng imamurni imamúmú imanangká imananta imangká imanuntu imanununtu imaola imaole imaoloi imaolop imaom imaonu imaore imaoro imapatajuat imapató imapepe imaragat imararat imarepdem imarepé imarerei-rei imarerepdem imareu-reu imaririu-riu imariu-riu imarogdang imaroipo imaron imaroron imaroró imarua imaruei imaró imasabau imasappru imasele imasibbu imasikebbukat imasingin imasipunenan imasoibó imasubu imasurú imasut imasásá imataiko imatangeu imatarek imatau-tau imatei imateiaké imateú imatik-tik imatoilá imatonem imatotoilá imatotonem imatune imatuá imomoaké imumuneng'aké imuneng'aké ina inam inam' inamui inan inananam inanda inangkungan inania inannia inanta inaná-ná inga-ngantoman'aké inga-ngaú ingangantru ingantoman'aké ingaú inge-ngenaaké ingena ingenaaké ingengenaaké ingo ingon ingongku inou-nou intan inu inunuaké ináná iobaáaké iobá iobáaké ioi ioiaké iolei iom iom'aké iomet'aké ioniaké ioobá ioobáaké iooi ioolaaké iooniaké ioorak iooreaké ioorik iorak iorak'aké iorik ipaaalei ipaaarau ipaaatu ipaagai ipaakkup ipaalaki ipaalei ipaaleiaké ipaanu ipaanuji ipaarau ipaarep ipaari ipaatu ipabara ipabibigbing ipabobó-boki ipabobóbóki ipabubuji ipabuburú ipaeerú ipaerú ipagaba ipagagaba ipagalú ipagegeu-geu ipageu-geu ipagigirit ipagirit ipagogora ipagugugulet'aké ipagugulet'aké ipaguilak ipaingo ipaitsó ipajajak ipajalai ipajo ipajo-jo ipajojo ipakaila ipakakataí ipakakra ipakarap ipakataí ipakei ipakekele ipakekelengan ipakekleji ipakele ipakiréaké ipakoinong ipakokom ipakolou ipakom'aké ipakomi ipalabaki ipalainge ipalalainge ipalalalep'aké ipaliná ipaloloi ipaloló ipalotoki ipalulu ipalululu ipamatei ipamuiné ipamá-maki ipangangantoman ipangantoman ipangantru ipangaraí ipangengeu-ngeu ipangongorik' ipangorik ipanguruani ipanguruat'aké ipanibo ipaniddogi ipaniddou ipanukani ipanunukani ipaoksak ipaom ipaooksak ipaoorei ipaorei ipaottot ipapa ipapagugulet'aké ipapakei ipapattáaké ipapeperaki iparepdem iparepé iparerekké iparerepé iparoipo iparon iparua iparubei iparurua ipasabu ipasaileu ipasaraaké ipasasagbangi ipasasaileu ipasasané ipasiadili ipasiarauaké ipasiarep ipasigalai ipasihakimi ipasikau ipasikeli ipasimateiaké ipasiping ipasiraraú ipasiraú ipasisikeli ipasiukum ipasiusiaké ipasiutéaké ipasogaji ipasoksongi ipasuppaji ipasó-só ipat-pat'aké ipatabbra ipataju ipatarek ipatatarek ipataútaki ipateleji ipateú ipatibo ipatiboaké ipatitiboaké ipatoilá ipatotoilá ipatubbuji ipatup-tup ipatutup-tup ipauddet ipauilá ipauksak ipaukumi ipauuksak ipepeaké ipeperú ipepé ipepéaké iperjuang'aké iperáaké ipiliaké ipiliy ipipipli ipit-pit ipoiliat ipopoiliat ipoposai iposa iposai ipot ipot-pot ipuaaili ipuaari ipuaili ipuangká ipuari ipubobongan ipubobongen ipuboikí ipuboroi ipubua ipubuggra ipueenung ipuenung ipugalai ipugoluki ipugora ipugotsó ipugoó ipuineng ipuja ipujuluu ipuk-puk'ake ipukakateki ipukaronan ipukateki ipukinam ipukom ipukuddu ipukuilú ipulajo ipulalagaki ipulap-lap ipulegei ipulelek ipulu-lumun ipumeng-meng ipunau ipungantoman ipungu-nguan'aké ipungunguan'aké ipununtuki ipupagugulet'aké ipupapagugulet'aké ipupasikat ipupingó ipupuineng ipupukpuk ipureddet ipurimanua ipurimata ipuririmata ipuririó ipurió ipusara ipusibla ipusiboboi ipusiku ipusisiboboi ipusoga ipusosou ipusou ipusulé ipusumbulat ipusuppa ipususuibi iputalimou iputinobut iputoak iputokki iputoro iputu-Tuhan ipututuhan ipututú-tú ipututútú iputútú ipuuddet ipuukkú ipuuktungi ipuukú ipuurau ipuuté ipuuukú ipé ipéaké ipóakénangan ipóra iraggaiaké irakkut'aké irape irapeaké irarasei irarat iraraú iraraúaké irau-rau irau-rauaké irau-rauké iraú ireddet irepdem irepdep irereddet ireréaké ireu-reuaké ireureuaké iribbaiaké irimanuaaké irip iriribbaiaké iririmanuaaké iririu-riuaké iririóaké iritúaké iriu-riuaké iriuriuaké irióaké iron'aké irop'aké iroron'aké irorop'aké irugiaké irurúaké isabau isabauaké isaggangi isaggemi isak-sak isaki isakkeri isaksak isaliu isaliuaké isaluki isappru isappruaké isappó isasabau isasabauaké isasaggaaké isasaggangi isasaila isasailú isasak-sak isasakkeri isasaksak isasaksiaké isasaliu isasappó isasaú-saú isegé isegéaké iseleaké isenei isese isesegeaké isesegéaké isesele'aké isesese isiakémuian isiakénangan isiakérangan isiat isiatda isiatku isiblaaké isibo isiddoni isigguk isiliaké isiliy isiló isinogi isiripoki isisiblaaké isisikkáaké isisiliaké isisiliy isisilo isisiló isit isogai isop-sop isop-sop'aké isopo isoppi isosogai isosok-sok isosoppi istana istanan istanat isubuaké isuggru isukat'aké isuruaké isuruket'aké isurú isusuggru isusuruaké isusuruket'aké isusut'aké isut isut'aké isénangan isérangan isó-sóaké itabbraaké itabbó itaddaaké itaget'aké itaiko itakep itakkíaké italimouaké italu itaroaké itatabbó itatabut itataddaaké itatakkí itatakkíaké itatarek'aké itatatá itatatáaké itattat'aké itatá itatáaké itebui itek-tek itengai itep-tep'aké itetek-tek itetektek iteteká itetelei iteuaké iteú iteúaké itiboi itiddou itiddouaké itipak ititibboaké ititiboaké ititiboi ititiddou ititiddouaké ititik-tik ititiktik itoili itoiliaké itoro itoroi itoroji itotoroji itsoketda itsoketmai itsoketmui itsó itsóaké itsóketmui itsókungan itsómai itsómaian itsómui itsómuian itsóna itsónangan itsónu itsóra itsórangan itsótangan itu-tuppai ituaadili ituaagai ituaarep ituabbit ituadde ituadili ituagai ituakkik itualeaké itualá ituappéaké ituarauake ituarauaké ituarep ituareuaké itubabaliuaké itubaraaké itubauaké itubbui itubelaaké itubuak'aké itububukáaké itububuluaké itububutsit itubuká ituburut ituenung'aké ituenungi ituettet'aké itugalaiaké itugiggik'aké itugik-gik'aké itugorosot itugurú ituhormati itui-tui ituitsó itujájá itukakapplu