Lampiran:Daftar Swadesh bahasa Tionghoa

Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Berikut ini adalah daftar Swadesh untuk bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa, dalam aksara tradisional dan sederhana, serta pinyin Mandarin dan dialek Hokkien dan Hakka (Siyen/Liuktui/Moiyan).

Presentasi[sunting]

Untuk informasi lebih lanjut, baca artikel di Wikipedia bahasa Inggris tentang daftar Swadesh

Daftar kata Swadesh adalah daftar yang dikembangkan oleh seorang linguis bernama Morris Swadesh. Daftar ini digunakan sebagai alat pembelajaran tentang evolusi bahasa. Daftar ini mengandung satu set kata-kata dasar yang dapat ditemukan di hampir semua bahasa. Daftar ini tersedia dalam berbagai variasi, antara lain:

  • versi lengkap 207 kata, yang di dalamnya mengandung beberapa kata yang mungkin tidak ditemukan di beberapa tempat di dunia (misalnya ular dan salju)
  • versi pendek 100 kata.

Beberapa versi lebih dapat diandalkan dari versi-versi lainnya dalam hal universalitas kemunculan kata tersebut.

(Daftar kata ini tidak digunakan sebagai leksikon dasar untuk berkomunikasi dengan penutur bahasa tersebut; jika Anda mencari hal tersebut, gunakan referensi-referensi yang ada di Wikivoyage.)

Daftar[sunting]