itukakau itukalóaké itukapplu itukarit'aké itukasisit-sit'aké itukasisitsit'aké itukasit-sit'aké itukasitsit'aké itukau itukkluaké itukolouaké itukom itukua itukukua itulabóake itulabóaké itulalatsat'aké itulatsat'aké ituleppeji itulettu itumateiaké itunam ituneaké ituntut ituoniaké ituooniaké ituorak'aké itupaarau itupaarep itupaddai itupakataí itupakei itupalulu itupaorei ituparubei itupasikeli itupasiliaké itupasisikeli itupatiboji itupatoddoji itupatoilá itupatotoilá itupattáaké itupaukumi itupauruaké itupauup itupiliaké ituppai ituppaiaké itupusuibi ituragat'aké ituraraú iturateiaké ituratsat iturattei itureddet ituribbaiaké ituriribbaiaké ituroi iturop'aké ituroron'aké itururúaké itusabau itusaggat itusakai itusaki itusanéaké itusegéaké ituseseleaké itusibo itusiddot itusiliktengaaké ituso-sok itusok-sok itusubuaké itusurat'aké itusuru itususubuaké itut itut'aké itutalimouaké itutaroaké itutatáaké itutiboi itutoddoi itutu itutuntut itutuppai ituturi itutut itututu itututuri itututut'aké itutú-túaké itutútúaké ituukum'aké ituusiaké itátáaké itú-túaké iukum'aké iuliu iului iumun'aké iurau iurep iuruaké iusiaké iutéaké iuukum'aké iuumun'aké iuuraiaké iuurau iuusiaké jabatannia jago jagoet jagoetmui jagonangan jalai jalaiku jalaira jalaita jalo jaloakémuian jaloakérangan jalodda jalomui jam jaminan jaminannia jamnia janang jananginangan janji jaui jauimui jaujauakénangan jawab jawab'aké jawabanta jawabta jendela jijigunia jiu-jiurangan jo jo' joakénangan joakérangan jodda jodda' joddangan jojoaké jokku jolou jolouakérangan jom jom' jomai jomui jongan jonia jot jotta julut juluu jurumudi juto juu-jugiddangan jájaket jájá jájámuian jó-jó k ka kababara kababaradda kababarakku kababaram kababarana kababarania kababarat kabaga kabaga' kabagadda kabagangan kabagania kabaraiat kabaraiatku kabaraiatnia kabaraiatnu kabebeladda kabebelat kabei kabeiku kabeimai kabeimaian kabeimui kabeinia kabeinu kabeira kabelaiat kabelekat kabelekatda kabeunan kabuak kabubukakat kaburut kabé kabéaké kabéakénangan kabéakérangan kabérangan kaca kadda kaddiuakékungan kaddiuakémaian kaddiuakéna kaddiuakénangan kaddiuakérangan kaeei kaeeiku kaeeira kaeerú kaenemra kaenungan kaepet kagalai kahormatnia kai kai' kaian kaileá kailúnangan kainaú kaipa kaipa-kaipa kaipangan kaju kakab'enia kakabeira kakabéakéna kakai kakakaladda kakakataí kakalaatmui kakalipogidda kakam kakaoijanan kakaronimui kakaronitta kakaróaké kakatonemikku kakatonemimai kakatonemimui kakau kakauna kakaura kakiseiat kakkataí kakkau kakokoinong kaku kaku' kakudduat kakukuksingan kala kalaakenennia kalaakéku kalak kalalangot kalapui kale kalelegrenia kaleleúlekat kalepakat kalepakatnia kalidei kalideimui kalideinia kalilinámui kalilippunan kalimaiat kalimeumai kalipogiddangan kalipoginangan kalotóakenen kalotóakenenmui kalulu kaluludda kaluluddangan kalulukku kalulum kalulumai kalulumui kalulunia kalulut kalulutda kalulutta kalung kalé kam kam' kam'an kama kamajuannu kamamale kamamalet kamamanang kamamanangku kamamanangmui kamamanangnia kamamatei kamamateinia kamamateinu kamamateira kamamateita kamanangan kamananganmui kamanangannia kamanangannu kamateian kamateiat kamateiat'an kamateiatda kamateiatku kamateiatmui kamateiatnia kamateiatta kambing kamenyan kan kanda kangelei kanku kanmai kanmai' kanmui kannia kannu kanta kantor kantornia kanuntukietku kaoijanan kaoijananda kaoijananku kaoijanannia kaoijanannu kaoijatku kaom kaooi kaooiku kaooimai kaooinia kaooiniangan kaooira kaop kaopnia kapaatuatku kapanandaatnia kapania kaparoman kapasasamba kapasiaabeuakéku kapasiaarep kapasibabaraakéna kapasibubuluakéna kapasigagalaiakémui kapasigagalaiakéra kapasitatabbraakémai kapit kapitudda kapitunia kapplu kappluakéna kapplut kappot kappó kappónia kappóra kapten kapubobot-bot kapuenungananku kapugejaat kapuluruadda kapulusaradda kapunuteteunia kapupagugulenan kapur kapurereureumui kapuririmanuangku kapusisikut kaputotonem kapá kapámai kapáta kapí karaganan karagatat karagjang karamen karap'akénangan karat karate karaíakérangan karaínangan karonan karoniatta karoniddangan karoniet karonietda karonietmai karonietta karoniettta karoronda karuadda karuamai karuamui karuangasilá karuania karóakenenenia kas kasappurat kasappuratnia kasaragaiat kasaragaiatda kasat'akénangan kasegekatku kasei kaseian kasesereat kasimatsep kasit-sit'akenen kasiteúakenen kasitsit'akenen kasoibokat kasonia kasoniangan kasubuat kasubuatda kasunan kasusutnia katai kataioobaket katalagamui katat katatatat kataí kataíku kataímui kataínangan kataínia kataíra kataíta katei-teiakékungan kateludda katelunia katenan katet kateubat kateú katoiliatnia katonemi katonemiddangan katonemiet katonemietda katonemietku katonemietmui katonemietnia katonemietnu katonemietta katonemimaian katonemimuian katotoili katsaila katsiakérangan katsidda katsit katsiuku katsiumai katsiunia katsiunu kattoatnia kattoet kattoetku kattoetnia kattoetnu katuaaddeakéra katuaale katuaaledda katuaappé katuaggaiat katuaggaiatnia katuailaatta katuappekat katuaragat katuaragatda katuaragatmui katuaragtmui katuareman katuaremanmui katuaremannia katuaremannu katubabau katubabaunia katubebelaakémui katubebelaakéra katubu katububuká katubudda katubulunganda katubumui katubungan katubut katuerukat katuerukatda katuerukatmui katuerukatnia katuerukatta katugalangan katugalangannia katugorosonan katuguguilut katugégekat katui-tui katui-tuiatmui katukailaat katukakarat katukakaratnia katukappulatnia katukataikat'an katukataikatda katukaunan katukaunanda katukaunanku katukaunannia katukelat katukelatda katukolobat katukolobatnia katukuanan katukuanannia katukukua katulaibiat katulatsanan katulelettunia katuloloiat katumamateiaké katumamateiakéra katumuinekatnia katumunengan katuooniakémui katuooniakéta katupakeiat katupakeiatnia katupalilinat katupepeat katupepeatda katupepenjaraakéku katupunan katuriribbaiaké katuroipoat katusabagatku katusaggaat katusakaiat katusakaiatnia katusasabau katusasakaiku katusiliktengaat katusoksongan katusuruat katusuruatda katusuruatnia katususunatda katususurat katususuru katususurudda katususurunia katususurut katususurutda katutatabbradda katutoilakat katutoilakatnia katutui-tui katutui-tuiku katutui-tuimai katuukumanda katuumun katuumunanmui katuumunmai katuuukumku katuuukumnu kau kauan kauku kaukuman kaukungan kaumui kaumuian kauna kaunangan kaunen kaunenda kaunenmai kaunenmui kaunennia kaunu kaunumaangká kaunungan kaura kaurangan kauta kauuneng kayaman kayo kayonia kayu ke keadilan kebbúku kebebasan kecapi kehormatan kei kei-kei kejuknu kekera kekeraaké kekeret kekeu kekeu' kekleddangan keklenangan kekre kekrenia kekret kelat kele keleat keleatnia keleiakémuian keleú kelounia kelé kelé' kema kemat kena kenan kenan'an kenanan kenanen kepput keraakénangan keraakérangan keraet kere-keré kerei kerek kereknia keret kereta keretania keru keruji kerunia kerut keré keréakénangan kerénia ketsat ketsatda ketsatku ketsatmui ketsatnia ketsatta kiddiyet kiddiyetmui kiddiyku kila kila-kila kilibet kilogram kilometer kina kinatubu kineneiget kineneiget' kineneiget'an kinereddangan kinerekkungan kinerenangan kiniu kiok kioknungan kipa kipangan kirekat kirekatda kirekinangan kirim'akenenda kirisau kirit kiritnia kirénangan kiseda kisedda kiseddana kiseddangan kiseddda kisei kiseiet kisiet kisé kiséan kisédda koalí koat koat' kobá kodda koiliprangan koiniakenen koiniakenennia koiniakékungan koiniakémaian koiniakénangan koiniakérangan koinong-aimakoinong koiríakémuian koiríakénangannia koiríakérangan kokkopé kokoiniakéna kokoiniakénu kolam kolik kolobat kolou kolouakékungan kolouakénangan kolouakérangan kolouna kolounia kom koman komanda komandan komandannia komang komen komenda komenmai komenmui komennu komku komkungan kommuian komnangan komnungan komrangan komtangan konan konan'an kope-kopé kopet kopé kopénia korabbímui kota koí kristal kua kuaabeuaké kuaabit kuaagai kuaaké kuaappéaké kuaapéaké kuaariaké kuabangi kuabbit kuabeuaké kuadda kuaddangan kuadili kuagai kuailiaké kuakku kuakkungan kuaké kualeaké kualá kuam kuamiaké kuamui kuamuian kuana kuananenda kuanangan kuanen kuanenda kuanenku kuanenmai kuanenmui kuanennia kuanennu kuanenta kuangan kuangkáaké kuania kuantangan kuanu kuanungan kuappéaké kuarep kuarepi kuariaké kuasa kuat kuattangan kubabagai kubabailiuaké kubabalou kubabaraaké kubaijuk kubailiuaké kubairat kubakkati kubale kubalou kubaraaké kubebela kubebelaaké kubebesíaké kubela kubelaaké kubesiaké kubesiáké kubesíaké kubobokoí kubuak'aké kububuet kububuluaké kubui kubuluaké kubuluk'aké kuburau kuddu kudduat kudduatda kudduatku kudduatku' kudduatmai kudduatmaian kudduatmui kudduatnia kudduatnia' kudduatnu kudduatra kudduatta kuddujietku kuddujietmai kuddut kueei kuei kuei' kugaba kugagaba kugagalai kugagalaiaké kugalai kugalaiaké kugalak kugegejaaké kugegelek'akéan kugejaaké kugelai kugelaiaké kugigí-gí kugugluaké kuguk kuhakimi kuiigiaké kuiitsó kuikep'aké kuilnia kuiluakénangan kuitsó kujago kujajago kujo-joaké kujuk kukaddiuaké kukakaddiuaké kukakaddiuakéan kukakaroni kukakatonemi kukakau kukalipogi kukarit kukaroni kukatonemi kukau kukekeláaké kukekera kukera kukeraaké kukikiddiy kukoiniaké kukokoiniaké kukokoiríaké kukokom kukolouaké kukom kukua kukuadda kukuakku kukuana kukuddu kukuddukku kukuddumai kukudduna kukukru kukukua kukukuania kukukuddu kukunemi kukup-kup'aké kulabá kulepaaké kulit kulitnia kuloló kuluminangan kulá-aimakulá kuló kum kumagege kumakeré kumalopot kumalou-lou kumanyan kumaoggou kumariu-riu kumatei kumateiaké kumatututru kumoileaké kumomoaké kumonei kumumuneng'aké kunemi kuneminangan kuneneiget kunga-ngantru kungantru kungenaaké kuninilai kunou-nou kununuaké kununung kuná-ná kunáná kuoba kuobá kuobáaké kuoi kuoi' kuoleaké kuom'aké kuomet'aké kuoniaké kuoobá kuoobáaké kuooniaké kuooreaké kuoorik kuorik kup-kumen kup-kup kup-kup'akénangan kup-kupmen kup-kupnangan kupaaalei kupaabbit kupaagai kupaalei kupaaleiaké kupaarau kupaarep kupaarepnia kupaatu kupababalau kupabailok kupabara kupabobóboki kupabukup kupaeerú kupaerú kupagaba kupageja kupajo kupajojo kupakakakra kupakakra kupakataí kupakei kupakekele kupakekeréaké kupakeréaké kupakikiréaké kupakkru kupakolou kupalabáaké kupalimai kupalotoki kupalulu kupangangantru kupangantru kupangorik kupanguruat'aké kupanibo kupaniddogi kupaniddou kupaninibo kupanunukani kupaole kupaom kupaoom kupapakei kupapaksaaké kupapattáakéan kuparentaaké kuparepdem kuparon kupasaggrijingan kupasihakimi kupasikaroni kupasikeli kupasimuneng'aké kupasipasikeli kupatarek kupatatarek kupatoilá kupatotoilá kupattáaké kupatubbuji kupauddet kuperep kuperjuang'aké kupipiliy kupkumen kupkumenda kupoiliat kupopoiliat kupopoiliat'an kupuaangká kupuangká kupubabara kupuenung kupugalai kupugege kupugogogoi kupuisi kupujalo kupukakaronan kupukokom kupukom kupulalabbei kupuleletsei kupuló kupungantoman kupungu-nguan'aké kupununtuki kupupapasikat kupupuaso kupurerekkuk kupureu-reu kupurimanua kupurimata kupuririmanua kupuririó kupurió kupusara kupuukú kupuurai kuragat'aké kurape kuraraúaké kurauma kureddet kurepdem kurereddet kurerepdem kuret kuririóaké kuritsíaké kuriu-riuaké kurióaké kuron'aké kurop'aké kuruk kurukku kurukra kuró kurónia kuróra kusabauaké kusaggangi kusasakkeri kusegé kusegé'aké kusegéaké