No. bahasa Indonesia w:Hanzi tradisional w:Hanzi sederhana Tionghoa Mandarin Tionghoa Hokkien Tionghoa Hakka Siyen (四縣腔) Tionghoa Hakka Liuktui (六堆/南四縣腔) Tionghoa Hakka Moiyan (梅縣話) Tionghoa Hakka Hoiliukfung (海陸腔)
1 aku; saya góa, ngài ngài ngài ngai
2 kamu; engkau , ǹg, ǹ, ngì ǹg, ǹ, ngì ǹg, ǹ, ngì ngi
3 dia i ki
4 kami / kita 我們 我们 wǒmen gún, goán (kita), lán (kami) ngài-tén, ngài-teû, ngài-yá-teû (kami), ên-teû, ên, thai-kâ (kita) ngài-nén, ngài-teû, ngài-yá-teû (kami / kita) ngài-tén, ngài-teû (kami), thai-kâ (kita) nga-li (kami), thāi-ká-ngin, thāi-chhi̍t-ká, thāi-ká (kita)
5 kalian 你們 你们 nǐmen lín ngì-teû, ǹ-teû, ǹg-teû ngì-teû, ǹ-teû, ǹg-teû ngì-teû, ǹ-teû, ǹg-teû ngi-teú
6 mereka 他們 他们 tāmen in kì-teu, kì-teu-sà kì-teu, kì-teu-sà kì-teu, kì-teu-sà ki-teú
7 ini zhè chit, che , liá , liá é liâ
8 itu hit, he ke, kai ke ke kai
9 di sini 這裡 这里 zhèlǐ chia yá-phién, yá-tap-é, yá-tap-vi yá-phién, yá-tap-é, yá-tap-vi é-yè liâ-vūi
10 di situ / di sana 那裡 那里 nàlǐ hia , ke-phién, ke-vi, ke-sak ke-phién, ke-vi, ke-sak ke-yè, ke-sak kai-vūi
11 siapa shuí/shéi siáⁿ-lâng, siáⁿ-mih-lâng má-sà, má-ngìn má-sà, má-ngìn má-sà, má-ngìn mâ-ngin, mâ-sa
12 apa 什麼 什么 shénme siáⁿ-mih, sím-mih mak-ke, má-ke, má-kai mak-ke, má-ke mak-ke, má-ke, má-ai mâ-kài
13 di mana tó-ūi, tá-lo̍h nai-vi, nai-é, lai-é nai-vi, nai-é, lai-é nai-vi, nai-é, lai-é nāi-vūi
14 kapan 何時 何时 héshí tī-sî kí-sṳ̀, hò-sṳ̀ kí-sṳ̀, hò-sṳ̀ kí-sṳ̀, hò-sṳ̀, nai-kiú mâ-kài-shi-chie̍t
15 bagaimana 如何 如何 rúhé án-chóaⁿ ngióng-pân, ngiong-kat-sat, ngiong-é ngióng-pân, ngiong-é ngióng-pân, ngiong-é ngiông-pán
16 tidak / bukan m̄-sī m̀-he, m̀-he, m̀-he, m-hè
17 semua 所有 所有 suǒyǒu lóng-chóng chhiòn-phu, só-yû, lûng-chúng chhiòn-phu, só-yû, lûng-chúng chhiòn-phu, só-yû, lûng-chúng
18 banyak duō chōe, chē
19 beberapa 一些 一些 yīxiē kúi-nā kí-chak (buah, ekor), kí-ha, kiâ kí-chak, kí-ha kí-chak, kí-ha kî-tó, ki̍t-tó
20 sedikit (adverbia) shǎo chió yit-sit-é, yit-tiám-é yit-sit-é yit-tit shâu
21 lain 其他 其他 qítā pat, kî-tha phe̍t, phie̍t phe̍t, phie̍t phie̍t phet
22 satu chit yit yit yit rhi̍t
23 dua èr nn̄g ngì ngì ngì ngī
24 tiga sān saⁿ sâm sâm sâm sám
25 empat si si si
26 lima gō͘ ńg ńg ń n̂g
27 besar tōa thai thai thai thāi
28 panjang zhǎng tńg chhòng chhòng chhòng chhong
29 lebar kuān phok, khoah kóng, fat kóng, fat kwóng, fat fa̍t
30 tebal hòu kāu phûn (賁), heu (厚) heu phún
31 berat zhòng tāng chhûng chhûng chhûng chhúng
32 kecil xiǎo sè-hàn se se se
33 pendek duǎn tón tón tón tôn
34 sempit zhǎi khoah ha̍p, chheu
35 tipis báo sán pho̍k phok
36 perempuan / wanita cha-bó͘ moi-é, ńg-ngìn moi-é, ńg-ngìn moi-é, ń-ngìn pú-ngiong-ngìn
37 laki-laki / pria nán cha-po͘, ta-po͘ lai-é, nàm-ngìn lai-é, nàm-ngìn lai-é, nàm-ngìn nam-er-ngin
38 manusia rén lâng ngìn ngìn ngìn ngin
39 anak hái gín-á, kiáⁿ se-ngìn-é se-ngìn-é se-ngìn-é sè-ngin-er
40 istri thài-thài, bó͘ pû-ngiòng pú-ngiong
41 suami ang-sài, lāu-ang ló-kûng ló-kûng láu-kûng lô-kúng, chhōng-fú, sín-sáng
42 ibu a-bú, lāu-bú â-mê â-mê â-mê ā-mé
43 ayah / bapak a-pa, lāu-pē â-pâ â-pâ â-pâ ā-pá
44 binatang 動物 动物 dòngwù tōng-bu̍t thung-vu̍t, khìm-chhu thung-vu̍t, khìm-chhu thung-vu̍t, khìm-chhu
45 ikan ǹg-é ǹg-é ǹ-é ng-er
46 burung niǎo chiáu-á tiâu-é tiâu-é tiâu-é tiáu-er
47 anjing gǒu káu-á kiéu-é kiéu-é kéu-é kiêu
48 kutu shī ba̍t-sat chhùng-é chhùng-é chhùng-é chhung-er
49 ular shé chôa sà-kô sà-kô sà-kô sha
50 cacing chóng tō͘-kún, tō͘-ún hién-kûng hién-kûng chhung-hiên, chhung-khiên
51 pohon shù chhiū-á su-é su-é su-é shū-er
52 hutan sēn som-lîm, chhiū-nâ sân-nà sân-nà sân-nà sán-na
53 tongkat (dari kayu) zhī chhiū-ki khwá khwá chhā-er (杈仔)
54 buah guǒ koe-chí kó-chṳ́, súi-kó kó-chṳ́, súi-kó kwó-chṳ́, súi-kwó kô-chṳ̂, shûi-kô
55 biji zhǒng chéng-chí chṳ́ chṳ́ chṳ́ chṳ̂ (子)
56 daun hio̍h-á ya̍p-é ya̍p-é ya̍p-é rhap
57 akar gēn kin kîn kîn kîn kín
58 kulit kayu 樹皮 树皮 shùpí chhiū-phê su-phì su-phì su-phì
59 bunga huā hoe
60 rumput cǎo chháu chhó chhó chháu chhô
61 tali shéng tōa-soh, soh-á sok-è sok-è sok-è so̍k-er
62 kulit phôe phì phì phì phi-fú
63 daging ròu bah ngiuk ngiuk ngiuk ngiu̍k
64 darah xuè hoeh hiet hiat hiat hie̍t
65 tulang kut kut kut kut ku̍t
66 lemak zhī pûi-bah phì, phì-ngiuk phì, phì-ngiuk phì-ngiuk phui, rhiu
67 telur dàn nn̄g lón, chhûn lón, chhûn lón, chhûn lôn
68 tanduk jiǎo kak kok kok kok ko̍k
69 ekor wěi múi
70 bulu mô͘ (rambut), phôe (kulit)
71 rambut thâu-mo͘ theù-nà-mô theù-nà-mô theù-nà-mô , theu-na-mó
72 kepala tóu thâu-kak theù-nà theù-nà theù-nà theu-na
73 telinga ěr hīⁿ-á ngí-kûng ngí-kûng ngí-kûng ngî
74 mata yǎn ba̍k-chiu muk-chû muk-chû, ngián-chû ngián-chû mu̍k-chú
75 hidung phīⁿ phi phi phi phī
76 mulut kǒu chúi choi choi choi heû, chòi
77 gigi ngà ngà ngà nga
78 lidah shé chi̍h sa̍t-mà sa̍t-mà sa̍t-mà shat-ma
79 kuku 指甲 指甲 zhǐjiǎ chńg-kah chṳ́-kap chṳ́-kap chṳ́-kap shiû-chî-ka̍p
80 kaki jiǎo kha kiok kiok kiok kio̍k
81 tungkai tuǐ kha-tê kiok-tái kiok-tái kiok-tái kio̍k-tâi
82 lutut kha-thâu-u chhit-theù chhit-theù chhit-theù chhi̍t-theu
83 tangan shǒu chhiú shiû
84 sayap chì si̍t yi̍t-kap rhit
85 perut pak-tó͘ tú-sṳ́ tú-sṳ́ tú-sṳ́ tû-shî
86 usus cháng tn̂g chhòng chhòng chhòng chhong-er
87 leher jǐng ām-kún kiáng-kîn kiáng-kîn kiáng-kîn kiâng-kín
88 punggung bèi ka-chiah-phiaⁿ poi-nòng poi-nòng poi-nòng pòi-nong
89 payudara leng, nen-kû nen-kû nen-kû
90 jantung xīn sim-chōng sîm-chhong sîm-chhong sîm-chhong sím-chhōng
91 hati gān sim-koaⁿ sîm-kôn, kôn sîm-kôn, kôn sîm-kôn, kôn kón
92 minum (meminum) lim lîm lîm yîm lím, rhîm
93 makan (memakan) chī chia̍h sṳ̍t sṳ̍t sṳ̍t shid
94 gigit (menggigit) yǎo ngâu ngâu ngâu ngáu
95 isap (mengisap) kâm, suh (dengan mulut), khip (dengan hidung) po̍k chho̍t
96 ludah (meludah) phùi lién