kusenangan kusesegéaké kuseseseaké kusibo kusigguk kusiló kusogai kusop'aké kusososro kusosó-sóaké kusurat kusurat'aké kusuruakénia kususukat'aké kususurat'aké kususuruaké kusut'aké kutadde kutatatáaké kutebui kuteúaké kutiboaké kutiboi kutiboinia kutiddou kutiddouaké kutiddouan kutitiboi kutitiddou kutitiddouaké kutoili kutonem'aké kutonéaké kutotoddoi kutotoiaké kutsik'akénangan kutuaappra kutubbui kutugurú kutui-tui kutuitui kutuntut kutuppai kutusappai kutusuru kutut kutut'aké kututuppai kututut kututut'aké kuukum'aké kuumum kuumun kuumun'aké kuusiaké kuusuaké kuuukum'aké kuuumun'aké kéan kélé labbei labbúnangan labá labánangan labárangan labó labóaké labóakémuian labórangan laddao laddou laddounia laga lagat laggai laggai' laggaian laggaimai laggaimai' laggaimui laggainia laggainu laggaira laggaita laggek laggeknangan laggeknia laggigi laggó laggónia laggóra lai-laiakérangan laibokat laibó laigá laiket lainge laingen laingenia laingenia' laje lajedda lajenia lajo lajomai laju lajú lakkaiakénangan lakkaiakérangan lakkupatnia lalai lalaisú lalaisúnia lalalakra lalangóna lalep lalep' lalepda lalepku lalepmai lalepmui lalepnia lalepnu lalepra lalepra' lalepta lama lamaina lambangnia lamusek langgatan langóna langónangan lanjau lanjaunia lanjaunu lanjaura lapang lappegu lappra lappri lapé lapénu latian latsat latsat'akenen latsat'akéan latsat'akénangan latsatnia latsatta laut lawan lawandangan lawanenmui lawankungan lawanmuian lawannangan lawanrangan laú le le' lebak lebak'aké lebbeinangan lebuinia legei legeina legeira legeu legre legreakénangan legreakérangan legremai legremui legrenia legret leití leitínia lekkre leleggu lelek lelek'aké lelek'akékungan lelek'akénangan lelepá lelepá' leleu leleu' lenan lepakat lepana lepat leppei leppeiku leppeimui leppeinangan leppeinia leppeinu leppeira leppet lepá lepáakékungan lepáakénangan lepána lepát lepé letinia letit letsei leu leí leí-leí leú lima limai limendeu limou limun linat linu linui liná liná-aimaliná lináakémuian linánia lio lionia liot lipput'akénangan lisoakérangan lisoddangan liter lobbou lobok logau logauku logaumui logaunia logaura loggouakénangan logui loinat loiná loinánia loketku loketmui lokot'akenen lokot'akénangan lokot'akérangan lolit lollou-lou loloiet loloijet lolojet lolokkat lolokkatnia lolokkatta lop-lop'akénangan lotit lotsit lotsit-aitulotsit lotsit-aratulotsit lotsit-itulotsit lotí lotó lotóku lotómai lotómui lotónia lotóra loulogatda loulogatmui lubbé lubbéku lubbénia luikut lujiddangan lujinangan lujinia lukkuk'akénangan lulu lulumui lulunia lulup-lup lulut lumun lumut luu-luu luu-luuna luu-luunangan lé' lélé lépa léu lé’ lóku lómai lómai' lómui lónia lónu lóra lórangan maaalá maaanau maaangká maaarau maabeu maabeunangan maadil maaf maagai maaggai maalau maaman maanaunangan maanggai maangká maangkánangan maap maaraunangan maarep maarepnangan maareu maasá mababau mabajá mabebelé mabebesí mabebeunan mabesiket mabesí mabesínangan mabeunan mabiritnangan mabobonan mabodo maboko mabonan mabonannangan mabuak mabubuak mabubukkat mabuburú mabubuté mabukkatnangan mabulaunangan maburú maburúnangan maeerú maeme maemenangan maeruket maerú maerúan maerúnangan magaraknangan magebbá magebá magege magegeddangan magegege magegep-gep magep-gep magep-gepnangan magepgepnangan magogoisó magoisó magolúnangan magoranangan magou-gou magugulai magulai magí-gí maharam' mahkama mahluk mahormat mai maigi maigiddangan maiginangan maiigi maiiprei maila mailaddangan mailanangan maingo maingonangan maipit maipó majelis majikan majikanmui majikannia majo majojo majonangan maka makabonan makaburú makai-kai makakarat makakataí makakaté makakayo makakranangan makala makalanangan makaraggei makarepé makareunan makataiket makataí makataínangan makatopit makaté makaténangan makayomuian makei-kei makekebbukat makelá makelánangan makeppu makeru makeré makerétangan makiddiy makikisei makiliu makiniu makirisau makisei makiseinangan makkó makkónia makluk makoinong makoinongnangan makokolou makokopé makokopéan makolou makolounangan makopé makopéan makopénangan maksikarap'aké makunem makusenangan malabbei malabbu malabok malabó malabónangan malagá malagánangan malaika malaikania malaikat malainge malaje malajenangan malajú malajúnangan malalabó malalagá malalaje malamaunangan malangan malatsat malauru male malegre malegrengan malelegeu malelegre malelek malenangan maleppe maleppet maletsei maleu malibbut malikkru malilimai malimai malimun maliná malinámuian malio malippat malipput malolotó malotó malotórangan malululuk mamaila mamalengan mamamakkru mamanang mamatei mamateiakéna mamateiakéra mamateian mamatsep mamit mamoile mamuiné mamumuiné mamé-mé managgri manaki mananam' mananangkou manangkou manangká mananta manatra mandurnia mandé manembú mangabli mangangarap manggeá mangká mangkánangan mangkó mangkómui mango-ngorik mangongorik mangongorik'an mangorik mangorik'an mangoí-ngoí mangoí-ngoínangan mangurep mangú-ngú mani mani-nibo mani-niddou manibo maniddou maninibo maniniddou manis maniu maniuku maniumui maniunia maniunu maniura maniuta manna manou mantelku manua manua' manuangan manuntu manuntunangan manyang maoddoi maoggou maola maole maoloi maolop maom maooggou maorik maoro mapatajuat mapató mapatónangan mapepeddangan mapepenangan maperlu mapeset mapilinangan mapongitnangan mapukpuknangan mara-rarat mara-ratnangan maragat maragatnangan maraggainangan maramun marararat mararatnangan mare-reunan mareddet mareddetnia marei-rei mareirei marepé mareré-ré mareu-reu mareu-reunangan mareunan maririu-riu mariu-riu mariu-riumuian mariu-riunangan mariuriu markas markasda maro-ron marogdang