97 muntah ǒu àu, áu-thò͘ phôn,
98 tiup (meniup) chuī chhoe chhôi chhôi chhôi phun, chhúi
99 napas (bernapas) 呼吸 呼吸 hūxī chhoán-khùi chhón-hi chhón-hi chhón-hi theû-hì (敨氣)
100 tawa (tertawa) xiào chhiò seu seu siau siàu
101 lihat (melihat) kàn khòaⁿ khon, khon-tó khon, khon-tó khon, khon-táu khòn
102 dengar (mendengar) tīng thiaⁿ thâng, thâng-tó thâng, thâng-tó thâng, thâng-táu tháng
103 tahu (mengetahui) zhī chai, chai-iáⁿ , tî-tet , tî-táu
104 pikir (berpikir) xiǎng siūⁿ, siūⁿ-tio̍h sióng, sióng-tó, mén sióng, sióng-tó, mén sióng, sióng-tó, mén
105 cium (mencium dengan hidung) xiù phīⁿ phi, phi-tó (membaui) phi phi
106 takut kiaⁿ-hiâⁿ kiâng kiâng kiâng chhok-kiáng
107 tidur shuì khùn soi, soi-muk soi, soi-muk soi, soi-muk shōi, shōi-mu̍k
108 hidup zhù oa̍h sâng sâng sâng kò-ngi̍t-er
109 mati , sí-bông , sí-thet , sí-het , sí-phet
110 bunuh (membunuh) shā thâi, thâi-sí tá-sí, chhṳ̀ tá-sí, chhṳ̀ tá-sí, chhṳ̀ chhi
111 kelahi (berkelahi) dòu siong-cheng chhàu-chong chhàu-kâu-é
112 buru (berburu) liè phah-la̍h tá-lia̍p tá-lia̍p tá-lia̍p
113 pukul (memukul) phah thúi,
114 potong (memotong) qiè thâi, ka kot kot kot chhai-chiên (裁剪), chiên
115 belah (membelah) fēn phòa, phó͘ pak-khôi pak-khôi pak-khôi
116 tusuk (menusuk) kham chhiu̍k chhiu̍k
117 garuk (menggaruk) náo thù-ap
118 gali (menggali) ku̍t vet, khu̍t vet, khu̍t vet, khu̍t
119 renang (berenang) yóu siû-chúi sé-sṳ̂n chhiù-súi
120 terbang fēi poe-khì , pî-tó , pî-tó
121 jalan (berjalan) zǒu kiâⁿ hàng hàng hàng
122 datang lái lâi lòi lòi lòi
123 baring (berbaring) tǎng tò-thè-khùn mìn mìn mìn
124 duduk zuò chē chhô chhô chhô
125 diri (berdiri) zhàn khiā khî khî khî
126 belok (berbelok) zhuǎn oa̍t chón
127 jatuh luò lo̍h tiet-tó tiet-tó tiet-tó
128 beri (memberi) gěi hō͘ pûn, sung-pûn pûn, sung-pûn pûn, sung-pûn
129 pegang (memegang) gīm, khan (tangan), gia̍h (benda) kha̍k kha̍k kha̍k
130 peras (memeras) ngeek, tèeⁿ, tēeⁿ cha (榨)
131 gosok (menggosok) boah, seh, bín chho chho
132 cuci (mencuci) , soé
133 usap (mengusap) chhu̍t (捽) chhu̍t chhu̍t
134 tarik (menarik) bán lâi lâi lâi
135 dorong (mendorong) tuī sak súng súng súng
136 lempar (melempar) rēng tìm tiû, fúng tiû, fúng tiû, fúng
137 ikat (mengikat) pa̍k, kat póng (綁) póng póng
138 jahit (menjahit) fèng khià-chṳ̂m (擎針), nâ-chṳ̂m (拿針)
139 hitung (menghitung) sǹg son son son
140 kata (berkata) shuō kóng kóng, kóng-fa, fa kóng, kóng-fa, fa kóng, kóng-fa, fa
141 nyanyi (bernyanyi) chàng chhiùⁿ, chhiùⁿ-koa chhong, chhong-kô chhong, chhong-kô chhong, chhong-kô
142 main (bermain) wán sńg káu káu káu
143 apung (mengapung) phû (浮)
144 alir (mengalir) liú lâu liù liù liù
145 beku (membeku) dòng tung, tung-kiet (凍結) tung, tung-kiet
146 bengkak (membengkak) zhǒng chúng, chúng-hí-lòi
147 matahari ji̍t-thâu ngit-theù ngit-theù
148 bulan yuè goe̍h-niû ngie̍t-kông ngia̍t-kông ngia̍t-kwông