maroipo maron maron'an maronnangan maronrangan maropdop maroron maroró marpati marua maruei marugiddangan marurugi maré-ré maré-rérangan maréré maró mas masaggo masaggoet masah masaliu masanang masané masappru masasanang maseggei masegé maselamatdangan masele maseleddangan maselemui masese maseseddé maseselamat masiaadili masiaaké masiaaleaké masiaalegi masiaalá masiaappéaké masiaarep'aké masiaarepi masiaatur masiabbit masiabeuaké masiadde masiaddeaké masiadili masiagai masiagalaiaké masiailiaké masiaisú masiakpek masiaké masialeaké masialegi masialá masiamiaké masiangkáaké masiappéaké masiarauaké masiarep masiarep'aké masiarepi masiareuaké masiariaké masiatur masibabaijuk'aké masibabailá masibabairat masibabakkati masibabaraaké masibabaya masibabá-bá masibagaaké masibagbang masibailá masibairat masibakkati masibale masibalou masibangun masibaraake masibaraaké masibatsa masibauaké masibaya masibebelaaké masibebesíaké masibebeú masibela masibelaaké masibesiki masibesíaké masibibibli masibokkó masibolot masiboroi masibuaaké masibuak'aké masibubuaaké masibubukkai masibubulat'aké masibubuluaké masibui masibujai masibuktiaké masibuká masibukáaké masibuluaké masibuluji masiburau masibó-bó masienung'aké masienungi masigaba masigagaba masigagalaiaké masigagalaiké masigalai masigalaiaké masigalak masigarak'aké masigegelaiaké masigegereiaké masigejaaké masigejengi masigelai masigelaiaké masigereiaké masigeu-geu masigorosot'aké masigotsó masiguilú masiguruki masihahakimi masihakimi masihormati masiigbuk masiiigbuk masiiikep'aké masiiitsó masiikep'aké masiiséaké masiitsó masijago masijajago masijajamin masijalo masijiu-jiu masijo-joaké masijoaké masijojoaké masijolouaké masijuujugi masikabaraji masikabli masikabé masikaddiuaké masikakalotóaké masikakaroni masikakau masikalaaké masikalipogi masikarap'aké masikaroni masikaróaké masikatonemi masikau masikekeraaké masikekreaké masikeraaké masikeruji masikeréaké masikiddiy masikinere masikiok masikireki masikoiniaké masikoiríaké masikokoiniaké masikolouaké masikom masiku masikua masikukru masikukua masikukup-kup'aké masikukupkup'aké masikunangan masikup-kup'aké masilabbú masilabá masilabó masilaggek masilalabó masilalawan masilambang'aké masilati masilatsat'aké masilawan masilegeri masilelek'aké masilelekeni masilelepáaké masilepáaké masiloló masiloulogi masilulumun'aké masilumun'aké masiluu-luu masiló masimagri masimatai masimateiaké masimattai masimomoaké masimonei masimonei' masimonoi masimuinéaké masimuneng'aké masimungku masinanam masinananam masing masinga-nganduaké masinganduaké masingangantoman'aké masingantoman'aké masingantru masingantruaké masinge-ngena masingena masingingitit masinginnangan masinilai masininilai masinou-nou masinunuaké masináná masiom'aké masiomet'aké masioorik masioppu masiorak'aké masiorik masipaaatu masipaalei masipaaleiaké masipaanuji masipaarau masipaarep masipaatu masipababakap masipabaggei masipabailok masipabara masipabau masipabirit masipabóboki masipabóbokiniangan masipaerú masipagaba masipageu-gebi masipageu-geu masipageugebi masipaiigi masipaiseki masipaisit masipaisé masipajo masipajo-jo masipajojo masipakaila masipakakakra masipakakataí masipakakra masipakarap masipakatai masipakataí masipakau masipakei masipakele masipakelé masipakolou masipakom masipakubbuki masipalabaki masipalabáaké masipalalalep'aké masipalatsat masipalebbu masipaliná masipalolit masipaloloi masipalulu masipalululu masipamatei masipamumuiné masipangangantru masipangantoman masipangantru masipangasegé masipanguruani masipanguruat'aké masipaniddogi masipanindogi masipanounogi masipanukani masipaoottot masipaorei masipaoreji masipapa masipapakei masipapaksa masipapareksa masipapepe masipaperaki masipapotponi masipararat masiparauragi masiparentaaké masiparepdem masiparerepdem masiparon masiparoron masiparubei masipasaggag'aké masipasaraaké masipasaragai masipasasailaji masipasikeli masipasisikeli masipat-pat'aké masipataju masipatakaiaké masipatarek masipatatarek masipateleji masipatiboaké masipatiboji masipatoilá masipatonem masipatotoilá masipatubbuji masipatulai masipatup-tup masipatutubbuji masipauddet masipaukeli masipaukumi masipaumun masipauruaké masipausiji masipauudet masipepeaké masipepertanggung masiperjuang'aké masiperú masipet-pet'aké masipiliaké masipiliy masipipiliy masipoiliat masipopoiliat masiposa masipugoluki masipukateki masipulagaji masipulagaki masipunenan masipungu-nguan'aké masipungunguan'aké masipununtuki masipurimanuaji masipusuibi masipusumi masiputatatá masipuuktungi masipuukú masipuuuktungi masiragat masiragat'aké masirape masiraraú masirateiaké masirau-rau masirauma masiraú masireddet masirepdem masirereddet masiribbaiaké masiriringi masiritúaké masiriu-riuaké masirióaké masiron'aké masirop masirop'aké masiropké masiroroi masiroron'aké masirorop'aké masirugiaké masirugut masirurúaké masirusui masisabauaké masisaggangi masisah'aké masisaki masisakiaké masisalúaké masisasaggangi masisasah'aké masisasakkeri masisaú-saú masisegeaké masisegé'aké masisegéaké masisele'aké masiseleaké masisenei masiseseaké masisesegéaké masisesese masiseseseaké masisibo masisikebbukat masisiku masisiliaké masisiló masisinogi masisisesegéaké masisisibo masisisiló masisogaaké masisogai masisoibi masisosogaaké masisosro masisubuaké masisubui masisukat'aké masisurat'aké masisuráaké masisurú masisusubbai masisusui masisusunat masisusuruaké masisusut'aké masisusúaké masisut'aké masisósoki masisósó masitabbó masitabut masitaddaaké masitadde masitaget'aké masitaiko masitakkiaké masitakkou masitalipoki masitaroaké masitatabbó masitatarek'aké masitataroi masitatáaké masitebui masiteila masiteká masiterjemah'aké masitetei masiteteúaké masitetéuaké masiteúaké masitiboaké masitiboi masitiddou masitiddouaké masitiggot masitik-tik masititiboaké masitoiliaké masitoroji masitotoroaké masitsin masitsinmuian masitubbui masitulaji masitularat'aké masituppai masituppaiaké masitut masitut'aké masituturi masitutú-túaké masitá-táaké masitú-túaké masiugguk masiujaaké masiuji masiukum'aké masiului masiumun masiumun'aké masiuraji masiurep masiusiaké masiutéaké masiuumun masiuumun'aké masiuumunáké masmur masopan masosoibó masosoibóan masosot masounangan masulei masun masurú masusulé masusut masut masutnangan masísí mata mataakénangan mataat matada matadda mataddangan matainangan matakku matakku' matakkungan matam matam' matamai matamai' matami matamui matamui' matamuian matanda matangan matangeu matangeunangan matania matarek matarekmuian matat matatarek matatbaliu matatbaliunia matatbaliura matatda matatta matatágó mateama matei mateiakenen mateiakémuian mateiakénangan mateiakérangan mateikungan mateimuian mateinangan mateinungan mateirangan matenang mateú mateúan mateúmuian mateúnangan matoilá matoilánangan matom matonem matonemnangan matopit matoro matoronangan matotoilá matotom matotonem matotopit matsep matsepnia matsí matuddunangan matukle maturu-turu matutu matutunangan mauju maujú maujúnia maujúra maukat mauktuk maukú maumun maunengnangan mautuk mauuju mauuju' mauuktuk mauuneng maí-maíakénangan maí-maírangan mei mei' meja mejadda mejat memei memeian mememet memerep menara meng menggui menung merep merú meter metnangan migi minyak miong'akénangan mir mitsa mitsá mitsá' miuinet moi moksok moksoknia momoakékungan momoi momoi' momoian momomoaké momomoakéna momon momoneiku momoínia mone moneirangan monem monemui monen monenda monenia moné motalimou mu-Imam muaabak muaaili muaangká muaari muabak muabak'an muaban muabeu muaggai muaili mualau muapostel muarat muari mubabakkat mubebesí muboboikí mubobongen muboikí mubongan mubongen mubua mubuak mububuggra mububulutut mubuggra mueenung mueerúan muenung muepanggelis muerú mugagalai mugalai mugalai' mugaut mugaú-gaú muge-geja muge-gerei mugebá mugege mugegebá mugegege mugegejek mugegelek mugegerei mugegeri mugejek mugerei mugkuat mugogogoi mugogoi mugolú mugora mugubernur mugugubernur muguru muhohoi-hoi muhoi-hoi mui-mui mui-muinangan muiimam muimam muinet muiné mujajalo mujajau-jau mujalo mujau-jau mujaujau mujo mujujuara mukakakkang mukakarat mukakayo mukapá mukaronan mukayo mukekeppu mukekereta mukelá mukokom mukom mukom' mukuddu mukukuddu muladdou mulagá mulaje mulajo mulalaje mulalak muleket mulelegei muleppei mulilipput mulipput mulolotó muloló mulotó muluga mulukkuk muló mulóan mumata mumeng-meng mumimit mumuneng'akenenda munanam muneng'akenennu muneng'akékungan muneng'akémuian muneng'akénangan munga-ngantoman mungangantoman mungantoman mungengeu-ngeu mungkuat mungkuatda mungkuatmui mungkuatra mungkuatta mungoí-ngoí muno munomor muntogat muntogatda muntogatmui mununtu muoggou muom muoni muoolop muooni muoottou muoro mupaamian mupagugulet mupanguruat mupapagugulet mupaparaboat mupapasikat muparaboat muparise mupasikat mupiau mupidato mupuaso mupuineng mupunen mupupuaso mupupunen mupupurúpú mupurúpú mur muraka murappo muraraka murbai mureddet murekkuk murerekkuk murerekké murereu-reu mureu-reu muriggo murimanua murimanua' murimata muririggo muririmanua muririmata muririó murit muriu-riu murió muroroket murua murumun mururua musara musaraina musaralaggai musaraubá musasaggo musasara musasaraubá museseddé musi musiddonan musigoá musihir musik musikalaleman musiku musila musilainge musimanteu musimanteunia musinanalep musinula musisiboboi musisí-sí musitá musoga musosoga musosou musou musou' musuling musulé musunat musuppa musurú mususukkra mususunat mutagguilú mutaimatonem mutalimou mutalipó mutatalimou mutatalinga mutentera mutetebbuk mutetegbuk mutetet mutiara mutiaratda mutitiboat mutonem mutopit mutotokki mutotoro mutotot-tot mutubu mutui-tui mutuitui mutunia muturoi muturú mututui-tui mututukkú mututunangan mututú-tú mutú-tú mutútú muuddet muuja muuma muurai muurau muuté muuuddet muuudet muuukkú muuukum muuurai nabi nabi' nabi-nabi nabidda nabim nabingan nabinia nabit nada-nadania nahkoda naik nanam nanamnangan nanamtangan nanda nanta nantaakémuian nantania nantat narako narwastu nau negara negerat nem nenda nenda' nendangan nené nga nga-nga nga-ngakku nga-ngam nga-ngamai nga-ngamui nga-ngan nga-nganda nga-ngangku nga-ngangku' nga-ngania ngaabak ngaaggro ngabagguak ngabangsa ngabábá ngagarágá ngagogoi ngagogoi' ngagogoian ngagogoinia ngagoni ngagoni' ngaimang ngajam ngajuta ngakilo ngakilometer ngalaggaiat ngalaggo ngalaggó ngalaggóan ngaliter ngaliu ngaliura ngaloiná ngamang ngamangmai ngamangmui ngamas ngamas' ngamata ngamataat ngambet ngambua ngambé ngambénia ngameter ngamitsá ngamitsáan ngamuneng ngamungkuat nganbénia nganduakenenda nganduakenenku nganduakenennia nganduakérangan nganga ngangagogoi ngangam ngangamui ngangan nganganda ngangania ngantoman ngantomanda ngantomanku ngantomanmui ngantomannia ngantomannu ngantru ngantruakenenku ngantruakéan nganturat nganturatda nganturatku nganturatmai nganturatnia nganturatnu ngaoleat ngapasang ngapasukan ngaperak ngapihak ngapulu ngapulungan ngareddenan ngaribu ngarimis ngaropia ngarubeiat ngarura ngarurangan ngasabbat ngasen ngasilá ngasilánia ngasoibó ngasoibónia ngasuku ngatakó ngatappaiat ngatembaga ngaí nge-ngenaakémui ngelei ngena ngenaakenen ngenaakenenda ngenaakenenmai ngenaddagan ngenaetmai ngenaetmui ngenaetta ngenanungan ngeu-ngeu ngeu-ngeuan ngeí-ngeínangan ngititnangan ngono-ngonong ngotu ngoí-ngoí