149 bintang xīng chhiⁿ sên-é sên-é sên-é
150 air shuǐ chúi súi súi súi
151 hujan hō͘ , lo̍k-yí , lo̍k-yí
152 sungai kang hò-pa hò-pa hò-pa
153 danau ô͘-chúi
154 laut hǎi hái hói hói hói
155 garam yán iâm yàm yàm yàm
156 batu shí chio̍h, chio̍h-thâu sa̍k, sa̍k-kú sa̍k, sa̍k-kú sa̍k, sa̍k-kú
157 pasir shā soa
158 debu chén thô͘-hún fôi
159 tanah tē-kiû thi-khiù thi-khiù thi-khiù
160 awan yún hûn yùn yùn yùn
161 kabut bông-bū mùng-sâ mùng-sâ
162 langit tiān thiⁿ thiên thiên thiên
163 angin fēng hong fûng fûng fûng
164 salju xuě soeh siet siat siat
165 es bīng peng pên pên pên
166 asap yān hun yên yân yân
167 api huǒ hóe
168 abu huī hóe-hu fôi, fó-fôi fôi, fó-fôi fôi, fó-fôi
169 membakar / terbakar shāo sio seû seû sâu
170 jalan (nomina) lō͘ lu lu lu
171 gunung shān soaⁿ sân, sân-nà sân, sân-nà sân, sân-nà
172 merah hóng âng, âng-sek fùng, fùng-set fùng, fùng-set fùng, fùng-set
173 hijau 绿 le̍k-sek liu̍k-set, chhiâng-set liu̍k-set, chhiâng-set liu̍k-set, chhiâng-set
174 kuning huáng n̂g, n̂g-sek vòng, vòng-set vòng, vòng-set vòng, vòng-set
175 putih bái pe̍h, pe̍h-sek pha̍k, pha̍k-set pha̍k, pha̍k-set pha̍k, pha̍k-set
176 hitam hēi , o͘-sek , vû-set , vû-set , vû-set
177 malam àm-mî, ē-hng am-pû-theù, ya am-pû-theù, ya am-pû-theù, ya
178 hari / siang zhòu kang, ji̍t ngit ngit ngit
179 tahun nián ngièn ngiàn ngiàn
180 hangat nuǎn un-loán vûn-nôn vûn-nôn vûn-nôn
181 dingin lěng kôaⁿ lâng lâng lâng
182 penuh 滿 mǎn ti nêm nêm nêm
183 baru xīn sin sîn sîn sîn
184 lama / tua jiù làu láu
185 baik hǎo háu
186 buruk huài bái fái fái fái
187 busuk chhàu chhu chhu chhu
188 kotor zàng lah-sap lá-sap, ô-chô lá-sap
189 lurus zhí ti̍t chhṳ̍t chhṳ̍t chhṳ̍t
190 bulat yuán iⁿ yèn yàn yàn
191 tajam jiān chiam chiâm chiâm chiâm
192 tumpul dùn thun (鈍) thun thun
193 licin huá kut va̍t va̍t va̍t
194 basah 湿 shī sip sṳp sṳp sṳp
195 kering gàn ta châu châu châu
196 betul duì tio̍h, bô-m̄-tio̍h chho̍k, mò-m̀-chho̍k chho̍k, mò-m̀-chho̍k chho̍k
197 dekat jìn kīn, kūn khiûn khiûn khiûn
198 jauh yuǎn hn̄g yèn yàn yàn
199 kanan yòu tò-pêng yu
200 kiri zuǒ chiàⁿ-pêng chó
201 di zài chhôi, chhai, ti, tu thê hôi, chhôi, chhai
202 dalam (nomina) lāi-té, lāi-bīn tî-tú, tî-poi, tú-hong tî-poi tî-poi
203 dengan kap, kah, lâu, thùng lâu, thùng lâu, thùng
204 dan kah, kap, hâm lâu, thùng lâu, thùng lâu, thùng
205 kalau ruò , nā-sī na-he, he
206 karena yīn in-ūi yîn-vi, yîn-chên yîn-vi yîn-vi
207 nama míng miâ, miâ-jī miàng miàng miàng

Lihat pula[sunting]

Daftar Swadesh
BelandaBretonEsperantoFinlandiaInggrisItaliaJepangJermanLatinMadagaskarPrancisRusiaSpanyolSwediaThaiTionghoaVietnam
Bahasa-bahasa di Indonesia:
AcehBaliAmbonBaduiBanjar – Batak (KaroToba) – Betawi (Ora) – BugisGorontaloJawaKangeanLematangMaduraMakassarMelayuMinangkabauMunaMusiNiasPalembangRejangSasakSelayarSunda (TangerangIndramayu)