ngoí-ngoínangan ngu-ngu ngu-ngum ngu-ngumai ngu-ngumui ngu-ngumuian ngu-ngun ngu-ngunangan ngu-ngunda ngu-ngungku ngu-ngunia ngu-ngunta ngu-ngut ngungu ngungun ngungunda ngungunia ngut-ngut ngú-ngú ngúngut nia nia' nia-nia niangan niapeité niapeí niaté nilairangan nimpit nisan nonda nou-nounangan nou-nourangan nounogetku nu nu-Kariten'aké nuaadili nuaagai nuaaké nuaalegi nuaalá nuaarep nuaarepi nuaariaké nuabbit nuabeuaké nuabit nuaddeaké nuadili nuagai nuailiaké nuaké nualaki nualeaké nualegi nualá nuamiaké nuangkáaké nuappraaké nuappéaké nuarep nuarep'aké nuarepi nuareuaké nuariaké nuaséaké nuatsiaké nubabaleaké nubabauaké nubabaya nubaijuk nubairat nubakkati nubalou nubaraaké nubatsa nubatsaaké nubauaké nubaya nubebelaaké nubebesíaké nubek-bek nubela nubelaaké nubelé nubesiáaké nubesíaké nuboboikíaké nubokkó nubuak'aké nububuak'aké nububui nububuluaké nububuluk nubui nubukaaké nubulagani nubulauaké nubuluaké nubuluk nueei nuei nugaalaiaké nugaba nugagaba nugagalai nugagalaiaké nugagalaiké nugalai nugalaia nugalaiaké nugalak nugalak'aké nugegejaaké nugegelai nugejaaké nugejengi nugelai nugelaiaké nugigígí nuguruki nugurúaké nuhakimi nuhargai nuhormati nuiisiaké nuiitsó nuikep'aké nuisiaké nuisé nuitsó nujago nujajak'aké nujajá-já nujoaké nujuluuaké nukaddiuaké nukagilaaké nukailaaké nukakaddiuaké nukakalotóaké nukakaroni nukakarungi nukakatonemi nukakau nukalaaké nukalipogi nukalotóaké nukarap'ké nukarit nukaroni nukaróaké nukasit-sit'aké nukatei-teiaké nukatonemi nukatsliaké nukau nukekeláaké nukeláaké nukera nukeraaké nukeruji nukiddiy nukikiddiy nukireki nukoiniaké nukoiríaké nukokom nukom nukua nukuddu nukukru nukukua nukukuangan nukukuddu nukukudduji nulabá nulalabá nulamau nulegreaké nulelek'aké nulelelek'aké nulepaaké nulepáaké nuloló nulumun'aké nuló numaaban numaalau numabeili numaerú numagege numageja numagogora numahohormat numahormat numaila numajo numakaté numakayo numale numaliná numalolotó numalotó numamatei numamateiakéan numamit numangamang numangká numaom numareddet numarereddet numareré-ré numariu-riu numaron numaré-ré numasetia numatei numateiaké numatopit numauktuk numomoaké numonei numuinéaké numuneng'aké nunanam nunauaké nunganduaké nungantoman'aké nungantruaké nungena nungenaaké nunilai nunonou-nou nuntu nuntudda nuntunia nuntut nuntutda nunuakénangan nuná-ná nuobaaké nuobá nuobáaké nuoi nuolaaké nuom nuom'aké nuomet'aké nuoniaké nuoobá nuooi nuoom nuooniaké nuoorak'aké nuooreaké nuoorik nuoppu nuoreaké nuorik nupaaabbit nupaaapa nupaaatu nupaaban nupaaili nupaalei nupaaleiaké nupaaleiké nupaappé nupaarep nupaatu nupabaggei nupabara nupaboko nupabokoí nupabui nupaburú nupaeerú nupaelet nupageugebi nupagugulai nupaisit nupajo nupajoggloaké nupakaila nupakakra nupakaro nupakataí nupakaté nupakei nupakele nupakolou nupalaboki nupalabá nupalalaibóaké nupalalep'aké nupaletsei nupaliliná nupaliná nupaloloi nupalololoi nupalopru nupamatei nupanangkou nupangangantoman nupangangantru nupangantoman nupangantru nupangena nupango-ngorik nupangorik nupangunguruat'aké nupanguruat'aké nupanibo nupaniddogi nupaniddou nupaninibo nupanonou-nogi nupanuksuk nupanuntu nupanánaki nupaola nupaom nupaoorei nupaorei nupapaksaaké nupapareksa nuparaboat'aké nupararauragi nuparauragi nupareddet nupareksa nuparepé nupareunan nuparimanuaaké nuparon nuparop nuparoro nuparoroaké nuparororoaké nuparubei nuparururú nupasabau nupasabu nupasaggak nupasasabau nupasele nupaseseaké nupasibbu nupasigelai nupasigetai nupasihakimi nupasijago nupasikeli nupasisikeli nupasopo nupatabbra nupataddé nupataju nupatarek nupatatabbra nupatiboji nupatitiboaké nupatoilá nupatotoilá nupatubbui nupatubbuji nupauddet nupaukumi nupauruaké nupauukeli nupeperep nuperjuang'aké nupiliaké nupiliy nupipiliy nupisik'aké nupoiliat nupuangká nupuarak nupuasaki nupubara nupuenung nupuenung' nupugalai nupugeri nupugogoluki nupugora nupukakaronan nupukaronan nupukateki nupukaté nupukom nupukuddu nupulalabbei nupulalamau nupuloki nupului-lui nupumata nupungunguan'aké nupununtuki nupupagugulet'aké nupupanguruat nupuparaboat nupupuineng nupureu-reu nupurimanua nupurió nupusara nupusigoá nupusosou nupusou nupusunat nupusuppa nupusurá nupusúaké nuputalimou nuputatá nuputuan nuputurú nupuuddet nupuuja nupuukkui nupuuktungi nupuukú nupuungat nupuutak nupuuté nupuuuddet nupuuukú nupéaké nurape nurapeaké nurarasei nuraú nureddet nurepdem nurereddet nurerepdem nuretdet nureunan'aké nuribbaiaké nuririu-riuaké nuririóaké nuririóakéan nuriu-riuaké nurióaké nuron'aké nurop'aké nuroroi nurorop'aké nuroró nururugut nururúaké nusa nusabauaké nusaggangi nusaki nusakiaké nusaliuaké nusasaggangi nusasakiaké nusat nusege'aké nusegé'aké nusegéaké nusele'aké nuseleaké nusenei nusese nuseseaké nusesegéaké nusesele'aké nusesese nusibo nusik-sik nusiliaké nusiliktengaaké nusilo nusiló nusineseatke nusiniseat'aké nusiripoki nusisiliy nusisiló nusisilóan nusogai nusopo nusosogai nusuk-suk nusurat'aké nusurú nususui nususuk-suk nususurat'aké nutaget'aké nutaiko nutarek'aké nutebui nuteipuaké nuteká nuteteúaké nuteúaké nutiboaké nutiboi nutiddou nutiddouaké nutitiddou nutitipak nutoili nutongiaké nutugorosot nutugurú nutui-tui nutukatsli nutusuru nutut nutut'aké nututuppai nututut nututut'aké nutátáaké nuubui nuukum'aké nuului nuumun nuumun'aké nuusut'aké nuutéaké nuuului nuuusut'aké ná-nánangan náná nánánangan nánárangan nén'é néné néné' nénéGÇ¥ nénéan nénémasipalalalep'ake obaket obat obengan obá obáaké obáakéan obáakémaian obáakénangan obáakérangan obáan obáku obákungan obámai obámui obámuian obána obánu obára obárangan oggak oggakku oggakmui oggaknia oggakta oggou ogó oi oi-aioi oi-araoi oiku oikungan oinan oinangan oirangan okkip okkip'akérangan okkipra ola olaaké olaakénangan olaakénungan olaakérangan olat oleakénangan olei oleinangan oloi oloinia om om'ake om'aké om'akémaian om'akémuian om'akérangan omai omet'akenenta omet'akénangan omet'akérangan onam oni onia oniakenen oniakenenda oniakenenku oniakenenmui oniakenennia oniakenenta oniaké oniakékungan oniakénangan oniakérangan oniakétangan onigku onim onimai onimui onin oninda oningku oninia onta onu onut oo oobá oobáaké ooi oong ooniakéna oore'akéna oorikna oppatnangan ora orak'akenen orak'aké orak'akénangan oraknangan orat oreakénangan orikmuian oriknangan orikrangan oringen oringeniet oro oron orot oto ottit ottotnangan ottou pa paaakkuláakéna paaakkup paaaleinu paaanuji paaarauna paaarep paaarepna paaatuna paaban paaban'an paabanan paabantangan paabbónangan paadde paaddeat paagaietku paaggarat paaggaratda paaggra paaili paailiatda paailiddangan paailimaian paalakat paalei paaleiakenennu paaleiana paaleiat paaleiatmui paamian paamianda paamianmui paamiannia paamiannu paan paanu paanujiddangan paanunangan paapakku paappe-appé paappé paapórangan paarauna paaraunangan paarepdangan paarepnangan paarepra paareprangan paatauatmai paattatnangan paatu paatuadda paatuat paatuat' paatuat'an paatuatda paatuatda' paatuatdangan paatuatku paatuatmai paatuatmui paatuatna paatuatnangan paatuatnia paatuatnu paatuatta paatukkungan paatumuian paatuna paatunangan pababalau pababalawan pabaga-bagat pabage-bagei pabaggeiat pabaggeiatda pabaggeiatnia pabaijungimuian pabaijungindangan pabailokmuian pabalau pabalaunangan pabalaurangan pabeladdangan pabibi-bibilet pabiri-birit pabiritdangan pabiritnangan paboboko pabobó-bokikku paboddotnangan paboko pabokoat pabokoatda pabokoatnia pabokodda pabua-buat pabujaiat pabukklu-bukklu pabukku-bukkú pabukku-bukkúnia pabuko-buko pabuko-bukokku pabukup pabula-bulá paburagimuian pabuubuginangan pabébéakenennia pabébéakenennu pabóbokiddangan pabóbokinangan paeelet paeenem paeerú paela-elak paelaknangan paelakrangan paelenan paelet paenung'akénangan paerukat paerú paerúmuian paerúnangan pagagónangan pagaktuk pagalai pagalaiat pagalaiatnia pagalajat pagalangan pagalú pagalúnangan paganduatmui pagege-geget pageluknangan pagilikrangan pagiritnangan pagogoisó pagogolú pagoiso-goisó pagoisokatnia pagolukat pagolú pagolúmuian pagolúrangan pagoranangan pagugulat pagugulet pagugulet'akenenda paguguletda paguguletku paguguletmui paguguletnia paguguletnu paguileakérangan pagule-gulei pagut-gutinangan pahlawan pai-painia pai-paira paiba-iba paigbuk pailakkik paingonangan paisekinangan paisé paisérangan paitsórangan pajaga pajagadda pajajagadda pajjaí pajoat pajoatnia pajoddangan pajoggloakérangan pajoggloddangan pajoggolat pajoggolatda pajoggolatmui pajá pajánia pak pakailaat pakailanangan pakakakrakku pakakataí pakakaté pakakatémui pakakatéta pakakraddangan pakapá-kapá pakaraprangan pakaro pakaroakenenku' pakarodda pakarokku pakaromui pakaronia pakarot pakata-kataí pakataikat pakataiketnia pakataímuian pakataínangan pakaté pakaurangan pakeetsa-ketsat pakei pakeian pakeiet pakeietda pakeietmai' pakeietmui pakeietmui' pakeietnia pakeinangan pakeirangan pakeitangan pakekeré pakekle pakeklejinangan pakekre-kekret pakela-kelá pakelekkungan pakelenangan pakerekat pakerekatnia pakeréna pakerénangan paketsa-ketsat paketsa-ketsatda pakirekat pakiri-kirisau pakirérangan pakise-kiseiet pakoilu-koilut pakoiniat pakoiniet pakoinietku pakoinietku' pakoinietmui pakoinietnia pakolounangan pakome-komen pakomiddangan pakominangan paksaaké paksaddangan paksanangan pakukruddangan pakukrujiddangan pakukrunangan pakukurujiddangan palabakat palabakikkungan palabá palabámuian palagga-laggai palagga-laggaira palaggenginangan palagá palagárangan palalabá palale-lalep palatsatmuian palaípaí paleggui palegguinia palele-leleu palelegre palelengan palelenganku palelengannia palelengannu palenggui palengguinangan paleppe-leppei palilima palilimaina palinánangan palisojiddangan palisojinangan palittei paloibáakenen paloina-loinat paloina-loiná palokotrangan paloli-lolit paloloiat paloloiatnia paloloinangan paloloirangan palololoinu palololoira paloló palotokat palulu paluluat paluluatnia paluluddangan palulukkungan palulunangan palulut palumunan palé palínangan palínia pamamatei pamareksaan pamarenta pamarentah pamarentat pamatei pamateimai pamateinangan pamateira pametsunan pamiliyatnia pamuinénangan pamuipui panaggaat pananangkou panandaat panandaatnia pananddaatnia panantaddangan panarengan panarenganmui panatranangan panebuimui panei-nei panei-neiet panei-neinangan paneiteiatnia pangali-ngaliu pangamutet pangamutetku pangamutetnia pangamutnangan pangandeatnu pangandu panganduatda panganduatmai panganduatmui panganduatra panganga-nganga pangangantoman pangangantomannu pangantoma-ngantoman pangantomannangan pangantomanrangan pangantru pangantruddangan pangantrumuian pangantrunangan panganturat pangasegekat pangasegekatnia pangasegé pangasegérangan pangenan pangengena panggre pangit-ngitnangan panglima pango-ngorikmai pangoirikat pangongorik pangongorikku pangongorikta pangorikmuian pangoriknangan pangorikrangan pangoringan pangoringanda pangoringanku pangoringanmui pangoringannia pangoringannu pangoringanta panguksik pangunguruat'akéna pangurat panguruat panguruat'aké panguruat'akénangan panguruat'akénungan panguruatda panguruatmui panguruatnia panguruatnu panibokkungan panibonangan paniddogat paniddogat'an paniddogatda paniddogatku paniddogatmai paniddogatmui paniddogatnia paniddogatnu paniddogatra paniddogatta paniddogi paniddogiddangan paniddogiet paniddogietda